Άρθρο 4 Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)

 

1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) προστίθεται νέο εδάφιο για την περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη δομημένη συνέντευξη μικρότερη του 500 και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Δομημένη συνέντευξη:
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 του παρόντος, με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ` των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 86 του παρόντος.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο (2) θεματικές ενότητες ως εξής:
δα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου.
δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του 500 κατά τα ως άνω οριζόμενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με την παρ. 4 και δεν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα οριζόμενα στην περ. στ’ της παρ. 7 του άρθρου 86.
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».
2. Η ρύθμιση της παρ. 1 περί αποκλεισμού υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που λάβει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του 500 εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών διαδικασιών στις οποίες υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:23 | Μαρία

  ΟΧΙ

 • 3 Μαρτίου 2022, 12:40 | Παναγιώτης Λάττας

  Η συνέντευξη κατά τη γνώμη μου είναι εάν κάποιος είναι ικανός ή δεν είναι ικανός για τη θέση του προϊστάμενου και όχι τα μόρια της να καλύπτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 • 2 Μαρτίου 2022, 08:09 | Ελένη Μαυρογένη

  H αναγκαιότητα στελέχωσης με προϊσταμένους που πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εύρρυθμη λειτουργία υπηρεσιών του δημοσίου τομέα χρήζει αξιολογικών κριτηρίων με αναλογικότητα. Η βαρύτητα μεταπτυχιακών τίτλων φαίνεται ότι υποβιβάζεται σε σχέση με τη συνέντευξη. Η διασφάλιση αντικειμενικότητας (και αδιαβλητότητας) στη διαδικασία της συνέντευξης δεν προσδιορίζεται επαρκώς. Επιπροσθέτως, η μοριοδότηση της συνέντευξης φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη από αυτή των πτυχίων-μεταπτυχιακών.

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 10:46 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Το δημόσιο έχει ανάγκη από προσωπικό με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιότητες και όχι από προσωπικό με καλές διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις. Για παραγωγικό δημόσιο με υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες θα έπρεπε προσόντα όπως η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών να μην υποτιμούνται σε σχέση με τη συνέντευξη. Είναι αδιανόητο η συνέντευξη να λαμβάνει περισσότερα μόρια από το διδακτορικό. Το μήνυμα που διαχέεται στους υπαλλήλους είναι να μην προσπαθούν για την πνευματική τους ανέλιξη αλλά να τους ενδιαφέρουν μόνο οι καλές και σωστές δημόσιες σχέσεις και να προσπαθούν για την πρόσβαση στις επιτροπές κρίσης και όχι για την προσωπική και επαγγελματική τους κατάρτιση. Πολύ κρίμα για το ίδιο το δημόσιο τελικά που μας επιστρέφει σε καιρούς που ο διορισμός και η ενδοϋπηρεσιακή εξέλιξη ήταν θέμα καλών γνωριμιών και μέσου.

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 15:47 | Π.Δ

  Αν δεν κάνω λάθος , ένας ο οποίος κατέχει θέσης Προϊσταμένου και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί σύντομα (σε 1 έτος), δεν μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για επιλογή θέσης ευθύνης.
  Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί νομοθετικά ότι ένας που κατέχει θέση ευθύνης και σε 2 έτη πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί (κατά υπ. δήλωση του) , δεν χάνει τη θέση του και δεν συμμετέχει σε διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένου.
  Η θέση του δεν μπαίνει στην επιλογή μέχρι να συνταξιοδοτηθεί.