Άρθρο 8 Άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στους οποίους ανήκουν οι περιοχές αυτές:
α) Με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη μπορούν να αναθέτουν κάθε αναγκαία δημόσια σύμβαση προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης, εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118 για ποσά έως τα όρια της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του και σε κάθε περίπτωση εντός των διαθέσιμων πιστώσεων.
β) Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη μπορούν να συγκροτούνται συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απογευματινής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους, όπου κρίνεται σκόπιμο για την αντιμετώπιση της κατάστασης εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια», χωρίς να απαιτούνται εγκριτικές αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και χωρίς να απαιτείται δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α’ εφαρμόζεται αναλόγως.

 • 3 Μαρτίου 2022, 20:05 | NIKOS

  Με τη διατύπωση του άρθρου αυτού, ότι «Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του …», ο εκάστοτε Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης μετατρέπεται σ’ έναν μικρό μονάρχη – δικτατορίσκο, αφού δεν αφήνει κανένα περιθώριο (διά του όρου της υποχρεωτικότητας της έγκρισης) στο συλλογικό όργανο (Οικονομική Επιτροπή) να αποφασίσει με δημοκρατικές διαδικασίες, ότι ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης μπορεί να έπραξε σωστά, άλλα μπορεί να έπραξε και λάθος, είτε ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, είτε ως προς την επιλογή του εργολάβου – προμηθευτή, είτε ως προς την επιτευχθείσα προσφορά (άρθρο 106 παρ. 1δ του Ν. 4412/16) κ.α.
  Όση καλή πρόθεση και να έχει ο εκάστοτε νομοθέτης είναι πάντα επικίνδυνο στο όνομα της όποιας επικείμενης ή επελθούσας έκτακτης ανάγκης (αντικειμενικής ή υποκειμενικής), να υποσκελίζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες.
  Επιπροσθέτως, υπάρχει μια γενικότερη διαπίστωση στους παρακολουθούντες τα θέματα δημοσίων συμβάσεων, ότι όταν η διαδικασία γίνεται με τις λεγόμενες γρήγορες – έκτακτες διαδικασίες (απ’ ευθείας ανάθεσης και διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση), η έκπτωση που δίνεται είναι μηδαμινή, σε σχέση με το αν θα υπήρχε κάποιο είδος πραγματικού -έστω και περιορισμένου- ανταγωνισμού.
  Ακούγεται ότι στις λεγόμενες διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, συνήθως προεπιλέγεται κατόπιν συνεννόησης κάποιος εργολάβος και ακολουθεί ένα είδος «θεατρικής» διαδικασίας, πρόσκλησης κάποιου αριθμού εργολάβων που θα δώσουν τις κατάλληλες προσφορές, ώστε να αναδειχθεί ανάδοχος ο προεπιλεχθείς.
  Αντιθέτως, αν το ίδιο έργο – προμήθεια δινόταν με διαγωνισμό, θα επιτυγχάνονταν μια πολύ πιο ικανοποιητική έκπτωση (όπως φαίνεται π.χ. από όμοιες αντικειμένου συμβάσεις που ανατέθηκαν).
  Χωρίς να αμφισβητείται γενικώς η όποια αναγκαιότητα – χρησιμότητα των γρήγορων διαδικασιών και χωρίς να τίθενται εν αμφιβόλω τα πάντα, υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα αμφισβήτησης κι ένα θέμα διαφάνειας, που δεν είναι καλό για τη λεγόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος.
  Γενικά στα θέματα γρήγορων αναθέσεων λόγω έκτακτης ανάγκης (επικείμενης ή επελθούσας), θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αρραγές νομοθετικό πλαίσιο, που δεν αφήνει οποιαδήποτε αμφιβολία να επικρέμαται σχετικά με την αναγκαιότητα «γρήγορων» διαδικασιών (απ’ ευθείας ανάθεσης και κυρίως διαπραγμάτευσης) και της σειράς ενεργειών που θα τηρηθούν. Θα πρέπει να συγκεραστεί με κάποιον τρόπο η αναγκαιότητα των ταχύτατων διαδικασιών με την οικονομικότητα και το δημόσιο συμφέρον.
  Εκεί θα πρέπει να στοχεύει ο νομοθέτης (δεδομένου ότι το νομοσχέδιο στοχεύει στην καταπολέμηση της διαφθοράς σύμφωνα με τον τίτλο του).

 • 2 Μαρτίου 2022, 09:39 | Μάκης

  Ορθά προσπαθείτε να βρείτε λύση στο καθεστώς ανάθεσης των συμβάσεων εκτάκτων αναγκών .Προκειμένου όμως να αντιμετωπιστεί εξολοκλήρου το θέμα και ομοιόμορφα να πράττουν οι Ο.Τ.Α., σας θέτω υπόψη τα εξής:
  Με βάση το καθεστώς ανάθεσης των απευθείας αναθέσεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 απαιτούνται κάποιες ελάχιστες ενέργειες: 1) απόφαση έγκρισης για την απευθείας ανάθεση, 2) πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 3)ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ( τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης),4) αξιολόγηση προσφοράς, 5) απόφαση ανάθεσης και 6)συμφωνητικό.
  Συνεπώς θέλουμε κατ’ ελάχιστον 6 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όπως λέτε στο άρθρο «για όσο διαρκεί η κατάσταση αυτή μπορούν να ανατίθενται με απευθείας ανάθεση κτλ».
  Η διάρκεια όμως της κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας μπορεί να είναι 1-2 μέρες.
  Άρα όταν θα βγει η απόφαση-συμφωνητικό θα έχει τελειώσει η κινητοποίηση και τίθεται θέμα νομιμότητας των δαπανών αφού τα διαδικαστικά πρέπει να ολοκληρωθούν μετά το τέλος της κατάστασης ειδικής κινητοποίησης.
  Συμπερασματικά θα πρέπει να βρεθεί μία λύση του τύπου πχ« οι διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου αυτού ολοκληρώνονται εντός 10 ημερών από την λήξη της κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας» προκειμένου νόμιμα να γίνονται εκ των υστέρων οι διαδικασίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι να κάνει αλχημείες κάθε Ο.Τ.Α.