Άρθρο 26 Μεταρρύθμιση καθεστώτος επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

1. Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της παρ. 1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.»

2. Η παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 καταργείται.

3. Η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015, η οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί δυνάμει της υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, αναλαμβάνει το έργο επεξεργασίας των προτάσεων και εισηγήσεων κοινωνικών εταίρων αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015. Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει το έργο της κατά το διάστημα από τις 21.2.2022 έως τις 31.3.2022, ημερομηνία κατά την οποία θα προβεί στην υποβολή σχετικού πορίσματος προς τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ), μόνιμη επιτροπή γνωμοδοτικού χαρακτήρα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί αιτημάτων φορέων, τα οποία υποβάλλονται στην επιτροπή, αναφορικά με την υπαγωγή τυχόν νέων ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα κριτήρια που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στον χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, καθώς και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια,
β) την υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής σχετικά με τις αναγκαίες κάθε φορά προσαρμογές του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ιδίως λόγω της πραγματοποίησης μελετών επαγγελματικού κινδύνου, της αλλαγής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου καθώς και των πραγματικών συνθηκών άσκησης των δραστηριοτήτων/αρμοδιοτήτων που συνδέονται με το επίδομα,
γ) την εξέταση αναφορών ή αιτημάτων φορέων, τα οποία υποβάλλονται στην επιτροπή από τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, σχετικά με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όσον αφορά στα κριτήρια που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους και την υποβολή προς τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής των σχετικών γνωμοδοτήσεων.
5. Στα μέλη και στους γραμματείς των συλλογικών οργάνων των παρ. 3 και 4 του παρόντος, καταβάλλεται αποζημίωση κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία 2/85509/ΔΕΠ/29.11.2019 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ 1046).

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:55 | Βαγιάτης Κωνσταντίνος, Κοινωνικός Λειτουργός

  Κρίνεται απαραίτητο η αρμόδια Επιτροπή να συμπεριλάβει ως κριτήριο για την απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τον χώρο εργασίας και την έκθεση των εργαζομένων σε αντίστοιχες συνθήκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν όλες οι ειδικότητες (ενδεικτικά: κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, διοικητικοί υπάλληλοι, εργασιακοί σύμβουλοι, φύλακες)που εργάζονται στις Δομές Αστέγων (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, ξενώνες). Αναλυτικότερα, η καθημερινή έκθεση σε συνθήκες τρωτότητας έχει αποδειχθεί ερευνητικά πως οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση. Η χορήγηση του επιδόματος θα συμβάλλει στη προστασία των εργαζομένων από την επαγγελματική εξουθένωση και κατ’ επέκταση θα συντελέσει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των παραπάνω δομών, λειτουργώντας προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας.

 • Η αρμόδια επιτροπή ,στην οποία έχουμε απευθύνει και εγγράφως το αίτημά μας ως όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας θα πρέπει να λάβει υπόψιν το χώρο εργασίας ως κριτήριο χορήγησης του επιδόματος.
  Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτου ειδικότητας,που απασχολούνται στο Υπνωτήριο Αστέγων και στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων ασκούν αποδεδειγμένα επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία. Λόγω της φύσης της δουλειάς, όλοι οι εργαζόμενοι, βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που δεν τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και πάσχουν από διάφορες μεταδοτικές ασθένειες, δερματικές και ψυχιατρικές παθήσεις.
  Ένα επιπλέον θέμα που πρέπει να θιγεί είναι πως ως παράγοντες επικινδυνότητας δε μπορούν να ισχύουν μόνο όσοι σχετίζονται με τοξικότητα και θερμοκρασίες εργασίας. Στην περίπτωση των εργαζομένων στις Δομές Αστεγίας υπάρχει υψηλός παράγοντας επικινδυνότητας λόγω επιθέσεων από τους εξυπηρετούμενους προς το προσωπικό της δομής. Υπενθυμίζουμε ότι πολλές φορές έχουν καταγραφεί περιστατικά βίας και επιθέσεων (λεκτική και σωματική) από τους ωφελούμενους προς τους εργαζόμενους.
  Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει τις κατηγορίες και να συμπεριλάβει μέσα σε αυτές ΟΛΕΣ τις ειδικότητες των δομών αστεγίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, διοικητικοί,εργασιακοί σύμβουλοι, φύλακες, ψυχολόγοι, κλπ).

