Άρθρο 14: Χρήση λογότυπου ή σήματος.

1. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών διαθέτει λογότυπο ή σήμα ή άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, τεκμηριώνει τις προϋποθέσεις χρήσης του στο Εγχειρίδιο Ποιότητας και διαχειρίζεται νόμιμα τα δικαιώματα χρήσης και αναπαραγωγής του.

2. Στην περίπτωση εκπροσώπησης στην Ελλάδα φορέα της αλλοδαπής από περισσότερους

του ενός Φορείς χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών, ο λογότυπος ή άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του διεθνούς φορέα χρησιμοποιείται μαζί με την επωνυμία του ημεδαπού Φορέα και με την προσθήκη της επεξήγησης ότι στην ελληνική επικράτεια ο διεθνής λογότυπος ή σήμα ή άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα εκπροσωπείται από το Φορέα, βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ο λογότυπος ή σήμα ή κάθε άλλο αναγνωριστικό

χαρακτηριστικό γνώρισμα των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών του παρόντος νόμου, να προκαλούν σύγχυση και παραπλάνηση στο κοινό.

4. Οποιαδήποτε αναφορά στην πιστοποίηση ή στη χρήση του πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών και των σχετικών λογότυπων ή σημάτων ή άλλων αναγνωριστικών χαρακτηριστικών πιστοποίησης, που οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη, παραπλάνηση ή αθέμιτο ανταγωνισμό συνεπάγονται, στην περίπτωση εξέτασης αίτησης πιστοποίησης νομικού προσώπου ως Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών την απόρριψή της, ενώ σε περίπτωση λειτουργίας Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 του παρόντος νόμου.