ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 51 Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.

  • 3 Μαρτίου 2022, 22:00 | Μαρία

    ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ.

  • 2 Μαρτίου 2022, 23:40 | Χρηστος κοντος

    Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Αρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος . Καθώς οι εν λογω Αξκοι καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.