Άρθρο 11 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

1. Στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ανατίθενται, επιπλέον των ήδη ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους, και αρμοδιότητες για τη διαχείριση θεμάτων προϋπολογισμού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν έκδοσης επιτροπικού εντάλματος, καθώς και η διαχείριση θεμάτων προμηθειών.
2. Οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών είναι οι ακόλουθες:
α) Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία.
β) Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
γ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και το π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί ανάληψης υποχρεώσεων από διατάκτες.
δ) Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που τους αποστέλλονται από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.
ε) Εμπρόθεσμη έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών.
στ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον αρμόδιο διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της, μετά του σχετικού φακέλου, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
ζ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.
η) Αποστολή αναφορών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.
ι) Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ια) Εισήγηση για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.
ιβ) Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. για θέματα της Γενικής Γραμματείας Δασών των δικαστικών αποφάσεων αυτών, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
ιγ) Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
ιδ) Τήρηση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων.
ιε) Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.
ιστ) Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
ιζ) Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στη Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου.
ιη) Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
ιθ) Διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
κ) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
3. Για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών εξακολουθούν να λειτουργούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1921/18/21.6.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2597), για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Προγράμματος αυτού.

 • 3 Μαρτίου 2022, 16:08 | Κοντογεωργάκης Ασημάκης

  Στο άρθρο 11, παρ. 2, περ. στ΄, του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αναφέρεται ως αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών: «στ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον αρμόδιο διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της, μετά του σχετικού φακέλου, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014». Ωστόσο, με το ν. 4270/2014, άρ.26, παρ. 1, ορίζεται: «1. Ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών οφείλει να αρνηθεί την εκτέλεση εντολής, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, αν έχει ως αποτέλεσμα […]. Αν η αρμόδια αρχή επιμείνει στην εκτέλεση της εντολής της, οφείλει να επαναλάβει εγγράφως την αντίρρησή του, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της στο ΓΛΚ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να εκτελέσει την εντολή […]». Δοθέντος αφενός ότι η υπό διαβούλευση διάταξη ορίζει κάτι αντίθετο από το ν. 4270/2014 στον οποίο παραπέμπει («Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων» αντί «ΓΛΚ και Ελεγκτικό Συνέδριο»), και αφετέρου ότι δεν προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία σχετική αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, είναι απαραίτητο προκειμένου να μην προκύψει σύγχυση, να αναδιατυπωθεί η διάταξη ως εξής: «στ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον αρμόδιο διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της, μετά του σχετικού φακέλου, στις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014».

 • 3 Μαρτίου 2022, 13:21 | Παναγιώτης Λάττας

  Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την κατάργηση των Υπηρεσιών Εντελλομένων Εξόδων των πρώην Νομαρχιών και την υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στις οικονομικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ήταν αυτό που δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η μεταφορά αυτών των οικονομικών υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Συντονισμού μελλοντικά και υπό προϋποθέσεις (προσωπικό, εκπαίδευση, κ.λπ.) να έχει θετικό αποτέλεσμα, στην παρούσα όμως φάση θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη λειτουργία των Δασικών υπηρεσιών αφού με την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία θα κάνουν ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το πρόβλημα των οικονομικών προβλημάτων των Δασικών Υπηρεσιών δεν είναι η υπαγωγή αλλά η οργάνωση, το προσωπικό, η διάθεση και κυρίως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν δημιουργηθεί. Εάν δεν λυθούν αυτά η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη.

 • 3 Μαρτίου 2022, 09:51 | Φρυδά Ευφροσύνη

  Ύστερα θα στέλνει το ΥΠΕΝ έγγραφα ότι η απορρόφηση των πιστώσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου είναι πολύ χαμηλή. Ξεχάστε τις δαπάνες. Δε θα γίνονται.

