ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 28 Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 21 ν. 2439/1996

 

Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) τροποποιείται ως προς τα όρια ηλικίας αποστρατείας α) Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων, Σμηνάρχων της περ. στ’, β) Ταξίαρχων Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχων, Ταξίαρχων Πολεμικής Αεροπορίας της περ. ζ΄ όπου επέρχονται και νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων της περ. η΄, δ) αξιωματικών Υγειονομικού Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων του πρώτου εδαφίου της περ. ια΄, και ε) αξιωματικών του Θρησκευτικού Σώματος του δευτέρου εδαφίου της παρ. ια΄ για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας:
α. Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί: 53
β. Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί: 53
γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί: 54
δ. Ταγματάρχες, Πλωτάρχες, Επισμηναγοί: 55
ε. Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι: 56
στ. Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι, Σμήναρχοι: 60
ζ. Ταξίαρχοι Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι Πολεμικής Αεροπορίας: 61
η. Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι: 61
θ. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι: 62
ι. Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι: 65
ια. Για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τρία (3) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και κατά τέσσερα (4) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου. Επίσης για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη για τους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη έως Ανθυπολοχαγού και κατά τρία (3) έτη για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 23:33 | GA

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96

 • 3 Μαρτίου 2022, 23:27 | ΓΑ

  «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 23:58 | Κ.Α

  «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 23:15 | ΓΡ. Α

  «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 23:24 | ΚΩΣΤΑΣ

  «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 23:05 | Παναγιώτης Μπάλλας

  Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91,92,93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοικά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος.Κάθως οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτος κατάταξης 90.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:53 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:01 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:10 | ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:32 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:27 | ΚΑΡ.Κ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:14 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.
  6

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:06 | K.K

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:04 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:40 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:56 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:35 | ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Κ. Υπουργέ δεν θα μακρηγορήσω με έχουν καλύψει οι συμμαθητές μου . Θα παρακαλούσα όπως δώσετε λύση επι του άρθρου 32 ώστε να επέλθει το ορθόν που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 αναίτια ανέτρεψε κ επήλθε το χάος .
  Ευχαριστώ για το χώρο
  Με σεβασμό

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:56 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΣΜΕΡΛΗ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:06 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:09 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:03 | ΓΚ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:20 | Γιάννης Φ

  Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 1990.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:10 | Θεόφιλος Τζεβελέκος

  ακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:14 | I.X.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:25 | Γ.Κ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:40 | Γ.Κ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:33 | Γ.Κ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:58 | Αντώνης

  Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ

  Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:42 | ΒΧ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:22 | thanosD

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:19 | SD

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:54 | Ε.Δ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:05 | Γ.Κ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:58 | ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

  Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:55 | Λεωνίδας Μπεκυράς

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:06 | S.D

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:34 | G.G

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
  Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.