Άρθρο 37: Διαδικασία αναγνώρισης Φορέων και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής.

1. H διαδικασία αναγνώρισης στην Ελλάδα Φορέα της αλλοδαπής είναι η εξής:

α. Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αίτηση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Απόφαση πιστοποίησης ή αδειοδότησης για χορήγηση τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών από την αρμόδια αρχή του κράτους προέλευσης, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου, από την αρμόδια υπηρεσία ή από την αντίστοιχη Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή στην Ελλάδα ή από δικηγόρο , κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4194/2013 , αντίγραφου της, το οποίο, και συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο , κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4194/2013.

ii. Κατάλογο των χορηγούμενων από τον Φορέα της αλλοδαπής τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών, με αναλυτική αναφορά ανά τίτλο, του περιεχομένου της εξεταστέας ύλης (γνωστικά αντικείμενα και ενότητές τους στα οποία πιστοποιείται κάθε ενδιαφερόμενος) και προσκόμιση υποδείγματος των χορηγούμενων τίτλων, με επίσημη μετάφρασή τους από την αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο , κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4194/2013.

iii. Αποδεικτικό καταβολής, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζεται κατ΄ άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4115/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.

β. Η αίτηση με τα δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παραδίδονται από τη εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία στην Ε.Α.Φ.Π.Π.Α., η οποία την εξετάζει και εισηγείται διά των αρμοδίων οργάνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αναγνώριση ή μη του αλλοδαπού Φορέα στην Ελλάδα.

γ. Σε περίπτωση αναγνώρισης του Φορέα της αλλοδαπής με επιμέλεια της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο Φορέας προστίθεται σε Ειδικό Κατάλογο αναγνωρισμένων Φορέων που τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναρτάται στον ιστότοπό του για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

δ. Ο αναγνωρισμένος Φορέας υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για κάθε μεταβολή που επέρχεται στην πραγματική και νομική του κατάσταση αναφορικά με την αρμοδιότητα χορήγησης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών.

2. H διαδικασία αντιστοίχισης των τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής είναι η εξής:

α. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αίτηση αναγνώρισης του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, μαζί με την αίτηση αναγνώρισης υποβάλλει και αίτηση αντιστοίχισης των χορηγούμενων από το ίδιο τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής, η οποία συνοδεύεται και με αποδεικτικό καταβολής, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζεται κατ΄ άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4115/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του αλλοδαπού Φορέα η Ε.Α.Φ.Ξ.Γ.Α. εξετάζει τους χορηγούμενους στην αλλοδαπή τίτλους και εισηγείται διά των αρμοδίων οργάνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αντιστοίχισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο αναγνωρισμένος Φορέας υποχρεούται να ενημερώνει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για κάθε μεταβολή στους χορηγούμενους τίτλους που έχουν αντιστοιχηθεί με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής.

β. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση από νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αίτηση αντιστοίχισης τίτλου γνώσης ξένων γλωσσών, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο του τίτλου γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση την αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο , κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4194/2013.

ii. Αναλυτικό περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων και των ενοτήτων τους στα οποία έχει πιστοποιηθεί ο αιτών, το οποίο υποβάλλεται σε αντίγραφο, με επίσημη μετάφρασή του από την αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4194/2013.

iii. Αποδεικτικό καταβολής, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζεται κατ΄ άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4115/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η αίτηση αντιστοίχισης τίτλου με τα δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παραδίδονται από τη εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Ε.Α.Φ.Ξ.Γ.Α., η οποία εξετάζει και εισηγείται σχετικά διά των αρμοδίων οργάνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Οι τίτλοι γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αντιστοιχηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., περιλαμβάνονται στον Ειδικό Κατάλογο αναγνωρισμένων Φορέων και ισχυόντων τίτλων ανά κράτος προέλευσης και φορέα που τηρείται στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναρτάται στον ιστότοπό του.