Άρθρο 43 Παρεκκλίσεις από όρους δόμησης για κτίρια κοινής ωφέλειας – Τροποποίηση παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017

Στην παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών, όπου αυτές προβλέπονται, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία και δικαιολογητικά. Η Υ.ΔΟΜ., μετά από τον έλεγχό τους, τα διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της παρέκκλισης εντός είκοσι (20) ημερών. Κατ΄ εξαίρεση, όταν υποβάλλεται αίτημα έγκρισης παρεκκλίσεων για τα κτίρια κοινής ωφέλειας της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 24/1985 (Δ΄ 270), η Υ.ΔΟΜ. χορηγεί την έγκριση εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, εφόσον αποδέχεται το αίτημα. Στην περίπτωση που η απόφαση της Υ.ΔΟΜ. είναι απορριπτική, την διαβιβάζει, μαζί με το αίτημα, στην αρμόδια για τη χορήγηση της παρέκκλισης υπηρεσία, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση αυτής.».