 • 3 Μαρτίου 2022, 12:52 | Βάσω Χριστοδούλου

  Ως υπάλληλος Δομής Αστεγίας εκτιμώ, πως η αρμόδια επιτροπή να πρέπει να επανεκτιμήσει τα σημαντικά ζητήματα, τόσο της επικινδυνότητας όσο και των συνθηκών υγιεινής που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι εργαζόμενοι των Υπνωτηρίων και των Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας και να συμπεριλάβουν στο σχετικό επίδομα όλες οι ειδικότητες που εντάσσονται σε αυτά τα πλαίσια.

 • 3 Μαρτίου 2022, 12:56 | Πανάγου Αικατερίνη Κοινωνική Λειτουργός/Μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Βέροιας-Υπεύθυνη για θέματα Γυναικών και Ισότητας

  Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει το αίτημά για ένταξη στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων ανεξαρτήτου ειδικότητας που εργάζονται στις δομές αστεγίας, όπως Φύλακες, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διοικητικοί, Ψυχολόγοι, των Υπνωτηρίων Αστέγων, των Ανοικτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.
  Βασιζόμαστε στην καλή θέληση και στην κατανόηση της Επιτροπής ώστε να ληφθεί υπόψη και ο χώρος εργασίας ως δεδομένο για την κατηγοριοποίηση των ειδικοτήτων που είναι δικαιούχοι.

 • 3 Μαρτίου 2022, 12:59 | Τσακίρης Σταύρος ΥΕ Προσωπικό Καθαρίοτητας Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων

  Με δεδομένο οτι πέρα από το πλαίσιο εργασίας και την εκθεσή μας ως προσωπικό καθαριότητας σε βλαπτικούς παράγοντες για την υγεία μας το επίδομα επίκινδυνης και ανθυυγείνης εργασίας αποτέλει σημαντική στήριξη στο εισοδήμα μας. Σας αναφέρουμε οτι όλοι οι καθαρίστες των δομών αστεγίας είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και ο μισθός κυμαίνεται στα 680-720 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν δεδομένης της ακρίβειας και της ευρύτερης κατάστασης να τίθεται ζήτημα για μείωση του ποσού. Σας καλούμε να συμπεριλάβετε όλους τους συναδέλφους όλων των ειδικότητων των δομών αστεγίας(Υπνωτήρια Αστέγων και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων). Σας καλούμε να μας επισκεφθείτε για να αντιληφθείτε στο πεδίο τις καθημερίνες καταστάσεις που αντιμετώπιζουμε. Παρακαλώ πολύ είστε ενημέροι με δεκάδες επιστολές από τον συλλογικό μας φορέα (ΣΚΟΙΝΔΑΦ) αναμενουμε το δικαίο αίτημά μας να διευθετηθεί. Η χρηματοδότηση ειναι μεσώ των ΠΕΠ καμία άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση στον κρατικό προυπολογισμό.

 • 3 Μαρτίου 2022, 11:37 | Μοσχοβίτη Γεωργία Προσωπικό Καθαριότητας Υπνωτήριο Αστέγων

  Θεωρώ ότι η γνωμοδότηση της επιτροπής για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας έχει αρκετές ασάφειες και δεν βασίζεται σε καμία επιστημονική μελέτη. Ζητούμε την διατήρηση του ποσού που λαμβάνουν το προσωπικό καθαριότητας και το νοσηλευτικό προσωπικό των δομών αστεγίας και την επέκτασή τους σε όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες που απασχολούνται στα Υπνωτήρια και στα Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων.

 • 3 Μαρτίου 2022, 09:40 | Πανάγου Καλλιθέα Νοσηλεύτρια

  Δυστυχώς μελέτες επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας. Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να μην προχωρήσει σε περικοπή ποσού για το προσωπικό καθαριότητας και το νοσηλευτικό προσωπικό των δομών αστεγίας. Επίσης είναι αναγκαίο να προστεθούν στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων ανεξαρτήτου ειδικότητας που εργαζόνται στις δομές αστεγίας,όπως Φύλακες, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διοικητικοί, Ψυχολόγοι, των Υπνωτηρίων Αστέγων, των Ανοικτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.

