Άρθρο 09:Εγχειρίδιο Ποιότητας.

1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών διαθέτει «Εγχειρίδιο Ποιότητας», στο οποίο περιγράφονται όλες οι τεκμηριωμένες διαδικασίες, που καθορίζουν τον τρόπο συμμόρφωσής του προς τα κριτήρια, στη βάση των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας περιλαμβάνουν, επιπλέον, τα

εξής:

α. Σύντομη περιγραφή της νομικής μορφής του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

β. Περιγραφή της οργανωτικής δομής του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, η οποία περιλαμβάνει τεκμηρίωση της διάκρισης μεταξύ εξέτασης, αξιολόγησης και χορήγησης πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών, καθώς και των αρμοδίων οργάνων (συλλογικά ή μονομελή).

γ. Καταγραφή των τεκμηριωμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των εξεταζομένων.

δ. Υπόδειγμα πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών.

ε. Πολιτική για την ποιότητα: Η «πολιτική» αυτή αναφέρει τους στόχους και τη δέσμευση για την ποιότητα και πρέπει να είναι κατανοητή και να εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό του Φορέα.

στ. Κατάλογος των υπεργολάβων του Φορέα και καταγραφή των τεκμηριωμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση του έργου που τους έχει ανατεθεί και την αξιολόγηση της ικανότητάς τους.