ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Άρθρο 22 Ρύθμιση για την ατέλεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Κτηματολόγιο – Τροποποίηση άρθρου 63 ν. 2214/1994

Στο τέλος του άρθρου 63 του ν. 2214/1994 (Α΄75) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Η αληθής έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 είναι ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει τις ατέλειες και τα προνόμια που έχει το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απαλλαγής από την καταβολή των τελών του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Α’ του Τμήματος Α’ του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως και από κάθε άλλο μεταγενέστερο ή μη τέλος ή δικαίωμα, όπως ακριβώς το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που διενεργεί την κτηματογράφηση.».