 • 3 Μαρτίου 2022, 09:23 | Λώλας Χρήστος

  Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στις Δομές Αστέγων βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στον άμεσο κίνδυνο λόγω έκθεσής μας σε μικρόβια, λοιμώδεις νόσους, άμεσης έκθεσης σε χημικά βαρέα απορυπαντικα, έντομα μολυσματικά, καθώς επίσης η επαφή μας με άτομα μεγάλης επικινδυνοτητας πχ χρήστες ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευματοδων ποτών με εξόχως δύστροπο χαρακτήρα καθώς επίσης και άτομα με ψυχικές διαταραχές. Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε να μην γίνει περικοπή στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καθώς επίσης και να δοθεί/επεκταθεί σε όλες τις ειδικότητες των υπαλλήλων που εργάζονται στις συγκεκριμένες δομές (Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων, Υπνωτήρια Αστέγων) με τις αντίξοες συνθήκες εργασίας καθημερινά.

 • 2 Μαρτίου 2022, 23:18 | Χριστίνα Ζεϊμπεκίδου/ Κοινωνική λειτουργός/ ΓΓ Συλλόγου Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ.)

  Η αρμόδια Επιτροπή οφείλει να εξετάσει και επαναξιολογήσει τα κριτήρια που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν, δίνοντας έμφαση στον χώρο εργασίας. Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε χώρους και έρχονται σε άμεση επαφή με ανθρώπους που χρίζουν ιδιαίτερης υποστήριξης λόγω κοινωνικής ευαλωτότητας και εξαθλίωσης. Αναφέρομαι στις Δομές Αστεγίας που περιλαμβάνουν τα Υπνωτήρια Αστέγων καθώς και τα Κέντρα Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στην επικράτεια. Όλοι οι επαγγελματίες που απασχολούνται στα παραπάνω πλαίσια εργασίας και ανεξαρτήτου ειδικότητας, πλην των ιδιαίτερων καταστάσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά είναι έντονα εκτεθειμένοι σε βιολογικούς παράγοντες( ενδεχόμενο νόσησης από από μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.) σε οργανωτικούς παράγοντες (εργασία σε βάρδιες και με νυχτερινό ωράριο) και σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που απορρέουν από το εργασιακό στρες και τη συνεχής και εντατική εργασία υπό ψυχοσωματική φόρτιση. Ο χώρος εργασίας στις Δομές Αστέγων είναι παράγοντας που επιβάλλει τη χορήγηση του επιδόματος σε όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται κι όχι μόνο στις προβλεπόμενες (λογω επαγγελματικού κλάδου) που αφορούν σε άλλου τύπου υπηρεσίες. Προστατεύουμε τις ειδικές ομάδες πληθυσμού με χαρακτηριστικά πολλαπλής ευαλωτότητας και η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για τους εργαζόμενους στο πεδίο της αστεγίας.

 • 2 Μαρτίου 2022, 23:59 | Εύα Χάντα

  Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή, αφού λάβει υπόψιν της τις συνθήκες εργασίας του συνόλου των εργαζομένων στις δομές Αστέγων, δηλαδή στα Υπνωτήρια Αστέγων και στα Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων να συμπεριλάβει όλους, ασχέτως ειδικότητας, στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Όλοι μας, επί καθημερινής βάσεως εδώ και πολλά πλέον έτη, τον ίδιο ακριβώς εργασιακό χώρο μοιραζόμαστε και υπό τις ίδιες επακριβώς συνθήκες εργαζόμαστε, επομένως είναι εντελώς άτοπο το σκεπτικό και οι υπάρχουσες αποφάσεις περί του ποιοι από εμάς δικαιούνται το επίδομα αυτό. Η παρουσία μας στις δομές αυτές εμπεριέχει τόσο την επικινδυνότητα όσο και το καθεστώς της ανθυγιεινής εργασίας και επ’αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επομένως αναμένουμε αναθεώρηση και συμπερίληψη του συνόλου των συναδέλφων.

