Άρθρο 38 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εξαίρεση των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη διαδικασία εκκαθάρισης για την υποβολή των δαπανών τους προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου του ν. 4771/2021 (Α’ 16), περί της εξαίρεσης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) από τη διαδικασία εκκαθάρισης για την υποβολή των δαπανών τους προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2022.