Άρθρο 30 Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων Στρατιωτικών Ιερέων και – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 3883/2010

Η υποπερ. 2 της περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄167), ως προς τον καταληκτικό βαθμό των αξιωματικών του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων και του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων τροποποιείται και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 23
Καταληκτικοί βαθμοί
Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:
α. Για τους Αξιωματικούς του ΣΞ:
(1) Στρατηγός, για τους Αξιωματικούς Όπλων.
(2) Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού και Νοσηλευτικής.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που:
(α) Δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας εκστρατείας.
(β) Προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(γ) Έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.
(4) Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(5) Ταγματάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.
β. Για τους Αξιωματικούς του ΠΝ:
(1) Ναύαρχος για τους Μαχίμους Αξιωματικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), είτε Διοικητές Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού.
(4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας.
γ. Για τους Αξιωματικούς της ΠΑ:
(1) Πτέραρχος για τους Ιπταμένους Αξιωματικούς.
(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς (μόνο ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας – Πληροφορικής.
(5) Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντισμήναρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7) Επισμηναγός για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(8) Υποσμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.
δ. Για τους Αξιωματικούς των ΚΣ:
(1) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Νομικού και Οικονομικών Επιθεωρητών.
(2) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και Ταξίαρχος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(4) Ταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Διοικητικούς Στρατολογικού.
ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για τους Αξιωματικούς:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ).
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΠΑ).
(δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των ΚΣ.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ ή ΣΠΠΑ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του «λίαν καλώς»:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους στη ΣΠΣΞ, στη ΣΠΠΝ, στην ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:51 | Γεράσιμος Γεωργιάδης

  Κύριε Υπουργέ
  Το παρόν νομοσχέδιο πρέπει να εναρμονιστεί με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το οποίο πρόσφατα (Οκτ.21) αποφάσισε ότι :
  » Οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας των άλλων κατηγοριών.’’

  Και να προβείτε :
  α. Στην κατάργηση των υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
  β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:
  «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».

  Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:11 | Γεώργιος Παρθένης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Με την ευκαιρία τροποποίησης της υποπερ. 2 της περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν.3883/2010, ως προς τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων και του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων, εκτιμάται ότι θα πρέπει να διορθωθεί και μια αδικία ετών, η οποία αφορά τους Αξιωματικούς των Σωμάτων, (Τεχνικού, Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου), του Στρατού Ξηράς προερχόμενους από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).

  Ειδικότερα, για τους παραπάνω Αξιωματικούς των Σωμάτων, προβλέπεται ως καταληκτικός βαθμός αυτός του «Υποστρατήγου», ενώ για τους Αξιωματικούς των όπλων, αποφοίτους του ίδιου ακαδημαϊκού ιδρύματος (ΣΣΕ), προβλέπεται ο βαθμός του «Στρατηγού».

  Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι ο νόμος για τους αποφοίτους της Σχολής Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού, προβλέπει ως καταληκτικό βαθμό:
  1. Του «Πτεράρχου» για τους Ιπταμένους και του «Αντιπτεράρχου» για τους Μηχανικούς, αποφοίτους της Σχολής Ικάρων.
  2. Του «Ναυάρχου» για τους Μαχίμους και του «Αντιναυάρχου» για τους Μηχανικούς, αποφοίτους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

  Από τα παραπάνω προκύπτει ευνόητα ότι, ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών Σωμάτων, (Τεχνικού, Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου), αποφοίτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, πρέπει να τροποποιηθεί από το βαθμό του «Υποστρατήγου» στο βαθμό του «Αντιστράτηγου», στα πλαίσια της ισονομίας, της διακλαδικότητας και της κοινής επαγγελματικής εξέλιξης.

  Κατά συνέπεια προτείνεται η τροποποίηση της περ. α, του άρθρου 23 του ν.3883/2010, όπως παρακάτω:

  α. Για τους Αξιωματικούς του ΣΞ:
  (1) Στρατηγός, για τους Αξιωματικούς Όπλων.
  (2) Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:
  (α) Αντιστράτηγος, για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού Μεταφορών και Υλικού Πολέμου.
  (β) Υποστράτηγος, για τους Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:58 | Αλέξιος Κομνηνός

  Τη στιγμή που συνάδελφοι εξ εθελοντών ή και ΑΣΣΥ πριν ενταχθούν στο σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων φτάνουν έως τον βαθμό του Τχη εν ενεργεία, όντας απόφοιτοι Λυκείου ή και Γυμνασίου, θα αποτελούσε τουλάχιστον μία ηθική ανταμοιβή η απονομή ενός επιπλέον καταληκτικού βαθμού στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, εν αντιστοιχία με τους Αξκούς προελεύσεως ΑΣΣΥ κατόχους πτυχίου, ήτοι η απονομή ενός επιπλέον αποστρατευτικού βαθμού.
  Στο πλαίσιο της ισονομίας, της τήρησης του Συντάγματος (Άρθρο 4 του Συντάγματος: «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» & «οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»), της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης και επιβράβευσης της αριστείας, προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στο Άρθρο, ώστε να αποδοθεί στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, ένας επιπλέον αποστρατευτικός βαθμός:

  1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:
  «(6) Λοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».

  2. Η υποπ. 8 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:
  «(8) Υποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»

  3. Η υποπ. 8 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:
  «(8) Σμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:34 | Αριστείδης Λ.

  Παρακαλώ την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να αποκαταστήσει την αδικία που βιώνουν οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) , οι οποίοι έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Αντίθετα, οι υπόλοιποι Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τα ανωτέρω στελέχη βιώνουν κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό ρατσισμό . Πλέον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επιπρόσθετα με το Ασφαλιστικό νόμο που ισχύει όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων ( ΑΣΣΥ), θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση. Παράλληλα, δεν προβλέφθηκε στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) η εξέλιξη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:42 | Λευτέρης Ζα

  Προτείνεται καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών νομικού, Οικονομικού και Οικονομικών επιθεωρητών να είναι αυτός του Ταξιάρχου κατ’ αντιστοιχία με τους οδοντιάτρους, φραμακοποιούς, κτηνιάτρους κλπ
  Επίσης καταληκτικός βαθμος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς και Δικαστικούς Γραμματείς αυτός του Συνταγματάρχη καθώς δεν απαιτείται η προαγωγή τους ως ανωτατοι προερχόμενοι άλλωστε με διαγωνισμό ειναι άδικο για τους Αξκούς τηε ΣΣΑΣ οδοντιάτρους, φραμακοποιούς, κτηνιάτρους αυτή η εξομοίωση.
  Επίσης οι αξκοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ θα πρεπει ο καταληκτικός τους βαθμός να είναι αυτός του Αντισυνταγματάρχη ε.ε για όσους έχουν πτυχίο ΑΕΙ και έχουν αποφοιτήσει από την ΑΔΙΣΠΟ προαγόμενοι στο βαθμό του Συνταγματάρχη ε.α με την προϋπόθεση ότι εχουν διοικήσει Μόναδα εκστρατείας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, και Αντισυνταγματάρχη ε.α για όσους δεν έχουν πτυχιο ΑΕΙ και ΑΔΙΣΠΟ, χωρίς να μπορούν να διοικήσουν Μονάδα εκστρατείας.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:04 | Νίκος Παναγιωτάκης

  Καλώ τον ΥΕΘΑ να μεριμνήσει για την σταδιοδρομική εξέλιξη τον Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προερχόμενων απο τους Υπαξιωματικούς (ΑΣΣΥ). Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:54 | Νικηφόρος Σταυράκιος

  Το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι ΕΜΘ πτυχιούχοι ΑΕΙ, σε σχέση με τους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν το οποίο η Υπηρεσία οφείλει να αναγνωρίζει σε όλους τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικοί και όχι κατά περίπτωση.
  Στο πλαίσιο της ισονομίας, της τήρησης του Συντάγματος (Άρθρο 4 του Συντάγματος: «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» & «οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»), της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης και επιβράβευσης της αριστείας, προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στο Άρθρο, ώστε να αποδοθεί στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, ένας επιπλέον αποστρατευτικός βαθμός:

  1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:
  «(6) Λοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».

  2. Η υποπ. 8 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:
  «(8) Υποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»

  3. Η υποπ. 8 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:
  «(8) Σμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»

 • 3 Μαρτίου 2022, 21:04 | Κώσταντίνος Μ

  Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.