Άρθρο 36 Υλοποίηση έργων στις δημόσιες υποδομές υγείας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

1. Για την ανάθεση συμβάσεων έργων και μελετών, καθώς και για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αφορούν σε παρεμβάσεις σε δημόσιες υποδομές υγείας σε κτίρια μονάδων υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σύμφωνα με τον ν. 4799/2021 (Α΄ 78), ή στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας.
2. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας για τις δράσεις και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της παρ. 1, κατά την έννοια της υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δύναται να ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.), στην εποπτεία της οποίας ανήκει το νομικό πρόσωπο που είναι κύριος του έργου. Κάθε Δ.Υ.Πε. δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ως Φορέα Υλοποίησης σε τρίτο.
3. Καθήκοντα Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάθεση και την εποπτεία της εκτέλεσης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της παρ. 1 ορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε. που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι κύριος του έργου. Οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκούνται από την ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., ανεξαρτήτως του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης, ή από επιβλέποντες οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016, περί των πιστοποιημένων ιδιωτικών φορέων επίβλεψης. Η Προϊσταμένη Αρχή, όπως ορίζεται ανωτέρω, καθίσταται αρμόδια και για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης και των υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της εκπόνησης αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, έπειτα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
4. Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή για την ανάθεση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης, τον έλεγχο, τη διοίκηση και την παραλαβή των έργων της παρ. 1 ορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, η οικεία Δ.Υ.Πε., στην εποπτεία της οποίας υπάγεται ο φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που είναι κύριος του έργου, ανεξαρτήτως του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου. Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η τεχνική υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., ή οι επιβλέποντες οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016.
5. Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, στις Υ.ΠΕ. που δεν διαθέτουν ενιαία Τεχνική Υπηρεσία συστήνεται, με απόφαση του Διοικητή τους, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε., αποτελούμενη από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ τεχνικών κλάδων και ειδικοτήτων προερχόμενων από τους Φ.Π.Υ.Υ. που είναι κύριοι των έργων, οι οργανικές θέσεις των οποίων μεταφέρονται στην οικεία Δ.Υ.Πε. που εποπτεύει τον εκάστοτε Φ.Π.Υ.Υ.. Ο προϊστάμενος της ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας που συστήνεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας επιλέγεται με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. δύναται να καθορίζονται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας της ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας. Στις αρμοδιότητες της ενιαίας τεχνικής υπηρεσίας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται και η διοίκηση συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που Προϊσταμένη Αρχή για τη διαδικασία ανάθεσης και εποπτείας εκτέλεσης των παραπάνω συμβάσεων καθίσταται ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε.
6. Οι Δ.Υ.Πε. υποχρεούνται να ενημερώνουν μία (1) φορά ανά εξάμηνο τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την εξέλιξη των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων των φορέων αρμοδιότητάς τους που εμπίπτουν στην παρ. 1.
7. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για τις συμβάσεις της παρ. 1 είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

  • 3 Μαρτίου 2022, 22:19 | μαρίνα κατσαιδωνη

    ΟΧΙ ΣΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΊΑ