ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού για εντάλματα που αφορούν προμήθειες υλικών ή παροχή υπηρεσιών – Αληθής έννοια της περ. (i) της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 97/2011

Η αληθής έννοια της περ. (i) της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 97/2011 (Α΄ 232) είναι ότι εφαρμόζεται επί του συνόλου των συναπτόμενων διακρατικών συμφωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας με όλα τα κράτη.