Άρθρο 25: Διαδικασία ελέγχου της λειτουργίας του Φορέα.

1. Σε κάθε νομικό πρόσωπο, που έχει πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών πραγματοποιούνται τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι της λειτουργίας του. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται στην έδρα του Φορέα, τουλάχιστον, μία (1) φορά ανά διετία και αφορούν στην τήρηση όλων των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στον παρόντα νόμο και βάσει των οποίων έχει πιστοποιηθεί ο Φορέας. Οι έκτακτοι έλεγχοι αφορούν στην εξεταστική διαδικασία και διενεργούνται απροειδοποίητα σε τυχαίο δείγμα Εξεταστικών Κέντρων, το οποίο ανέρχεται, σε ετήσια βάση, τουλάχιστον σε ποσοστό 10% των Εξεταστικών Κέντρων.

2. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από δύο (2) Ελεγκτές, οι οποίοι είναι είτε υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε εξωτερικοί Ελεγκτές οι οποίοι προέρχονται από το αντίστοιχο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας.

3. Δεν μπορεί να διενεργήσει έλεγχο και υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμά του εγγράφως πριν την έναρξη του ελέγχου ή κατά τη διαπίστωση του κωλύματος όποιος συνδέεται με:

α) συγγενική σχέση εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με μέλη της διοίκησης ή μετόχους ή εταίρους ή εργαζόμενους του ελεγχόμενου Φορέα, ή

β) εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ισχύουσα ή κατά τη τελευταία οκταετία) με ελεγχόμενο Φορέα. Οι Ελεγκτές υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, την οποία υποβάλλουν στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κώλυμα στο πρόσωπό τους.

4. Οι Ελεγκτές μετά την ολοκλήρωση του ανατιθέμενου ελέγχου συμπληρώνουν και καταθέτουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το Έντυπο Ελέγχου Λειτουργίας Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου ως Υπόδειγμα 4.

5. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές και τα κριτήρια του παρόντος νόμου, ενημερώνεται σχετικά ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αναλυτική καταγραφή από τους Ελεγκτές στο Έντυπο Ελέγχου Διαδικασίας Εξετάσεων του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου ως Υπόδειγμα 5, το οποίο καταθέτουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 39 του παρόντος νόμου.

6. Αν κατά τον έλεγχο της εξεταστικής διαδικασίας σε Εξεταστικό Κέντρο, διαπιστωθεί από τους Ελεγκτές η μη ικανοποίηση έστω και ενός κριτηρίου που αφορά στη συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης, ενημερώνεται σχετικά ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αναλυτική καταγραφή από τους Ελεγκτές στο Έντυπο Ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, η εξέταση ακυρώνεται και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 39 του παρόντος νόμου.

7. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να επαναληφθούν έλεγχοι στους ίδιους Φορείς και στα ίδια Εξεταστικά Κέντρα, με διαφορετικούς Ελεγκτές.