 • 2 Μαρτίου 2022, 23:35 | Βικτώρια Αθανασίου

  Το άρθρο αυτό πρέπει άμεσα ν’ αποσυρθεί.
  Οι αρμοδιότητες αυτές απαιτούν αρκετούς υπαλλήλους με εξειδικευμένα τυπικά προσόντα και προϋπηρεσία, όσων αφορά τη διεκπεραίωση τέτοιων αρμοδιοτήτων που δυστυχώς οι Δασικές Υπηρεσίες δεν διαθέτουν. Φαντάζει αδύνατον να πραγματοποιηθεί ότι αναφέρεται στο άρθρο, από τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες (αφού το όλο εγχείρημα έχει ανατεθεί σε 1 με 2 υπαλλήλους ανά περιφέρεια), αν λάβουμε υπόψην ότι για όλες αυτές τις αρμοδιότητες είχαμε τη συνδρομή τριών Διευθύνσεων -Διοίκησης, Οικονομικού, Πληροφορικής- και συνολικό αριθμό υπαλλήλων που άγγιζε τους 30.
  Πρόταση: – Δημιουργία Διεύθυνσης Διοίκησης – Οικονομικού σε κάθε Περιφέρεια, που θα υπάγεται στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, με πρόβλεψη στελέχωσης τους με τις αντίστοιχες, αναγκαίες ειδικότητες και αριθμό υπαλλήλων.
  – Σε διαφορετική περίπτωση να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες οι Διευθύνσεις Οικονομικού του ΥΠΕΝ χωρίς να μετακυλίουν τις αρμοδιότητες αυτές στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

 • 2 Μαρτίου 2022, 19:19 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

  Για την εύρυθμη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών στην περιοχή του Αιγαίου, ως αμιγώς νησιωτικές περιοχές και την άσκηση των επιπλέον αρμοδιοτήτων οικονομικού περιεχομένου,όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν άρθρο προτείνουμε :
  1. Τη σύσταση στις Δ/νσεις Δασών των νομών άνευ Δασαρχείου Τμημάτων Διοικητικού -Οικονομικού.
  2. Τη σύσταση στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, στην οποία θα υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα:
  α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
  β) Τμήμα Προμηθειών
  γ) Τμήμα Προϋπολογισμού
  δ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  όπως υφίστανται σήμερα και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και οποίες λειτουργούν ικανοποιητικά.
  Επίσης,για τη έγκαιρη στελέχωση των ανωτέρω τμημάτων με άλλες ειδικότητες, όπως Διοικητικών ή Οικονομικών, θα πρέπει να προβλέπεται στο νόμο η δυνατότητα μετάταξης προσωπικού άλλων ειδικοτήτων ( Διοικητικών και Οικονομικών) από άλλες υπηρεσίες,κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εφαρμόστηκε και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020.

 • 2 Μαρτίου 2022, 14:14 | Αθανασιάδης Βασίλειος

  Η πρόταση έχει ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος.
  Μεταφέρει αρμοδιότητες Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε Δασική υπηρεσία που είναι εντελώς αναρμόδια.
  Ριζοσπαστική λειτουργική πρόταση:
  1)Κατάργηση της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
  2)Αναβάθμιση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε δομή
  επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
  3)Δημιουργία Διεύθυνσης Οικονομικού – Διοικητικού που θα αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού
  4) Δημιουργία Διεύθυνσης Πληροφορικής,όπως λειτουργεί σήμερα, που από το σχέδιο φαίνεται να δίνεται σε ιδιώτες
  Δυστυχώς δεν προβλέπεται ο τρόπος στελέχωσης(κινητικότητα,μετατάξεις,προσλήψεις κ.λ.π.),ο αριθμός τους και τα τυπικά προσόντα.

