Άρθρο 5 Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 88 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

1. Μετά το πέμπτο εδάφιο της υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143), προστίθεται νέο εδάφιο για την περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη δομημένη συνέντευξη μικρότερη του 500 και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Δομημένη συνέντευξη:
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια συμβούλια του άρθρου 89 με πρόβλεψη αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία, όπως διερμηνέων νοηματικής, εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό του σημείωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ` των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 89. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες ως εξής:
δα) δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του μητρώου,
δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, καθώς και να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με πεντακόσια (500) μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του 500 κατά τα ως άνω οριζόμενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με την παρ. 4 και δεν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα οριζόμενα στην περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 89.
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων, παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».
2. Η ρύθμιση της παρ. 1 περί αποκλεισμού υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που λάβει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του 500 εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών διαδικασιών στις οποίες υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

  • Για να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, θα πρέπει να εργαστούν σωστά οι υπάλληλοι κι οι προϊστάμενοί τους και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
    Γι’ αυτό προτείνω να επανέλθουν οι παρ. 7, 8, 9, 10, 12 και 13 του άρθρου 5 του Ν. 1943 /1991, που, δυστυχώς, καταργήθηκαν με το άρθρο 25 του Ν. 4210/2013 !
    Με μια μόνο διαφορά: Το πρόστιμο στους ταλαιπωρημένους πολίτες να το καταβάλλουν οι αδιάφοροι υπάλληλοι κι όχι η Πολιτεία.

  • 28 Φεβρουαρίου 2022, 08:15 | ΙΩΑΝΝΑ

    Η μοριοδότηση που θα προκύπτει από τη συνέντευξη :1)θα πρέπει να προστίθεται στις υπόλοιπες τρεις(3) ομάδες κριτηρίων διαφορετικά ακυρώνεις έναν υπάλληλο που έχει τυπικά προσόντα ,αξιολογείται, διαθέτει εργασιακή εμπειρία και στην άσκηση καθηκόντων ευθύνης δίνοντας μόνο βαρύτητα στη συνέντευξη θέτοντας βάση αλλά και τον ίδιο το νόμο που ορθά τα διαχώρισε θέτοντας ποσοστό επί των κριτηρίων.
    2)Η υποκειμενική άποψη των μελών των συμβουλίων σε ένα αντικείμενο που ίσως δε θα γνωρίζουν (φορείς με ιδιαίτερο αντικείμενο π.χ. Ωδεία, σχολές χορού κτλ) και αναφέρομαι στο α’ σκέλος της συνέντευξης, τους δίνει τη δυνατότητα να αποκλείουν έναν υπάλληλο από την περαιτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά πρέπει να καταργηθεί η βάση στη συνέντευξη.