Άρθρο 3 Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου Υπαλληλικού Κώδικα – Αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (Α’ 102) αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση σύνταξης ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και Δημοτικών Υπαλλήλων, στην ως άνω Επιτροπή μετέχουν και οι κάτωθι:
α. ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών επί θεμάτων Ο.Τ.Α.,
β. ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. οι Προϊστάμενοι του Τμήματος Μονίμου Προσωπικού και του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ. ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ε. ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) και
στ. ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.).
Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται τέσσερις (4) υπάλληλοι, εκ των οποίων δύο (2) κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και δύο (2) κατηγορίας ΠΕ υπηρετούντες στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με ισάριθμους αναπληρωτές τους.».