Άρθρο 21 Ρυθμίσεις για τα δάνεια από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

1. Με την παρέλευση είτε α) δέκα (10) ετών από την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται επ’ ονόματι ή/και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είτε β) πέντε (5) ετών από τον χρόνο εξάντλησης των ενεργειών των πιστωτικών ιδρυμάτων για την ανάκτηση των ποσών και περάτωσης τυχόν σχετικών δικών, όπως αυτά βεβαιώνονται κάθε φορά από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα, οποιοδήποτε χρονικό σημείο υπό περ. α) ή β) επέλθει πρώτο, η απαίτηση για τυχόν ανεξόφλητα υπόλοιπα των δανείων αυτών μεταβιβάζεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία διατύπωση στο Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση που το τελευταίο δεν είναι ήδη δικαιούχος. Η βεβαίωση και είσπραξή της πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Η διαδικασία για τη βεβαίωση των ανωτέρω διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία για τη λογιστική παρακολούθηση των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  • 26 Φεβρουαρίου 2022, 15:42 | Π.Δ

    Είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι όσα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (με ρυθμισμένα δάνεια κλπ) έχουν μπει στον Τειρεσία , να μπορούν να αγοράζουν ή να επισκευάζουν , συντηρούν βασικά τους είδη ανάγκης (π.χ οικιακές συσκευές , θέρμανση , μόνωση σπιτιού, εξοικονομώ κλπ) με δόσεις .