Άρθρο 20 Άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts)

1. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτων ενισχύσεων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται, κατόπιν της έκδοσης απόφασης έγκρισης της χρηματοδότησης από το αρμόδιο όργανο, να προχωρούν σε άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts) σε εμπορικές τράπεζες.
2. Στους λογαριασμούς της παρ. 1, κατόπιν του ανοίγματός τους, δύναται να εκταμιεύονται από τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης προκαταβολές χρηματοδότησης, και οι δικαιούχοι δύνανται να κινούν τον λογαριασμό κατόπιν της έκδοσης και κοινοποίησης στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα των αντίστοιχων εγκρίσεων πληρωμών.
3. Το κόστος ανοίγματος των λογαριασμών της παρ. 1 βαρύνει τους δικαιούχους. Οι τόκοι που τυχόν δημιουργούνται από την παραμονή των πιστώσεων στους λογαριασμούς της παρ. 1, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο.
4. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για τα καθεστώτα ή τα προγράμματα της παρ. 1 Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χρηματοδότησης των λογαριασμών και χορήγησης των χρηματοδοτήσεων, οι όροι σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών, η διαδικασία επιστροφής των τυχόν δημιουργούμενων τόκων προς το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.