Άρθρο 44 Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών αυθαίρετων κατασκευών – Τροποποίηση περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017

Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (A’ 167), περί ολοκλήρωσης της υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον ν. 4495/2017, αντικαθίσταται με ένα νέο εδάφιο και το άρθρο 99 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή
αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος
Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα A και τις ρυθμίσεις των επομένων άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα:
α) αίτηση:
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.
Την αίτηση υποβάλλει:
αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,
ββ) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη,
γγ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,
δδ) ο συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται:
αα) τα ατομικά του στοιχεία,
ββ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του (Α.Φ.Μ.),
γγ) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
δδ) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, αν υπάρχει,
εε) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
στστ) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού ή της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 97,
ζζ) αν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία,
ηη) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 89.
γ) Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί επί του εντύπου οι αυθαίρετες κατασκευές.
Κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος δικαιοπάροχου.
Αν έχει μεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που έχει ρυθμιστεί με το ν. 4014/2011 ή το ν. 4178/2013, τη διαδικασία μετάβασης της δήλωσης στον παρόντα μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης.
δ) Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α 79). Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου σύμφωνα με την υποπερίπτωση ααα της περίπτωσης ββ της παρ. στ του παρόντος άρθρου.
ε) Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγή χρήσης.
στ) Σχέδια ως εξής:
αα) σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής αντίγραφα:
ααα) του στελέχους της οικοδομικής άδειας, καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια,
βββ) του τοπογραφικού διαγράμματος,
γγγ) του διαγράμματος κάλυψης, στο οποίο σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς,
δδδ) της κάτοψης του ορόφου, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος.
Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρούσας το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος (Δ 394).
Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης, χωρίς όμως αυτό να πιστοποιεί τη νομιμότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις. Ο έλεγχος των αυθαιρεσιών γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας,
εεε) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον οποίο έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση,
ββ) αν δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί, επισυνάπτονται:
ααα) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.
Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική χρήση, στις οποίες υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνειά της, καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παραγράφου δ,
βββ) κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
γγγ) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
γγ) αν έχει απολεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας, εφόσον η απώλεια βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου, είναι δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, που έχει ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια πριν από τις 28. 7.2011 η οποία έχει απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, πρέπει να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος, κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τομή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι στο διάγραμμα κάλυψης οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θεωρείται ως κάτοψη, για την εφαρμογή της παρούσας, το σχέδιο κάτοψης το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος. Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης. Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μία σειρά σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και ο φάκελος συμπληρώνει την απολεσθείσα οικοδομική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης,
ζ) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης,
η) στατικός έλεγχος των παραβάσεων:
αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ):
ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη,
βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου
γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό,
ββ) δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις:
ααα) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό,
βββ) διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση,
γγγ) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες,
δδδ) πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού τους και μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους,
εεε) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,
στστστ) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
ζζζ) αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση,
ηηη) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
θθθ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
ιιι) σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου.
Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2.
Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ.,
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας, όπως το περιεχόμενο για την μελέτη στατικής επάρκειας, τις προϋποθέσεις εκπόνησης αυτής και το χρονοδιάγραμμα για την στατική ενίσχυση του κτιρίου, τις συνέπειες και τους όρους της μη συμμόρφωσης όσον αφορά την στατική επάρκεια των κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
θ) τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή, εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν από τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου,
ι) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:
αα) ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.,
ββ) ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.,
γγ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.,
δδ) ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.,
εε) ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ..
Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
ια) έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 100. Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής, που είναι η ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου.
Ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών: α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και β) εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παράβολου για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από 1η Ιανουαρίου 2021.
Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, για διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος.».

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:07 | Ιωάννης Προδρόμου

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Οριστικές δηλώσεις υπαγωγής μπορούν να θεωρηθούν ανοικτές προκειμένου
  να γίνει μεταφορά υπαγωγής. Αυτή η μεταφορά υπαγωγής μπορεί να γίνεται από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13), ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:41 | Αναστάσιος Μουρατίδης

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13 μπορεί να γίνεται σε
  ανοικτές ή και σε οριστικές δηλώσεις υπαγωγής που θεωρούνται ανοικτές για το σκοπό αυτό, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

 • 3 Μαρτίου 2022, 18:56 | Μιχάλης

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
  Να προστεθεί στο άρθρο 99,του ν. 4495/17 στα δικαιολογητικά :
  «χωρίς την συναίνεση των συνιδιοκτητών»
  σε όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων
  ξεκάθαρα,
  όπως οριζόταν και προηγούμενο νόμο τον 4178/13,
  για λόγους ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ.

 • 2 Μαρτίου 2022, 21:22 | Σίσυ

  Να προστεθεί:Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17
  και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13)
  να γίνεται ελεύθερα,
  ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
  Γιά λόγους ισονομίας’
  Ετσι ΑΠΕΓΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ οι Μηχανικοί που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις,
  αλλά κ διευκολύνονται και οι πολίτες (που για λόγους οικονομικής κρίσης και πανδημίας δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους),
  Αλλά και η πολιτεία για την υλοποίηση »του χάρτη των ακινήτων» που έχει προγραμματίσει,αλλά και τα πολλαπλά έσοδα που θα έχει.

  Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»

 • 2 Μαρτίου 2022, 20:21 | Χριστινα

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

  Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
  να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»

 • 2 Μαρτίου 2022, 20:16 | Πελαγια

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

  Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
  να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»

 • 2 Μαρτίου 2022, 20:56 | Ελενη

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

  Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
  να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»

 • 2 Μαρτίου 2022, 19:58 | Βικτώρια

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

  Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
  να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»

 • 2 Μαρτίου 2022, 19:52 | Μαρια

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

  Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
  να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»

 • 2 Μαρτίου 2022, 19:00 | Πανδωρα

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

  Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
  να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»

 • 2 Μαρτίου 2022, 19:06 | Χριστινα

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

  Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
  να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»

 • 2 Μαρτίου 2022, 19:06 | Κατερινα

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

  Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
  να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»

 • 2 Μαρτίου 2022, 16:02 | Τπτ

  Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17
  και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13)
  να γίνεται ελεύθερα,
  ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
  Γιά λόγους ισονομίας’
  Ετσι ΑΠΕΓΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ οι Μηχανικοί που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις,
  αλλά κ διευκολύνονται και οι πολίτες (που για λόγους οικονομικής κρίσης και πανδημίας δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους),
  Αλλά και η πολιτεία για την υλοποίηση »του χάρτη των ακινήτων» που έχει προγραμματίσει,αλλά και τα πολλαπλά έσοδα που θα έχει.

 • 2 Μαρτίου 2022, 09:47 | ΜΑΝΟΣ

  Να προστεθεί:

  Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17
  και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13)
  να γίνεται ελεύθερα,
  ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
  Γιά λόγους ισονομίας’
  Ετσι ΑΠΕΓΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ οι Μηχανικοί που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις,
  αλλά κ διευκολύνονται και οι πολίτες (που για λόγους οικονομικής κρίσης και πανδημίας δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους),
  Αλλά και η πολιτεία για την υλοποίηση »του χάρτη των ακινήτων» που έχει προγραμματίσει,αλλά και τα πολλαπλά έσοδα που θα έχει.

 • 2 Μαρτίου 2022, 09:40 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

  Να προστεθεί:

  Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17
  και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13)
  να γίνεται ελεύθερα,
  ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
  Γιά λόγους ισονομίας’
  Ετσι ΑΠΕΓΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ οι Μηχανικοί που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις,
  αλλά κ διευκολύνονται και οι πολίτες (που για λόγους οικονομικής κρίσης και πανδημίας δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους),
  Αλλά και η πολιτεία για την υλοποίηση »του χάρτη των ακινήτων» που έχει προγραμματίσει,αλλά και τα πολλαπλά έσοδα που θα έχει.

 • 1 Μαρτίου 2022, 23:48 | ΜΑ

  Να προστεθεί στο άρθρο 99,του ν. 4495/17 στα δικαιολογητικά :
  »χωρίς την συναίνεση των συνιδιοκτητών»
  σε όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων
  ξεκάθαρα,
  όπως οριζόταν και προηγούμενο νόμο τον 4178/13,
  γιά λόγους ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ.

 • 1 Μαρτίου 2022, 22:30 | ΜΑ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ :Η Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 να γίνεται και αντίστροφα δηλαδή από τον Ν.4495/17 στον Ν.4178/13 , ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής.
  Κρίνεται αναγκαίο να προστεθεί, για λόγους ισονομίας.
  Είναι γνωστό σε όλους ότι η οικονομική κρίση(από το 2010) αλλά και η πανδημία των τελευταίων χρόνων , ΄το γενικευμένο lockdown ,εμπόδισαν τους πολίτες να προβούν στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων τους.

 • 1 Μαρτίου 2022, 22:46 | Γιώργος

  Θεωρώ ότι, στις διατάξεις για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, πρέπει να ρυθμιστεί και η περίπτωση κτισμάτων που τμήμα τους ανήκει σε όμορο γήπεδο, που ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ιδίως για τα εκτός σχεδίου. Είναι ζήτημα που έχει παρουσιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Αφορά κυρίως συγγενείς, όπως σύζυγοι κλπ. Π.χ. θα μπορούσε να γίνει με αίτηση και των δύο ιδιοκτητών και με συνένωση των δύο γηπέδων μετά την ολοκλήρωση της υπαγωγής. Άλλωστε, αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την εκτός σχεδίου δόμηση, επειδή, πέραν του ότι η τακτοποίηση γίνεται κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης, η συνένωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει αρτιότητα αν κανένα από τα γήπεδα που θα συνενωθούν δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4759/2020.

 • 1 Μαρτίου 2022, 21:10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
  «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
  Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
  πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».

  Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
  να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»

 • 1 Μαρτίου 2022, 18:02 | Γεώργιος Μπίμης

  Θεωρώ ότι, στις διατάξεις για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, πρέπει να ρυθμιστεί και η περίπτωση κτισμάτων που τμήμα τους ανήκει σε όμορο γήπεδο, που ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ιδίως για τα εκτός σχεδίου. Είναι ζήτημα που έχει παρουσιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Αφορά κυρίως συγγενείς, όπως σύζυγοι κλπ. π.χ. με αίτηση και των δύο ιδιοκτητών και με συνένωση των δύο γηπέδων μετά την ολοκλήρωση της υπαγωγής. Άλλωστε, πέραν του ότι η τακτοποίηση γίνεται κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης η συνένωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει αρτιότητα αν κανένα από τα δύο γήπεδα που θα συνενωθούν δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4759/2020.

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 01:43 | Παν

  Προτείνω όσοι κατέχουν αυθαίρετες κατοικίες ή αυθαίρετα καταπατημένες ή καταπατημένα οικόπεδα τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό δημόσιο ή σε ιδιοκτήτη ο οποίος είναι εξαφανισμένος και το έχει εγκατάληψη.
  Να δίνεται μία ευκαιρία σε αυτόν που θέλει να διατηρήσει το οικόπεδο και να το αξιοποιήσει δίνοντας με διαδικασίες express οικοδομική άδεια ή δίνοντας τίτλο ιδιοκτησίας με πιο απλές διαδικασίες. διότι θα επιφέρει οικονομική δραστηριότητα, φόρους στο κράτος ,εργασία σε ανθρώπους για την κατασκευή οικιας .
  Επίσης τα αγροτεμάχια που τα εκμεταλλευόμαστε από γενιά σε γενιά Ελαιώνες που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας να γίνει μία διαδικασία πιο απλή και πιο εύκολη για μεταβίβαση να αποκτήσει το αγροτεμάχιο με τίτλο ιδιοκτησίας. Να Φαίνεται στο Ε9 ,στο ΟΣΔΕ του οπεκα . Να μπορεί να παίρνει τίτλο ιδιοκτησίας και να έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει ειτε ως Αγρότης. Γιατί θα παράγει το λάδι του και θα το καλλιεργεί . ή εργάζοντας τοποθετώντας φωτοβολταϊκά και πάντα δεδομένο στο Ε9 και στο