 • 2 Μαρτίου 2022, 23:36 | ΣΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Είμαι Φύλακας στη δομή αστέγων της Πάτρας.Η αρμόδια επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψιν την ειδικότητα μας και την επικινδυνότητα αυτής στο χώρο εργασίας, ώστε να πάρουμε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Δουλεύουμε κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες και χωρίς είδη προστασίας. Δεν πρέπει να γίνει καμιά περικοπή σε αυτούς που το λαμβάνουν,και πρέπει να γίνει αξιολόγηση και σε άλλες ειδικότητες στις δομές αστέγων ώστε να το πάρουν.

 • 2 Μαρτίου 2022, 23:27 | Βασιλική Μητρακη

  Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει το αίτημά για ένταξη στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων που εργαζόνται στις δομές αστεγίας όπως οι Φύλακες των Ανοικτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων καθώς και των Υπνωτηριων.
  Δεν μπορεί να μην λαμβάνονται υπόψη και οι συνθήκες εργασίας.

 • 2 Μαρτίου 2022, 22:04 | Ευγενία Κοκοτσή

  Είναι αναγκαίο να μη σταματήσει η χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους των Δομών Αστέγων,όπως επίσης να συμπεριληφθούν κι οι υπόλοιπες ειδικότητες των Δομών λόγω της επικινδυνότητας από την άμεση επαφή με την ευάλωτη ομάδα των αστέγων.

 • 2 Μαρτίου 2022, 21:00 | ΧΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ

  Η επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει εκ νέου το αίτημα που αφορά το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας πέρα από τις ήδη υπάρχουσες ειδικότητες( νοσηλευτικής και καθαριότητας) να ενταχθούν και οι υπόλοιπες ειδικότητες που εργάζονται στις Δομές Αστέγων όπως διοικητικοί,κοινωνικοί λειτουργοί και φύλακες

 • 2 Μαρτίου 2022, 16:53 | Ζαγκάκης Δημήτριος

  γνωρίζοντας την προσφορά των εργαζομένων στις δομές Αστεγίας και την καθημερινή τους προσφορά κάτω από αντίξοες συνθήκες η επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους στις δομές αυτές ως δικαιούχους του επιδόματος. Εξάλλου η χρηματοδότηση τους έρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια οπότε στο άμεσο διάστημα δεν θα υπάρξει κάποιο άμεσο δημοσιονομικό ζήτημα στον προϋπολογισμό του κράτους.

 • 2 Μαρτίου 2022, 13:22 | Πασχάλης Βελίκης

  Θεωρώ απαραίτητο η αρμόδια επιτροπή που εξετάζει τα αιτήματα για την ένταξη στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων ανεξαρτήτου ειδικότητας που απασχολούνται στις δομές αστεγίας όπως Διοικητικοί, Κοινωνικοί λειτουργοί, Ψυχολόγοι, φύλακες τόσο των υπνωτηρίων αστέγων όσο και των ανοιχτών κέντρων ημέρας, η συγκεκριμένη λοιπόν επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψιν της το χώρο εργασίας ως σύνολο καθολικό και να μην λαμβάνει μόνο ως κριτήριο τις ειδικότητες. Είναι ανεπίτρεπτο και καταδικαστέο αμετάκλητα. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε αναλόγως.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:23 | Ευαγγελια Ζιακιδου

  Ως εργαζομενοι των δομων αστεγιας καλουμε την αρμοδια επιτροπη να λάβει υποψιν της τις ιδιαιτερες συνθήκες εργασίας στις οποίες δουλεύουμε τοσα χρόνια. Η ανθυγιεινή εργασία δε μπορεί να κρίνεται μόνο με βαση τις ειδικότητες αλλα το πλαίσιο εργασίας συνολικά και να συμπεριλαμβανει όλους τους υπαλλήλους των δομών αυτών.Όλοι εργαζόμαστε στις ίδιες δομές με τις ίδιες ανθυγιεινες συνθήκες και βιώνουμε τις συνέπειες ως σύνολο εργαζομένων και όχι μόνο οι νοσηλευτές και το βοηθητικό προσωπικό. Να γίνει διερευνηση των συνθηκών εργασίας μας στις δομές αστεγίας πριν ληφθεί απόφαση για περικοπές η για το ποιοι θα είναι δικαιούχοι απο δω κ στο εξής.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:32 | Αθανασία Χλέπατα

  Η αρμόδια επιτροπή δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε μειώσεις του χρηματικού ποσού για τους δικαιουχούς καθαρίστες και νοσηλευτές των δομών αστεγίας. Σας καλούμε να μας επισκεφθειτε να δείτε την κατάσταση που αντιμετώπιζουμε καθημερίνα. Επίσης, ειναι αναγκαία η επεκταση των δικαιουχών στους συναδελφους και των υπολοίπων ειδικοτήτων.

