Άρθρο 18: Βασικά χαρακτηριστικά του εξεταστικού συστήματος.

 

  1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών αξιολογεί γραπτά και προφορικά τις εξής δεξιότητες:

                                I.            Κατανόηση γραπτού λόγου

                             II.            Παραγωγή γραπτού λόγου (και διαμεσολάβηση)

                           III.            Κατανόηση προφορικού λόγου

                          IV.            Παραγωγή προφορικού λόγου (και διαμεσολάβηση)

Για την εξέταση προβλέπονται ειδικά έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων.

Για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της αξιοπιστίας του εξεταστικού συστήματος, η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Η αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης (ερωτήσεων) που έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή ύστερα από την εισήγηση των Εισηγητών θεμάτων, διενεργείται από δύο (2) εμπειρογνώμονες της πιστοποιούμενης ξένης γλώσσας από το Μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών − Ελεγκτών – Επιθεωρητών − Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

β. Η αξιολόγηση των θεμάτων εξέτασης (ερωτήσεων) γίνεται παρουσία του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα. Αν η διαδικασία αξιολόγησης δεν ολοκληρωθεί σε μια (1) ημέρα, ο εκπρόσωπος του Φορέα παραλαμβάνει τα θέματα εξέτασης (ερωτήσεις), τα οποία προσκομίζει σε επόμενη – από κοινού με τους ως άνω αξιολογητές καθορισθείσα – ημέρα για την αξιολόγησή τους.

γ. Η αξιολόγηση αφορά στην τήρηση των διατάξεων των παρ. 3 και 5 του παρόντος άρθρου και μετά την ολοκλήρωσή της τα θέματα εξέτασης (ερωτήσεις) υπογράφονται από τους δύο (2) Αξιολογητές και παραδίδονται στον εκπρόσωπο του Φορέα.

δ. Για τη διαδικασία αξιολόγησης των θεμάτων εξέτασης (ερωτήσεις) συντάσσεται αναφορά, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου, ως Υπόδειγμα 2, η οποία υπογράφεται από τους δύο (2) Αξιολογητές και τον εκπρόσωπο του Φορέα.

ε. Τα υπογεγραμμένα τελικά θέματα εξέτασης (ερωτήσεις) φυλάσσονται στο αρχείο του Φορέα και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης κάθε Εξεταστικού Κέντρου, ανά περίοδο εξέτασης, κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε διαφορετικά θέματα (ερωτήσεις) για το ίδιο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.

4. Κάθε θέμα εξέτασης (ερώτηση) σε ένα γνωστικό αντικείμενο έχει συγκεκριμένη κωδικοποίηση, ξεχωριστή αρίθμηση και αναφέρεται στην ενότητα και στις γνώσεις ή και δεξιότητες κάθε ενότητας τις οποίες εξετάζει.

5. Κάθε θέμα εξέτασης (ερώτηση) αποτελείται από:

α. εκφώνηση,

β. πιθανές απαντήσεις, εάν πρόκειται για κλειστού τύπου ερώτημα ή επισυναπτόμενο αρχείο, εάν πρόκειται για άσκηση επίδειξης δεξιότητας.

Οποιαδήποτε αλλαγή είτε στο (α) είτε στο (β) ισοδυναμεί με νέο θέμα.