Άρθρο 14 Επικαιροποιημένες διαπιστωτικές πράξεις

1. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, μετά την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156), εκδίδουν αμελλητί επικαιροποιημένες διαπιστωτικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τις οποίες καθορίζεται το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αυτής, το οποίο μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήτοι το προσωπικό όπως ήταν διαμορφωμένο κατά την 1η Αυγούστου 2021, καθώς και το προσωπικό που εν τω μεταξύ διορίσθηκε ή μετατάχθηκε ή μετατέθηκε ή μετακινήθηκε στις δασικές υπηρεσίες. Με τις ίδιες διαπιστωτικές πράξεις καθορίζονται οι κενές και δεσμευμένες θέσεις των δασικών υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κωδικός, η κατάσταση αυτών (κενή/δεσμευμένη και λόγος δέσμευσης) και αναφέρεται η δομή στην οποία είχαν κατανεμηθεί.
2. Με τη διαπιστωτική πράξη της παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της κοινής απόφασης της παρ. 5 του ως άνω άρθρου και περιλαμβάνεται στις επικαιροποιημένες διαπιστωτικές πράξεις της παρ. 1 του παρόντος, το οποίο μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατατάσσεται ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα, σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας κλάδου και ειδικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και ελλείψει αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας κατατάσσεται στον κλάδο/ειδικότητα που ανήκει, τοποθετείται στις υπηρεσίες και καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Υπουργείου. Οι ως άνω θέσεις καταργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου, αυξάνοντας αντίστοιχα τις προβλεπόμενες θέσεις του Οργανισμού του (π.δ. 137/2017, Α’ 160).

 • 3 Μαρτίου 2022, 17:29 | Δημήτρης Πρεντής

  Θα πρέπει να υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο για τα θέματα των υπηρετούντων δασικών υπαλλήλων τα οποία χρήζουν απόφασης υπηρεσιακού συμβουλίου και αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (μεταθέσεις, μετακινήσεις, μετατάξεις) τα οποία απο την έκδοση της ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 4824/2021 σταμάτησαν να εξετάζονται για κάποιες απο τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθιστώντας δασικούς υπαλλήλους σε «διοικητική ομηρία» από τον Αύγουστο του 2021 καθώς οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν εξέταζαν/εξετάζουν τα συγκεκριμένα θέματα δασικών υπαλλήλων και μην εφαρμόζοντας τις αρχές της ασφάλειας του δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.
  Να τεθούν αποκλειστικές προθεσμίες διεκπαιρέωσης τους και αναδρομικότητας της ισχύος των εκδιδόμενων αποφάσεων.

 • 3 Μαρτίου 2022, 15:10 | Δ/νση Διοίκησης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

  Με την παρ. 8 του άρθρου 28Α του Ν.4325/2015, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016, ορίζεται: «Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο υπάλληλος επανέρχεται στον φορέα της οργανικής του θέσης, στον οποίο υπηρετούσε πριν από την επιλογή του και καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης χωρίς να λαμβάνει…» .
  Δεδομένου ότι η Συντονίστρια του Φορέα μας, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), πριν το διορισμό της στην ως άνω θέση υπηρετούσε στην Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, υπηρεσία η οποία μεταφέρεται με το προσωπικό και τις θέσεις αυτού στο ΥΠ.ΕΝ., σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της Π.Ν.Π. της 13ης Αυγούστου 2021, που κυρώθηκε με το Ν.4824/2021, θα πρέπει να καθοριστεί ρητά στον νόμο ο Φορέας στον οποίο θα καταλάβει την προβλεπόμενη από την προαναφερόμενη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 28Α του Ν.4325/2015 θέση, σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας της.
  Επιπρόσθετα λόγω της υποστελέχωσης του Φορέα μας, γεγονός που αποδεικνύεται και από την εξαίρεση του από τους κύκλους κινητικότητας των τελευταίων ετών, να παραμείνουν οι οργανικές θέσεις σ’ αυτόν και να μεταφερθεί το μεταφερόμενο στο ΥΠ.ΕΝ. προσωπικό, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις.

 • 1 Μαρτίου 2022, 13:08 | Μέμτσα Φλωρεντία

  Όσον αφορά τις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούν με απόσπαση σε δασικές υπηρεσίες βάσει διάφορων νομοθετικών διατάξεων (λόγοι συνυπηρέτησης, λόγοι σοβαρών και οικογενειακών λόγων, εντός ή εκτός Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας κ.λ.π) θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μετά από οικειοθελή και αντίστοιχο αίτημά τους, να επιλέξουν εάν θέλουν να μεταταχθούν στη Δασική υπηρεσία.
  Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στις ήδη υποστελεχωμένες δασικές υπηρεσίες να ΄΄κρατήσουν΄΄ μόνιμο προσωπικό.

  Σε κάθε περίπτωση θα συμφωνήσω επί λέξει με τον κ. Τσεμπερίδη όπου… »Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη ανάκληση των αποσπάσεων για λόγους συνυπηρέτησης, οι οποίες αποτελούν νόμιμες διοικητικές πράξεις και έχουν εκδοθεί κατ’ επίκληση σοβαρών προσωπικών και οικογενειακών λόγων, καθώς με την τυχόν ανάκλησή τους παραβιάζονται οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, αρχές αναγνωρισμένες τόσο στην εθνική, όσο και στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη».

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 22:03 | Κ. Τσεμπερίδης

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις υπαλλήλων δασικών υπηρεσιών που υπηρετούσαν προ της 1ης Αυγούστου 2021 και εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες, εκτός των Νομών στις οποίες βρίσκεται η οργανική τους θέση, για λόγους συνυπηρέτησης βάσει του άρθρου 11 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Πιθανόν με μεταβατικές διατάξεις οι οποίες θα δίνουν την δυνατότητα στους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών που είναι αποσπασμένοι για λόγους συνυπηρέτησης να μεταταχθούν στις υπηρεσίες στις οποίες είναι αποσπασμένοι μετά από αντίστοιχο αίτημά τους, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή τουλάχιστον οι αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης να εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, χωρίς να επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την διαδικασία μεταφοράς των οργανικών θέσεων των δασικών υπαλλήλων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη ανάκληση των αποσπάσεων για λόγους συνυπηρέτησης, οι οποίες αποτελούν νόμιμες διοικητικές πράξεις και έχουν εκδοθεί κατ’ επίκληση σοβαρών προσωπικών και οικογενειακών λόγων, καθώς με την τυχόν ανάκλησή τους παραβιάζονται οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, αρχές αναγνωρισμένες τόσο στην εθνική, όσο και στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη.