Άρθρο 17: Προγραμματισμός εξετάσεων.

1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ορίζει, κατά την κρίση του, το Εξεταστικό Κέντρο, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης των επόμενων εξετάσεων στις ξένες γλώσσες στους χώρους του. Το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων, ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών υποχρεούται να δημοσιεύει την, εν λόγω, ημερομηνία στην ιστοσελίδα του.

2. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών ενημερώνει τον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει το αργότερο τρεις (3) μήνες νωρίτερα. Η ενημέρωση αφορά στα Εξεταστικά Κέντρα, στους Επιτηρητές και στα υπό εξέταση επίπεδα γνώσης. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα και στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ενημερώνονται κάθε φορά με χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) που διαθέτει ο Φορέας. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη εξεταστική διαδικασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί, η εξεταστική διαδικασία αυτή ακυρώνεται και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 39 του παρόντος νόμου.

3. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος διεξαγωγής προγραμματισμένων εξετάσεων ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας επιτρέπεται η ακύρωσή τους, ύστερα από την άμεση υποβολή σχετικού ειδικώς αιτιολογημένου αιτήματος από το Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μετά την εξέταση του ως άνω αιτήματος ενημερώνονται οι υποψήφιοι και οι λοιποί συμμέτοχοι της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 39 του παρόντος νόμου.

4. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών καθορίζει τη θέση κάθε εξεταζομένου για κάθε αίθουσα και ώρα εξέτασης και δίνει τη δυνατότητα στον Επιτηρητή να ελέγξει τη θέση και  τα στοιχεία κάθε εξεταζόμενου.

5. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών για κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζει τον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης που είναι παρών κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο, με κύριο έργο τον έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων εξέτασης και των απαιτούμενων ενεργειών προετοιμασίας του χώρου, των θέσεων εξέτασης και των συστημάτων Η/Υ, προκειμένου να διενεργηθούν οι εξετάσεις στα θέματα στα οποία θα εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος.

6. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών φέρει την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων της υγιεινής και ασφάλειας της κάθε αίθουσας εξέτασης κάθε Εξεταστικού Κέντρου του.

7. Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου είναι τα ελάχιστα στοιχεία που αφορούν στην εξεταστική διαδικασία και είναι καταχωρημένα ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π.) με τρόπο που να είναι άμεσα προσβάσιμα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω του διαδικτύου.