 • 2 Μαρτίου 2022, 11:04 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗ

  Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας είναι βασικό για τις δομές αστεγίας. Δεν πρέπει να γίνει περικοπή αυτού, αντιθέτως πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι παράγοντες για όλες τις ειδικότητες.

 • 2 Μαρτίου 2022, 10:59 | Ανδρονίκη Κωνσταντίνου

  Κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση χορήγησης του επιδόματος σύμφωνα με τις συνθήκες του χώρου εργασίας. Υπάρχουν εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων (κοινωνικοί λειτουργοί, εργασιακοί σύμβουλοι, διοικητικοί κτλ) που δεν εντάσσονται στις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα αλλά που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της φύσης των δομών αυτών, όπως οι δομές Αστεγων (Υπνωτηρια και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας αστεγων).

 • 2 Μαρτίου 2022, 10:36 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

  Δεν έχει καμία λογική να μένουν εκτός του επιδόματος εργαζόμενοι που εργάζονται σε ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας λόγω της ειδικότητάς τους. Η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψιν το χώρο εργασίας ως κριτήριο χορήγησης του επιδόματος. Υπάρχουν εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που δεν εντάσσονται στις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα αλλά που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της φύσης των δομών αυτών, όπως οι δομές Αστέγων (Υπνωτήρια και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας αστέγων).

  Αιτούμαστε η αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει τις κατηγορίες και να προσθέσει στους δικαιούχους όλες τις ειδικότητες των εργαζόμενων των δομών αστέγων (Κοινωνικοί Λειτουργοί, διοικητικοί,εργασιακοί σύμβουλοι, φύλακες, ψυχολόγοι).

 • 2 Μαρτίου 2022, 10:36 | ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

  Η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψιν το χώρο εργασίας ως κριτήριο χορηγησης του επιδόματος. Υπάρχουν εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που δεν εντάσσονται στις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα αλλά που δουλεύουν κάτω από τις ίδιες ιδιαίτερα ανθυγιεινές συνθήκες λόγω της φύσης των δομών αυτων, όπως οι δομές Αστεγων (Υπνωτηρια και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας αστεγων).Ζητουμe από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογησει τις κατηγορίες και να ενταξει μέσα σε αυτές ΟΛΕΣ τις ειδικότητες των δομων αστεγιας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, διοικητικοι,εργασιακοι συμβουλοι, φυλακες, ψυχολόγοι).

 • 2 Μαρτίου 2022, 08:23 | ΕΜ

  H μη ένταξη ειδικοτήτων που εργάζονται σε νοσοκομεία σε κάποια κατηγορία βαρέων και ανθυγιεινών είναι άδικη. Εκτός από τα περιγράμματα των θέσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η έκθεση των υγειονομικών σε καθημερινούς κινδύνους μετάδοσης νόσων (λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων αλλά και ατυχημάτων.

 • 2 Μαρτίου 2022, 07:31 | Μαλακούδης Γεώργιος

  Είμαι εργαζόμενος Φύλακας στις δομές αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να συνυπολογίσει πέρα από την ειδικότητα και την επικινδυνότητα στον εργασιακό χώρο. Προσωπικά εργάζομαι σε βραδίνη βάρδια 22.00-06.00 στο Υπνωτήριο, χώρις κανένα άλλο άτομο από το προσωπικό και κάτω από αντίξοες και επίκινδυνες συνθήκες προσπαθώ να επίβλεψω 50 ανθρώπους που διαμένουν καθημερίνα στη δομή. Σας απευθύνω έκκληση να κάνετε δεκτό το αίτημα για το οποίο είστε γνώστες εδώ και τρια χρονια. Όλες ανεξαιρέτως οι ειδικότητες των δημοτικών δομών αστεγίας να ενταχθούν στο επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας.

 • 1 Μαρτίου 2022, 18:09 | Χρηστος Καραγιαννιδης

  Απαράδεκτο να μείνουν εκτος του επιδόματος ειδικότητες με βάση το χώρο εργασίας. Η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψιν το χώρο εργασίας ως κριτήριο χορηγησης του επιδόματος. Υπάρχουν εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που δεν εντάσσονται στις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα αλλά που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της φύσης των δομών αυτων, όπως οι δομές Αστεγων (Υπνωτηρια και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας αστεγων).

  Ζητουμαι από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογησει τις κατηγορίες και να ενταξει μέσα σε αυτές όλες τις ειδικότητες των δομων αστεγιας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, διοικητικοι,εργασιακοι συμβουλοι, φυλακες, ψυχολόγοι).

 • 1 Μαρτίου 2022, 15:42 | Κνης Δημήτριος

  Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει το αίτημά για ένταξη στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων ανεξαρτήτου ειδικότητας που εργαζόνται στις δομές αστεγίας,όπως Φύλακες, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διοικητικοί, Ψυχολόγοι, των Υπνωτηρίων Αστέγων, των Ανοικτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.
  Δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη και ο χώρος εργασίας ως δεδομένο για την κατηγοριοποίηση των ειδικοτήτων που είναι δικαιουχοί.

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 18:04 | Xrysovalantis

  Το επάγγελμα security -φύλακας -θυρωρός θα πρέπει να ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα διότι εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, νύχτα ,κρύο ,ζέστη, αργίες και χωρίς αμυντικό εξοπλισμό για την ασφάλειά μας.

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 00:47 | Πάνος

  Ένας πολύ αδικημένος κλάδος εργασίας είναι το επάγγελμα του φύλακα- θυρωρός -security προσωπικό ασφαλείας με άδεια εργασίας από ΕΟΠΠΕΠ,ΙΕΠΥΑ και Ο αρχαιοφυλακας.
  ΟΙ ΛΌΓΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΞΉΣ: ΌΤΙ ΑΜΕΙΒΌΜΑΣΤΕ ΠΆΡΑ ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΆ ,ΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΟΠΩς ΚΡΎΟ, ΒΡΟΧΉ ,ΠΟΛΛΉ ΖΈΣΤΗ ,ΝΥΧΤΕΡΙΝΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ,ΑΡΓΊΕΣ ,ΓΙΟΡΤΈΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΈΣ. ΕΠΊΣΗΣ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΕ ΈΝΑ ΑΠΌΜΕΡΟ ΜΈΡΟΣ ΧΩΡΊΣ ΦΩΤΙΣΜΌ ,ΧΩΡΊΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΑΥΤΟΆΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΟΠΟΎ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ Η ΖΩΉ ΜΑΣ. ΜΠΟΡΕΊ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΆΡΔΙΑΣ ΣΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊΣ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ,ΔΙΑΡΡΉΚΤΕΣ- ΚΛΕΦΤΕΣ. ΚΤΛ. ΝΑ
  ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΛΉΡΗ ΚΆΛΥΨΗ ΔΙΌΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΣ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΌΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΌΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΈΨΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΘΈΣΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΟ ΚΆΘΕ ΆΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΊΩΣ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΈΣ ΏΡΕΣ ΔΕΝ ΞΈΡΕΙΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΟΥ ΣΥΜΒΕΊ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΊ ΣΤΑ ΒΑΡΈΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΆ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2022, 22:02 | Μαυρωνας ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

  Θεωρώ ότι η γνωμοδότηση της επιτροπής για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας έχει πολλά κενά και πολλές ασάφειες.
  Στην ειδικότητα ΔΕ ΥΔΡΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ δίνει βαθμολογία 92 ενώ στην ειδικότητα ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 49.
  Σύμφωνα με Προεδρικό διάταγμα στης 112/2012 οι εγκαταστάσεις που απασχολούνται οι υδραυλικοί είναι: εγκαταστάσεις ύδρευσης
  εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων, εγκαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων, εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων κ.τ.λ.
  Οπότε δεν μπορεί αυτές οι ειδικότητες που έχουν ίδια καθήκοντα να κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες.

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 07:45 | Δημητρης

  Προτείνω να συμπεριληφθούν και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στα Βαρέα και Ανθυγιεινές επαγγελματα και να τους δωθεί το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινων.