Άρθρο 2 Αποσπάσεις προσωπικού σε γραφεία Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 247 ν. 3852/2010

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο για τη διάρκεια και την παράταση της απόσπασης των υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου σε γραφεία Αντιπεριφερειαρχών και η παρ. 11α διαμορφώνεται ως εξής:
«11.α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων Ο.Τ.A. α` και β` βαθμού. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών. Η διάρκεια της κατά τα ως άνω απόσπασης στα γραφεία αντιπεριφερειαρχών δύναται να παραταθεί και μετά τον ορισμό νέων αντιπεριφερειαρχών, εφόσον οι τελευταίοι δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση των αποσπασμένων υπαλλήλων. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον οικείο Περιφερειάρχη εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τον ορισμό του νέου αντιπεριφερειάρχη. Στις αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α` 54), από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α` 138). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό στα γραφεία περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.».
2. Για τους υπηρετούντες με απόσπαση υπαλλήλους σε γραφεία αντιπεριφερειαρχών, των οποίων η θητεία έληξε προ της δημοσίευσης του παρόντος, δύναται να παραταθεί ο χρόνος της απόσπασής τους από τη λήξη της, με έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον οικείο Περιφερειάρχη εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν συγκατάθεσης του νέου αντιπεριφερειάρχη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:00 | Φαιη

  Οχι στην μη αναισθησία των ζώων κατά την σφαγή τους…

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:44 | Αγγελική Μαθιουδάκη

  Οχι στην σφαγη ζωων χωρις αναισθησία!

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:32 | Ιωάννα Χαβιαρα

  Όχι στη σφαγή των ζώων χωρίς αναισθησία!

 • 1 Μαρτίου 2022, 21:08 | Παναγιώτα Δαυιδούλα Περήφανου

  Όχι στην κατάργηση του Άρθρου 2 Παρ. 2 του Νόμου 1197/81 που ορίζει ρητά και χωρίς εξαιρέσεις ότι: “2. Απαγορεύεται η θανάτωσις θηλαστικών εις τα σφαγεία εφ` όσον δεν προηγηθή της αφαιμάξεως αναισθητοποίησις ενεργούσα ακαριαίως.”
  Η σφαγή χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση είναι βασανισμός ζώων, συνεπώς κακούργημα βάσει και του ίδιου νόμου 1197/1981 Άρθρο 1 Παρ. 2α, ενώ η ΚΥΑ 951/44337/21.4.2017 που επέτρεπε τη σφαγή ζώων χωρίς αναισθητοποίηση κρίθηκε παράνομη από το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1751/2021 απόφασή του.
  Eίναι δε σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 26 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1099/2009 που επέτρεπε οποιαδήποτε τροποποίηση ευνοϊκότερου εθνικού νόμου ,όπως είναι ο 1197/81 , προς το χειρότερο, μέχρι το 2013.Τώρα έχουμε 2022.
  Καμία εξαίρεση στη σφαγή χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, συνολική αφαίρεση του Άρθρου 50 από το Νομοσχέδιο.

 • 1 Μαρτίου 2022, 00:33 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΚΌΤΣΗ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Παρ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1197/81

  Όχι στην κατάργηση του Άρθρου 2 Παρ. 2 του Νόμου 1197/81 που ορίζει ρητά και χωρίς εξαιρέσεις ότι: «2. Απαγορεύεται η θανάτωσις θηλαστικών εις τα σφαγεία εφ` όσον δεν προηγηθή της αφαιμάξεως αναισθητοποίησις ενεργούσα ακαριαίως.»

  Η σφαγή χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση είναι βασανισμός ζώων, συνεπώς κακούργημα βάσει και του ίδιου νόμου 1197/1981 Άρθρο 1 Παρ. 2α, ενώ η ΚΥΑ 951/44337/21.4.2017 που επέτρεπε τη σφαγή ζώων χωρίς αναισθητοποίηση κρίθηκε παράνομη από το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1751/2021 απόφασή του.

  Eίναι δε σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 26 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1099/2009 που επέτρεπε οποιαδήποτε τροποποίηση ευνοϊκότερου εθνικού νόμου ,όπως είναι ο 1197/81 , προς το χειρότερο, μέχρι το 2013.Τώρα έχουμε 2022.

  Καμία εξαίρεση στη σφαγή χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, συνολική αφαίρεση του Άρθρου 50 από το Νομοσχέδιο.