Άρθρο 49 Μηναία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως – Παράταση ισχύος παρ. 11 άρθρου 429 ν. 4781/2021

Η ισχύς της παρ. 11 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31) ως προς τη μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ), παρατείνεται για ένα (1) έτος.».