 • 2 Μαρτίου 2022, 13:02 | Μανόλης

  Σωστό άρθρο – σε λάθος Διεύθυνση. Αναφέρεται με σαφήνεια στο άρθρο σε ποιους (Διοικητικό προσωπικό – που δεν υφίσταται) γίνεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων. Θέλω να πιστεύω πως αφορά σκέψεις για μελλοντική αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών μετά και από γενναία πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού για το σκοπό αυτό. Δυστυχώς και πάλι σχεδιάζονται όλα στο πόδι και επειδή αναφέρονται και συγκεκριμένες ημερομηνίες άραγε ποιος θα δώσει λύσεις στα επερχόμενα προβλήματα τόσο στην μισθοδοσία των υπαλλήλων όσο και στην ομαλή λειτουργία των ίδιων των Υπηρεσιών και μάλιστα μέσα στη νέα αντιπυρική περίοδο.

 • 2 Μαρτίου 2022, 10:09 | Παναγιώτης Κυριακίδης

  Δύσκολα θα βρεθεί Δασολόγος να αναλάβει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με τις νέες πρόσθετες αρμοδιότητες. Προβλέπω παραιτήσεις.

 • 1 Μαρτίου 2022, 15:08 | Ελένη

  Για να διεκπεραιωθούν σωστά όλες οι αναφερόμενες στο άρθρο αυτό αρμοδιότητες, πρέπει να υπάρχει αρκετό εξειδικευμένο σε οικονομικά θέματα προσωπικό. Μιλάμε για δεκάδες άτομα ανά Διεύθυνση. Για τις εν λόγω αρμοδιότητες υπάρχουν προθεσμίες, δεν χωράει αναβολή (για μισθοδοσιες μιλάμε) ενώ πάντα πρέπει να συνυπολογιζεται και πιθανή απουσία, συνταξιοδοτηση, απόσπαση υπαλλήλων.
  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση δεν προβλέπεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού με προσλήψεις προσωπικού.
  Με απλά λόγια η δουλειά πρέπει να βγει με τους ήδη ελάχιστους υπηρετουντες στις δασικές υπηρεσίες.
  Αυτό θα πει αναβάθμιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

  Αν τελικά ισχύσει, προβλέπω πλήρη διάλυση των δασικών υπηρεσιών της χώρας μας.

 • 1 Μαρτίου 2022, 15:04 | Ιωάννης Χρήστου

  Τραγική έμπνευση αυτό το άρθρο. Προσωπικά δεν γνωρίζω άλλο φορέα της κεντρικής διοίκησης να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών σε…υφιστάμενη οργανική του μονάδα.
  Ζήσαμε λοιπόν για να το δούμε και αυτό. Αλήθεια, η αρμόδια επιτροπή ελέγχου θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει επί του άρθρου αυτού.

 • 1 Μαρτίου 2022, 15:46 | Περικλής Ανδρεάτος

  Η άσκηση αρμοδιοτήτων που άπτονται διαχείρισης λογιστικών – οικονομικών δεδομένων απαιτεί εκ του νόμου υπαλλήλους με ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ (όχι μόνον τυπικό) προσόν τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων. Άρα απαιτεί σπουδές πάνω σε οικονομικό-λογιστικό αντικείμενο. Και σίγουρα ανάλογη προϋπηρεσία αλλά και πρόσβαση στους φακέλους και τα πλήρη στοιχεία όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων.
  Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ουδόλως συντρέχουν στους αντίστοιχους διοικητικούς υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών.
  Άλλωστε για ποιο λόγο αλήθεια (αυτό δεν μας το αναφέρει η «αιτιολογική» έκθεση) οι Διευθύνσεις Οικονομικών του ΥΠΕΝ αποποιούνται των ευθυνών τους και μετακυλίουν τις αρμοδιότητες στις δασικές υπηρεσίες;
  Δεν έχουν κόσμο; Ας κάνουν προσλήψεις υπαλλήλων με ουσιαστικό προσόν οικονομικές σπουδές.
  Σκοπός απλά είναι η πλήρης διάλυση των δασικών υπηρεσιών με τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στις μισθοδοσίες των υπαλλήλων (ήδη μαθαίνω ότι σε αρκετές δασικές υπηρεσίες όλο το πακέτο των αρμοδιοτήτων έχει ανατεθεί σε 1-2 υπαλλήλους, που αν ισχύει είναι τραγικά απαράδεκτο). Ετσι θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για τη διαχείριση του φυσικού πλούτου από ιδιώτες (προς τα εκεί πάει το πράγμα και με το θεσμό των αναδόχων.

  Άμεση απόσυρση του άρθρου 11 που αφορά την μεταβίβαση των οικονομικών αρμοδιοτήτων στις δασικές υπηρεσίες.

 • 1 Μαρτίου 2022, 14:49 | Γεωργία Ξυλούρη

  Θα έπρεπε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μπορεί να στηρίξει διοικητικά τις μεταφερόμενες Δασικές Υπηρεσίες και όχι να αναθέτει στις Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών που υπολειτουργούν (ιδιαίτερα οι νησιωτικές) με προσωπικό γερασμένο και άσχετο με το αντικείμενο που του ανατίθεται.
  Άμεση απόσυρση του άρθρου αυτού, ανάληψη ευθύνης από το ΥΠΕΝ και προσλήψεις στις Δασικές Υπηρεσίες!

 • 1 Μαρτίου 2022, 08:29 | Παναγιώτης

  Πρέπει να προηγηθεί η στελέχωση της Διεύθυνσης με έμπειρο προσωπικό, ανάλογο σε αριθμό και τυπικά προσόντα αυτού που ασκεί σήμερα τις αρμοδιότητες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

 • 1 Μαρτίου 2022, 08:04 | Σ. Σταματέλλος

  Η ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γεν. Δ/νσεων Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (οικονομικού ενδιαφέροντος) χωρίς την πρόβλεψη στελέχωσής τους (με τις αντίστοιχες αναγκαίες ειδικότητες και αριθμό υπαλλήλων) καθιστούν το εν λόγω εγχείρημα επισφαλές.

 • 1 Μαρτίου 2022, 08:54 | ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ή Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΟΛΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 14:44 | Γιώργος

  Η αιτιολογική σας έκθεση όσον αφορά το άρθρο 11 και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων οικονομικού περιεχομένου στις δασικές υπηρεσίες, είναι μια έκθεση ιδεών που προκαλεί τουλάχιστον γέλια.
  Καταρχάς η αιτιολογική έκθεση ψεύδεται και θα πρέπει το νομοπαρασκευαστικό τμήμα της βουλής να το εξετάσει αυτό. Δεν πρόκειται για υποστηρικτική δράση των δασικών υπηρεσιών, όπως θέλει να διατείνεται η έκθεση. Πρόκειται για πλήρη και ξεκάθαρη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μιας οργανικής μονάδας σε μια άλλη, καθ’ ύλην αναρμόδια. Για το λόγο αυτό, η ίδια η έκθεση στο ερώτημα αν έχει λάβει υπόψη ανάλογες άλλες πρακτικές, απαντά πως όχι. Διότι πολύ απλά πρόκειται για μια πρωτοφανή μεθόδευση μεταβίβασης ευθυνών και αρμοδιοτήτων η οποία είναι απροκάλυπτα αντισυνταγματική και παράλογη.
  Παραδέχεται επίσης η έκθεση την αναγκαιότητα νομοθετικής παρέμβασης για να εξασφαλίσει έτσι μια επίπλαστη νομιμοποιητική βάση σε κάτι εξόφθαλμα παράλογο. Και προσθέτει ότι η διάθεση επιπλέον πόρων και δυναμικού κρίνεται απρόσφορη. Προφανώς ο συντάκτης της έκθεσης δε γνωρίζει τίποτα για την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, και φυσικά και των δασικών υπηρεσιών.

