Άρθρο 29 Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 3883/2010

 

Οι περ. α) και β) της παρ. 2 και η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που αφορούν στη διενέργεια τακτικών ετήσιων κρίσεων και έκτακτων κρίσεων αντίστοιχα, τροποποιούνται ως προς τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών και αντιστοίχων και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 20
Τακτικές και έκτακτες κρίσεις
1. Οι Αξιωματικοί κρίνονται κάθε έτος στις τακτικές κρίσεις.
2. Τακτικές κρίσεις γίνονται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Σε αυτές κρίνονται:
α) Οι συμπληρούντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις κατώτεροι και ανώτεροι Αξιωματικοί, πλην Συνταγματαρχών και αντιστοίχων, τον αναγκαίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 χρόνο παραμονής στον βαθμό ή συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.
β) Ανώτατοι Αξιωματικοί, εκτός των Αρχηγών ΓΕ, για τους οποίους ισχύουν ειδικότερες διατάξεις, καθώς και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι.
γ) Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων.
δ) Όσοι έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34.
ε) Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Οι έκτακτες κρίσεις γίνονται οποτεδήποτε. Σε αυτές κρίνονται:
α) Αξιωματικοί για τους οποίους υποβάλλονται ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 35.
β) Αξιωματικοί για τους οποίους παύει ο οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος που εμπόδιζε την κρίση ή την προαγωγή τους.
γ) Αντιστράτηγοι και αντίστοιχοι, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής στον βαθμό αυτεπάγγελτα από το ΣΑΓΕ.
δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθμών, καθώς και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση του οριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου παραμονής στον βαθμό ή συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.
ε) Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος νόμου.».

 • 2 Μαρτίου 2022, 15:38 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Η παράγραφος 3δ της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 20 του Ν. 3883/2010, φρονώ ότι πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθμών, καθώς και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση του οριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου παραμονής στον βαθμό καθώς και τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.»
  Αιτιολόγηση: Για να υπάρχει ταύτιση των υπόψη διατάξεων με αυτές του άρθρου 27 του Ν. 3883/2010.Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει δινομία (αντικρουόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις).

 • 2 Μαρτίου 2022, 14:04 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Η παράγραφος 3δ της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 20 του Ν. 3883/2010, φρονώ ότι πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθμών, καθώς και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση του οριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου παραμονής στον βαθμό καθώς και τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.
  Αιτιολόγηση: Για να υπάρχει ταύτιση των υπόψη διατάξεων με αυτές του άρθρου 27 του Ν. 3883/2010.Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει δινομία (αντικρουόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις).

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:47 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:06 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:12 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:25 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • Προς τι η αλλαγή του Νόμου για τις κρίσεις στο βαθμό του Συνταγματάρχη κατά έτος πριν καν εφαρμοστεί ο ισχύον Νόμος αρχής γενομένης από το 2023 που καθορίζει κατά τάξη άπαξ με τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας; Η βιασύνη είναι προβληματική και υποδηλώνει προχειρότητα ή άλλους σκοπούς είτε κατά την ψήφιση του ισχύοντος Νόμου είτε τώρα. Οποιαδήποτε αλλαγή θα έπρεπε να γίνει μετά το 2024 και την εφαρμογή του ισχύοντος Νόμου για έναν χρόνο τουλάχιστον προς εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:01 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΑΧΙΛΕΑΣ

  Είναι λυπηρό πολύ που ο κ.ΥΕΘΑ μετά από 3 χρόνια ως πολιτικός προϊστάμενος του ΥΠΕΘΑ υποβάλλει προς ψήφιση 7 άρθρα σε νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών που ως προφανή στόχο έχει τους Συνταγματάρχες. Στην αιτιολογική έκθεση αναγράφεται ότι «Με την εν λόγω πρόβλεψη απομακρύνεται ο κίνδυνος του κακώς εννοούμενου εφησυχασμού, ο οποίος ελλοχεύει με το ισχύον σήμερα καθεστώς, αυξάνεται η υπηρεσιακή απόδοση των αξιωματικών αυτού του βαθμού, ενώ ενισχύεται η μεταξύ τους ευγενής άμιλλα». Αυτό που πραγματικά θα γίνει είναι κανείς εν ενεργεία Συνταγματάρχης να μην ασχολείται με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα αλλά με μέσο να προσπαθεί να πετύχει κάθε χρόνο να μην τεθεί ως ΕΟΘ! Και φυσικά αυτοί που θα τεθούν ΕΟΘ καμία διασφάλιση δεν παρέχεται ότι θα προσφέρουν έστω και τα ελάχιστα, γιατί πολύ απλά δεν θα το έχουν ζητήσει οι ίδιοι. Δυστυχώς αν δεν αποσυρθεί η παρούσα πρόβλεψη τα αποτελέσματα θα φανούν σε 2-3 χρόνια.

 • 2 Μαρτίου 2022, 09:55 | Χριστινα

  Προβληματισμό και ανασφάλεια δημιουργεί η πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διώξει τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ), κατώτερο μεν προσωπικό στα χαρτιά ικανότατο και προσοντούχο δε στην πράξη, όταν αυτοί συμπληρώσουν το 50ο έτος ηλικία τους με κίνδυνο να μην έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Πως θα επιλυθεί αυτό το ζήτημα του οποίου η υλοποίηση θα δημιουργήσει κοινωνικό πρόβλημα και θα δυσχεράνει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

  Σας ευχαριστώ θερμά.

 • 2 Μαρτίου 2022, 08:00 | Βασια

  Ωραίες όλες οι προτεινόμενες αλλαγές, αλλά με τους ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι δυστυχώς φτάνοντας στην ηλικία των 50 ετών καλούνται να μείνουν άνεργοι χωρίς σύνταξη ικανή να συντηρήσει οικογένεια, υπάρχει η βούληση να γίνει κάτι; Οι ΕΠΟΠ στα 50 είναι ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία;

 • 1 Μαρτίου 2022, 21:32 | Λευτέρης Ζα

  Άρθρο 29 Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 3883/2010
  Προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
  1. Ως έχει
  2. Τακτικές κρίσεις γίνονται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Σε αυτές κρίνονται:
  α) Οι συμπληρούντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις κατώτεροι και ανώτεροι Αξιωματικοί, τον αναγκαίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 χρόνο παραμονής στον βαθμό καθώς και τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού. (αιτιολόγηση: αφαιρέθηκε από το κείμενο η διάταξη «πλην Συνταγματαρχών και αντιστοίχων και προστέθηκε και δεύτερη προϋπόθεση ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται για το σύνολο των Αξιωματικών ότι σε μια πιθανή δυσμενή κρίση πρόωρης αποστρατείας θα έχει συμπληρωθεί ο χρόνος των 35 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας)
  2.β) ως 2.ε) ως έχουν
  3. Οι έκτακτες κρίσεις γίνονται οποτεδήποτε. Σε αυτές κρίνονται:
  3.α) ως 3.γ) ως έχουν
  δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθμών, καθώς και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση του οριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου παραμονής στον βαθμό καθώς και τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού. (αιτιολόγηση: προστέθηκε και δεύτερη προϋπόθεση ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται για το σύνολο των Αξιωματικών ότι σε μια πιθανή δυσμενή κρίση πρόωρης αποστρατείας στο βαθμό του Συνταγματάρχη θα έχει συμπληρωθεί ο χρόνος των 35 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και δεν επηρεάζει τους ανωτάτουας καθώς για τους ανωτάτους δεν ορίζεται στο άρθρο 27 χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού καθώς δεν απαιτείται μιας και συμπληρώνονται τα 35 έτη)

 • 1 Μαρτίου 2022, 20:36 | Α. ΚΟΝΔΟΡΟΣ

  Καταρχήν ως εν ενεργεία Συνταγματάρχης λυπάμαι πολύ που ο κ.ΥΕΘΑ μετά από 3 χρόνια ως πολιτικός προϊστάμενος του ΥΠΕΘΑ υποβάλλει προς ψήφιση 7 άρθρα σε νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών που ως προφανή στόχο έχει τους Συνταγματάρχες. Στην αιτιολογική έκθεση αναγράφεται ότι «Με την εν λόγω πρόβλεψη απομακρύνεται ο κίνδυνος του κακώς εννοούμενου εφησυχασμού, ο οποίος ελλοχεύει με το ισχύον σήμερα καθεστώς, αυξάνεται η υπηρεσιακή απόδοση των αξιωματικών αυτού του βαθμού, ενώ ενισχύεται η μεταξύ τους ευγενής άμιλλα». Αυτό που πραγματικά θα γίνει είναι κανείς εν ενεργεία Συνταγματάρχης να μην ασχολείται με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα αλλά με μέσο να προσπαθεί να πετύχει κάθε χρόνο να μην τεθεί ως ΕΟΘ! Και φυσικά αυτοί που θα τεθούν ΕΟΘ καμία διασφάλιση δεν παρέχεται ότι θα προσφέρουν έστω και τα ελάχιστα, γιατί πολύ απλά δεν θα το έχουν ζητήσει οι ίδιοι. Δυστυχώς αν δεν αποσυρθεί η παρούσα πρόβλεψη τα αποτελέσματα θα φανούν σε 2-3 χρόνια.

 • 1 Μαρτίου 2022, 16:50 | Βασιλική

  Με λύπη μου διαπιστώνω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας νοιάζεται μόνο για τους ανώτερους αξιωματικούς. Νοιάζεται μόνο γι’ αυτούς και το πως θα παραμείνουν οι Συνταγματάρχες. Για τους ΕΠ.ΟΠ. όμως ποιός θα νοιαστει? Κινδυνεύουν να φύγουν μόλις συμπληρώσουν το 50ο έτος της ηλικίας τους. Αλλά ποιος νοιάζεται? Πρόκειται για κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό….

 • 1 Μαρτίου 2022, 07:21 | ΣΤ. Ν

  Καλημέρα σειρές.

  Να πάμε όλοι στη διαβούλευση και να γράψουμε τα παρακάτω:

  Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
  Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα είναι θεωρητική και όχι πραγματική.

 • 1 Μαρτίου 2022, 07:12 | Στρατος ΝΕΙΡΟΣ

  Καλημέρα σειρές.

  Να πάμε όλοι στη διαβούλευση και να γράψουμε τα παρακάτω:

  Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
  Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα είναι θεωρητική και όχι πραγματική.

 • 1 Μαρτίου 2022, 06:10 | Ελευθέριος Ζησης

  Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
  Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα είναι θεωρητική και όχι πραγματική.

 • 27 Φεβρουαρίου 2022, 16:05 | Ευάγγελος Κυράννας

  Το δίκαιο να γίνει πράξη!!!

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 12:29 | Δημήτριος

  Η τροποποίηση παρ.8 αρθρου 21 ν.2439/1996 που αφορά τα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών οι οποίοι κρίνονται με αυτόν το νόμο να επεκταθεί και για τους νέους αξιωματικούς που κρίνονται με τον ν.3883/2010. Θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση του συνταξιοδοτικού νόμου 3865/10 με τα όρια ηλικίας ή χρόνο συντάξιμης υπηρεσίας που θέτει και του νόμου 3883/10 στον οποιο δεν γίνετε μνεία καθόλου στα όρια ηλικία καθώς και στα 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Κατα την αποψή μου θα πρέπει να καθοριστεί το 58 έτος ως ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότισης για τους αξιωματικους που κρίνονται με το ν.3883/10 και να υπάρχει μια κλιμάκωση εως μέγιστο χρόνο τα 65 ή 67.