  Πάρτε το πίσω τώρα το άρθρο 11. Θα δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και τις προμήθειες των μονάδων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 08:30 | Χρύσα

  Κύριοι με το άρθρο αυτό υπονομεύετε τη μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ. Μεταφορά που εσείς οι ίδιοι νομοθετήσατε.
  Και την υπονομεύετε με το καλημέρα. Είναι απαράδεκτο ένα Υπουργείο να μην μπορεί να υποστηρίξει διοικητικά τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και να θεσμοθετεί διαδικασίες self service για τόσο σημαντικές αρμοδιότητες μεταφεροντας τες αυθαίρετα σε υφιστάμενη δομή της.
  Πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Είναι πρωτοφανής μεθόδευση που θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία και βιωσιμότητα των δασικών υπηρεσιών της χώρας.

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 08:53 | Κώστας

  Θα πρέπει να αστειεύεστε προφανώς. Έχετε πάει ποτέ σε δασική υπηρεσία να δείτε πόσοι και ποιοι υπηρετούν; Με ποίους υπαλλήλους και με τι προσόντα και εξειδίκευση θα γίνει αυτή η πρωτάκουστη μεταφορά αρμοδιοτήτων;
  Ολόκληρο ΥΠΕΝ και δεν μπορεί να στηρίξει διοικητικά τις μεταφερόμενες Δασικές Υπηρεσίες; Όταν νομοθετούσατε την μεταφορά δεν το γνωρίζατε αυτό;
  Δεν γνωρίζατε αν το ΥΠΕΝ έχει τη διοικητική ικανότητα να ανταπεξέλθει στην απορρόφηση;Που κατά τα φαινόμενα δεν την έχει.

  Να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο αυτό. Αποτελεί μνημειώδη παραδοχή αποποίησης ευθυνών και ανικανότητας εκ μέρους του ΥΠΕΝ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 07:20 | Μαρία

  Το άρθρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στις ήδη παρακμάζουσες και απαξιωμένες Διευθύνσεις Δασών που τώρα πλέον ανήκουν στο ΥΠΕΝ.
  Οι αρμοδιότητες αυτές απαιτούν αρκετούς υπαλλήλους με εξειδικευμένα προσόντα και προϋπηρεσία όσον αφορά τη διεκπεραίωση τέτοιων αρμοδιοτήτων που δυστυχώς οι Διευθύνσεις Δασών δεν διαθέτουν και μάλλον φαντάζει πολύ δύσκολο να αποκτήσουν στο άμεσο μέλλον.
  Είναι έμμεση παραδοχή ανικανότητας και ανευθυνότητας ολόκληρο Υπουργείο να μην μπορεί να υποστηρίξει διοικητικά με τις αρμοδιότητες αυτές τις υπό ενσωμάτωση Δασικές Υπηρεσίες.

  Απαράδεκτο το άρθρο και ο εμπνευστής του. Κυβέρνηση αρίστων, κατά τα άλλα!

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 07:15 | Παναγιώτης

  Άλλο ένα νομοσχέδιο φτιαγμένο στο πόδι. Οι υποστελεχωμένες και διαλυμένες Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, με διαχρονική ευθύνη όλων τνω κυβερνήσεων από το 2010 και μετά, αναλαμβάνουν να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε και όφειλαν να κάνουν οι Οικονομικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  Χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό (με ουσιαστικά προσόντα και προϋπηρεσία στη Διαχείριση Οικονομικών και Λογιστικών θεμάτων)αναλαμβάνουν διαδικασίες πρϋπολογισμού, εκκαθάρισης, δαπανών, ενταλμάτων και προμηθειών.

  Ίσως, δε γνωρίζω, είναι η μοναδική φορά στα χρονικά του Ελληνικού Δημοσίου, μετά φυσικά τη μετάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών που επέτυχε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τέτοιου είδους και έκτασης αποποίηση ευθυνών από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ενός Υπουργείου σε υφιστάμενη μονάδα του.

  Το άρθρο αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί όλο διότι θα δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας.