Άρθρο 7 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Αντικατάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

 

Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον πωλητή, εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.
β. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο πωλητής ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α) εντός τριών (3) ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (0,3‰) επί της αξίας πώλησης του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αγοραστή. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους.
γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο αγοραστής ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α) εντός τριών (3) ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί της αξίας πώλησης του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αγοραστή. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους.
δ. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η ταμειακή υπηρεσία του δήμου προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και είτε βεβαιώνει και εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής με βεβαιωτικούς καταλόγους, είτε επιστρέφει στον πωλητή, κατά την εφαρμογή της περ. β), ή στον αγοραστή, κατά την εφαρμογή της περ. γ) εντός δέκα (10) ημερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση. Η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος πενταετίας. Τυχόν οφειλές πέραν της πενταετίας δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται. Σε περίπτωση οφειλής, ο πωλητής ή ο αγοραστής υποχρεούται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών, είτε σε έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα πενήντα (50) ευρώ, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [ν.δ. 356/1974 (Α’ 90)].
ε. Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεων ακινήτων. Η ως άνω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά την περ. α) του παρόντος.».

 • 3 Μαρτίου 2022, 11:10 | Νικόλαος Ψύλλας

  Η Ελληνική πολιτεία με την αμέριστη συνδρομή των ΟΤΑ παραβιάζει συστηματικά το άρθρο 17 του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας, με την κατ’ ουσίαν άρνηση χορήγησης των βεβαιώσεων μη οφειλής ΤΑΠ, εντός ευλόγου, σύμφωνα με το νόμο, χρονικού διαστήματος, θέτοντας κατ’ ουσίαν εκτός συναλλαγής ακίνητα για μεγάλο χρονικό διάστημα με επιζήμια αποτελέσματα για τους ιδιοκτήτες. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ερωτάσθε ισχύει ή όχι ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) ? Προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2690/1999, άμεση χορήγηση βεβαιώσεων και όλως εξαιρετικώς 10ήμερη προθεσμία ? Συνιστά η μη χορήγηση εντός των ανωτέρω προθεσμιών παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας ? Η παρούσα διάταξη αποτελεί ομολογία αποτυχίας και παραβιάσεως των νόμων από αυτούς που τους θεσπίζουν και έχουν υποχρέωση να τους εφαρμόζουν.

 • 3 Μαρτίου 2022, 10:52 | Κώστας Κανδαράκης

  Ο μοναδικός λόγος που υπάρχει το συγκεκριμένο προς ψήφιση άρθρο είναι ότι η Πολιτεία αντιλήφθηκε ότι η αδυναμία / ανικανότητα των Δήμων να εκδώσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π. σε εύλογο χρόνο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις συναλλαγές. Αυτό όμως που διαφαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί είναι ότι με το συγκεκριμένο άρθρο δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα, αντίθετα δημιουργεί νέα προβλήματα στις συναλλαγές.
  1) Εσφαλμένα η Πολιτεία φαίνεται να πιστεύει ότι συναλλαγές ίσον μόνο αγοραπωλησίες. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ απολύτως πρόβλεψη σχετικά με όλων των ειδών τις μεταβιβάσεις πλην των αγοραπωλησιών. Δηλαδή σε γονικές παροχές – δωρεές – τροποποιήσεις συστάσεων οριζοντίου ιδιοκτησίας – ανταλλαγές – διανομές κ.λπ. και με τις «ευλογίες» της Πολιτείας θα συνεχίσει η ίδια ακριβώς προβληματικότατη κατάσταση.
  2) Στις αγοραπωλησίες στην περίπτωση που ο Δήμος δεν εκδίδει τη σχετική βεβαίωση εντός 3 ημερών (εδώ και αρκετούς μήνες εκδίδονται κατά Μ.Ο. σε δύο μήνες!) υποχρεώνει τον πωλητή να καταβάλλει εγγύηση για αβέβαιη και μη εκκαθαρισμένη οφειλή ποσό ανάλογο με την αξία πώλησης του ακινήτου, το οποίο δημιουργεί επιπλέον γραφειοκρατία, επιπλέον ανασφάλεια στη συναλλαγή και επιπλέον αυξάνει τα έξοδα του πωλητή για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς οφείλει δεν οφείλει θα πρέπει να καταβάλλει. Άλλως σύμφωνα με το σχετικό προς ψήφιση άρθρο μπορεί ο αγοραστής να καταβάλλει τη σχετική εγγύηση, το οποίο πέραν των ανωτέρω, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στη συναλλαγή καθώς γεννώνται ζητήματα πιθανής αναδοχής χρέους και καταβολής Τελών Χαρτοσήμου και γενικά δημιουργεί μια αβεβαιότητα ως προς το ποιος ευθύνεται για τι και πως διασφαλίζεται σχετικά.
  Αν πρόθεση της Πολιτείας είναι όντως η διευκόλυνση των συναλλαγών η πραγματική λύση είναι η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της συγκεκριμένης βεβαίωσης από τα συμβόλαια ή έστω σε περίπτωση αδυναμίας / ανικανότητας του Δήμου για την άμεση έκδοσή της να αντικαθίσταται από μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχει υποβάλλει τη σχετική αίτηση στον αρμόδιο Δήμο. Αν πάλι κριθεί ότι η καταβολή εγγύησης είναι μονόδρομος, τότε αυτή θα πρέπει να καταβάλλεται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου [με οποιαδήποτε ιδιότητα, π.χ. πωλητή ή δωρητή ή παρέχοντα γονέα κ.λπ.] και ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στον αρμόδιο – δικαιούχο Δήμο, χωρίς σχετική ανάμειξη του συμβολαίου.

 • 2 Μαρτίου 2022, 20:41 | Αικατερίνη Ζεβόλη

  Θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντας τι σημαίνει το ακρωνύμιο ΕΝΦΙΑ: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Υπενθυμίζω επίσης ότι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) είχε καταργηθεί με το 44 παρ. 3 του Ν. 4262/2014 ακριβώς για τον λόγο ότι το αντίστοιχο τέλος ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΕ στον ΕΝΦΙΑ και αυτό ήταν μία δίκαιη, αν και πρόσκαιρη, νομοθέτηση, καθώς λίγα χρόνια αργότερα οι Δήμοι απαίτησαν την επαναφορά του ΤΑΠ, αφού αυτό μεταφράζεται σε έσοδα για τα ταμεία τους. Επανήλθε λοιπόν το ΤΑΠ μετά Βαΐων και κλάδων, χωρίς όμως αντίστοιχα να μειωθεί κατά το ανάλογο ποσό ο ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα να μιλάμε για έναν παράνομο πια φόρο (φόρος είναι και το τέλος), καθώς φορολογείται το ακίνητο δύο φορές για τον ίδιο λόγο. Δεν φτάνει όμως αυτό αλλά οι Δήμοι επανήλθαν με άγριες διαθέσεις και προκειμένου να εκδώσουν την πολυπόθητη βεβαίωση, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου, απαιτούν την προσκομιδή χίλιων δυο δικαιολογητικών (που δεν ζητούσαν προηγουμένως), έχουν εφαρμόσει διαδικασίες δύσκολες (που δεν ίσχυαν πριν), ορίζουν αυθαιρέτως ως χρόνο λήξης της βεβαίωσης τον έναν ή τους 2 μήνες, ενώ κατά νόμον η βεβαίωση ισχύει μέχρι το τέλος του έτους για το οποίο εκδίδεται αλλά και συνηθίζουν να χρεώνουν και να εισπράττουν (παρανόμως) και οφειλές των πολιτών από άλλες αιτίες, άσχετες με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, προκειμένου να εκδώσουν την αιτούμενη βεβαίωση. Μιλάμε δηλαδή για την απόλυτη αυθαιρεσία, η οποία φυσικά δεν απασχόλησε όλον αυτόν τον καιρό κανέναν εκ των αρμοδίων. Αλλά ούτε μόνον αυτό φτάνει, καθώς σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η ανικανότητα των δημοτικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν στο έργο της έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, με αποτέλεσμα οι βεβαιώσεις πολλές φορές να εκδίδονται μήνες μετά από την κατάθεση της σχετικής αίτησης και να βραχυκυκλώνουν τις διαδικασίες μεταβίβασης των ακινήτων, λήγοντας εν τω μεταξύ άλλα δικαιολογητικά που εκδόθηκαν με ανάλογο κόπο. Μετά τα παραπάνω, αντί να νομοθετηθεί η κατάργηση του παράνομου νόμου, αντί έστω να νομοθετηθεί υποχρέωση των Δήμων να εκδίδουν εντός 3 ημερών τη σχετική βεβαίωση (δική τους υποχρέωση είναι)αλλιώς να μεταβιβάζεται το ακίνητο νομίμως χωρίς αυτήν, κάποιος νους συνέλαβε την καταπληκτική ιδέα, προκειμένου να καλυφθεί η ανικανότητα των Δήμων (ακόμα και να εισπράττουν χρήματα) και να προχωρούν γρηγορότερα (το γρήγορα απέχει έτη φωτός για πολλούς και διαφόρους λόγους) οι συναλλαγές που αφορούν τη μεταβίβαση ακινήτων, να καταθέτει ο άμοιρος πολίτης (μέσω του Συμβολαιογράφου!) ΠΡΙΝ την υπογραφή του συμβολαίου εγγύηση στον Δήμο ποσό που αντιστοιχεί στο 3 τοις χιλίοις επί της αξίας πώλησης του ακινήτου (τις άλλες μορφές μεταβίβασης πχ γονικές παροχές / δωρεές εν ζωή δεν τις γνωρίζει ο νομοθέτης φαίνεται), προκειμένου 3 μήνες ΜΕΤΑ την υπογραφή του συμβολαίου, να αποφασίσει ο Δήμος ΑΝ υπάρχουν οφειλές του πολίτη (που αφορούν την 5ετία) και να προβεί στη σχετική εκκαθάριση. Ουδείς σκέφθηκε ότι η παραπάνω ρύθμιση είναι ξεκάθαρα και απολύτως αντισυνταγματική; Και σε τι εξυπηρετεί η εμπλοκή του Συμβολαιογράφου στην εφαρμογή μιας παράνομης και αντισυνταγματικής διαδικασίας; Δεν πρόκειται να προσδώσει νομιμότητα, παρά μόνο να εξευτελίσει περαιτέρω τον θεσμό της προληπτικής δικαιοσύνης (που είναι ο συμβολαιογράφος σε αυτήν τη χώρα). Η δε πρόβλεψη στην υπό ψήφιση διάταξη ότι μπορούν οι Δήμοι να εκδώσουν εντός 3 ημερών τη βεβαίωση, ενώ θα έχουν την ευχέρεια να εισπράττουν παρανόμως εγγύηση από τον πολίτη, μόνο ως αστείο μπορεί να θεωρηθεί (δεν το κάνουν ούτε τώρα που δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα). Το ίδιο και η πρόβλεψη ότι το ΔΣ κάθε Δήμου θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων του οικείου Δήμου, αντί να εισπράττει προκαταβολές από τον πολίτη μέσω του Συμβολαιογράφου, όχι μόνο γιατί δεν θα έχει κανέναν λόγο να το κάνει αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι, τα μέλη όποιου ΔΣ υπερψηφίσουν μια τέτοια αποφαση,απλούστατα θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη κατηγορούμενοι για την τέλεση του αδικήματος της απιστίας στην υπηρεσία.
  Τελειώνοντας, για να μην κοροϊδευόμαστε -και για να μην μπω σε περιπτωσιολογία για τους λόγους που η υπό ψήφιση διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε στην πράξη, με την οποία προφανώς ο νομοθέτης δεν έχει επαφή (πχ συμβόλαια με δάνεια, οφειλές σε ΕΦΚΑ, Δημόσιο κ.α.): 1/ Δεν έχει κανέναν λόγο ο πολίτης να χρηματοδοτεί (και άλλο) την παραδοχή του κράτους ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν δεν μπορεί, να μην εισπράττει. 2/ Απλούστευση των διαδικασιών και συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για τη μεταβίβαση των ακινήτων μπορεί να επιτευχθεί ΜΟΝΟ με κατάργηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (υπάρχου πολλά περιττά, αν μας ρωτήσετε θα σας τα υποδείξουμε) και τη μείωση της γραφειοκρατίας και όχι με την σύλληψη και εφαρμογή ευφάνταστων σχεδίων (εις βάρος πάντα του πολίτη) ώστε αυτή να συντηρείται, να αυξάνεται και να μεταλλάσσεται σε ηλεκτρονική. 3/ Η παρούσα διάταξη, αν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ως έχει, είναι σίγουρο ότι στην πρώτη προσφυγή θα καταπέσει.

 • 2 Μαρτίου 2022, 10:46 | Α. Μ.

  Είναι αδύνατον να εκδίδεται βεβαίωση ΤΑΠ εντός 3 ημερών . Άρα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Προκαταβολές, χρηματικές εγγυήσεις επιστροφές χρημάτων, βεβαιώσεις σε βάρος ιδιοκτηΤών , μισθωτών κλπ αυξανουν την γραφειοκρατική διαδικασία και την ταλαιπωρία τόσο για τους πολίτες όσο και για τους Δήμους . Ποιός Δήμος και ποιό Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την κατάργηση της βεβαίωσης και άρα την απώλεια Εσόδων? Επίσης δεν προβλέπεται τι θα γίνει με τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.
  Τι θα γίνει με τις άλλες κατηγορίες δημοτικών εσόδων Δημοτικά τέλη και ΔΗμοτικό φόρο θα παραγράφονται κι αυτά στην πενταετία ή μόνο για το ΤΑΠ θα ισχύει η υποχρέωση αναζήτηση στην τελευταία πενταετία. Τι θα γίνει με τοα αυθαίρετα που οφείλουν από 08.08.2013 Καταργείται η σχετική διάταξη ή θα ισχύει παράλληλα?
  Δύο Δρόμοι υπάρχουν ή καταργείται με τον Νόμο η υποχρέωση επισύναψης βεβαίωσης ΤΑΠ χωρίς να καταργηθεί ο φόρος ή ανοίγει η πλατφόρμα δήλωσης τμ και η Δήλωση μέσω πλατφόρμας ενέχει θέση βεβαίωσης με την οποία θα γίνεται το συμβόλαιο. Οι Δήμοι έτσι δεν θα χάσουν τα έσοδα και θα βεβαιώσουν αφού κάνουν την εκκαθάριση των δηλώσεων

 • 2 Μαρτίου 2022, 08:22 | Ιωάννα Κανελλοπούλου

  Η διάταξη αποτελεί διπλή ομολογία αποτυχίας.

  1] Αφενός μεν αποτυχία των Δήμων να ανταποκριθούν στη δέσμια αρμοδιότητά τους να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό που αιτείται ο πολίτης κατ’ επιταγήν του νόμου. Γιατί είναι άραγε άξιοι οι Δήμοι να εισπράττουν τα τέλη αυτά, και πόσο ανταποδοτικά είναι εν τέλει, όταν δεν μπορούν να απαντήσουν στην απλή ερώτηση του πολίτη, αν τα οφείλει; Η αιτιολογική έκθεση του παρόντος άρθρου είναι εξόχως διαφωτιστική, αν και ουδόλως δικαιολογεί την παρούσα ρύθμιση.

  2] Αφετέρου δε, αποτυχία της κεντρικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί σε δικές της δεσμεύσεις, λίαν προσφάτως εξαγγελθείσες από επίσημα κυβερνητικά χείλη, περί κατάργησης της Βεβαίωσης περι μη οφειλής ΤΑΠ ως απαιτουμένου εγγράφου, προσαρτώμενου στα μεταβιβαστικά συμβόλαια των ακινήτων. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η βεβαίωση των Δήμων είναι ένα σταθερό εμπόδιο στις συναλλαγές επί ακινήτων, αλλά κάποιοι επιμένουν στην ύπαρξή της. Γιατί άραγε, όταν επί ίδιας κυβερνήσεως το 2014, θαρραλέα είχε καταργηθεί; Ανατρέξτε στην αιτιολογική έκθεση της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 4262/2014.

  3] Η διπλή αυτή αποτυχία μετουσιώνεται στην παρούσα διάταξη ως μια επονείδιστη μετακύλιση της αδυναμίας του κράτους, στις πλάτες του πολίτη κατά τις συναλλαγές του επί ακινήτων, υπό την ανήκουστη μορφή «προκαταβολής» πιθανώς ανύπαρκτου χρέους. Έχει κακή φήμη το κράτος αυτό όταν επιβάλλει προκαταβολές, αλλά τουλάχιστον έως τώρα ήταν επί βεβαιωμένων φόρων, όχι φανταστικών και αβέβαιων. Είναι πια κουραστικό να χρηματοδοτούμε το κράτος άτοκα και να του οφείλουμε έντοκα. Το μόνο που έλειπε από έναν επίδοξο αγοραστή ακινήτου είναι να ανοίξει χρηματικές συναλλαγές με το τμήμα εσόδων του κάθε Δήμου, χρηματοδοτώντας τον για τα χρέη του πωλητή. Παρακαλώ εξηγήστε το αυτό σε κάποιον ξένο επενδυτή.

  4] Οι εμπνευστές της διάταξης φαίνεται να αγνοούν βασικές συνθήκες της αγοράς ακινήτων, όπως ότι υπάρχουν χαριστικές δικαιοπραξίες όπου δεν υπάρχουν πωλητές-αγοραστές. Ότι υπάρχουν πωλητές που μετά από τις παρακρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ. και ΕΦΚΑ δεν τους μένει τίποτε από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου. Ότι ακίνητα αποκτώνται μέσω τραπεζικού δανεισμού, οπότε οι αγοραστές δεν διαθέτουν κεφάλαια να χρηματοδοτήσουν τα μελλοντικά και αβέβαια χρέη των πωλητών στους Δήμους επί τρίμηνο.

  5] Η εμπλοκή δε των συμβολαιογράφων στο αλισβερίσι αυτό είναι απαράδεκτη. Το νόημα της διευκόλυνσης των συναλλαγών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας επιπλέον βήματα και απασχολώντας αμισθί επαγγελματίες με εμπλοκή μάλιστα των τραπεζικών τους λογαριασμών. Ποιος θα αποζημιώνει τους συμβολαιογράφους για την εξυπηρέτηση των Δήμων στην αδόκητη περίπτωση που ισχύσει η διάταξη;

  6] Δεν ελπίζουμε σε κανέναν Δήμο αυτοβούλως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του να αναστέλλει την υποχρέωση υποβολής της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεων ακινήτων, όταν έχει την εναλλακτική να εισπράττει προκαταβολικά αντί να κάνουν οι υπάλληλοί του τη δουλειά τους έγκαιρα.

  7] Δείτε τέλος τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 135/2017. Εκεί, το ΝΣΚ, ως συνταγματικά θεσμοθετημένος νομικός σύμβουλος του κράτους, χρησιμοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσα διατύπωση για την περιγραφή του Τ.Α.Π., ως «μετεξέλιξη του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τον οποίο αντικατέστησε». Ακόμα και το ΝΣΚ δηλαδή ερμηνεύει το Τέλος ως Φόρο και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι ο «αντικατεστημένος» ΦΑΠ επανήλθε το 1997 και μακροβιοί έως σήμερα υπό την μορφή του ΕΝΦΙΑ. Με την παράλληλη ύπαρξη ΤΑΠ (δηλαδή ενός κατ’ όνομα τέλους αλλά στην πραγματικότητα φόρου) και ΕΝΦΙΑ, έχουμε παραβίαση της αρχής του φορολογικού δικαίου ne bis in idem.

  8] Εν κατακλείδι, όχι μόνο το ΤΑΠ ως βεβαίωση, αλλά και ως τέλος αυτό καθ’ εαυτό, πρέπει να καταργηθεί. Μέχρι να γίνει όμως η τομή αυτή, να καταργηθεί παντελώς η υποχρέωση προσκόμισης της αντίστοιχης βεβαίωσης από τον Δήμο.

 • 1 Μαρτίου 2022, 21:15 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΖΕΣΤΕΝΤΖΗΣ

  ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΠ
  ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΨΗΣ
  Όσοι έχουν σχέση με τα ακίνητα , τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων και ηλεκτροδότησης διαπιστώνουν την δυσλειτουργία με την έκδοση πιστοποιητικού ΤΑΠ από τους δήμους και την χρονική καθυστέρηση έκδοσης των.
  Είναι μια πληγή που χρειάζεται θεραπεία για τους παρακάτω λόγους.
  1. Η τριήμερη έκδοση πιστοποιητικού ΤΑΠ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ειδικά την περίοδο covit που το 50% της εργασίας διεκπεραιωνόταν ηλεκτρονικά από το σπίτι.
  2. Οι συμβολαιογράφοι δεν υποδεικνύουν και δεν κατευθύνουν τους πελάτες τους στην διαδικασία της κατάθεσης του 3 της χιλίοις της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
  3. Αναζητείται ΤΑΠ για οικόπεδα κενά που οι δήμου δεν προσέφεραν ποτέ καμία μορφής υπηρεσία.
  4. Αναζητείται ΤΑΠ στα εκτός σχεδίου αγρούς για τον προαύλιο χώρο (ακάλυπτο αγρό) που χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά κτίρια ή αποθήκες.
  5. Βεβαιώνουν – υποχρεώνουν όλο το ΤΑΠ στον αιτούντα αν και το ακίνητο είναι ποσοστό εξ αδιαίρετου και ανήκει σε πολλούς συνιδιοκτήτες .
  6. Απαιτούν χαρτιά από τον αιτούντα για λογαριασμό των συνιδιοκτητών συγκυριών που είναι προσωπικά στοιχεία των συγκυριών.
  7. Για μηδαμινά ποσά απαιτούν οι υπάλληλοι των δήμων συνημμένες βεβαιώσεις από την ΔΕΗ.
  8. Για νέα ηλεκτροδότηση κτιρίων απαιτείται 6 μήνες καθυστέρηση οι 2 μήνες από τους 6 καθυστέρησης έχουν σχέση με τους δήμους.
  9. Οι υπάλληλοι των δήμων χρειάζονται εκπαίδευση και επιμόρφωση.
  10. Τα βεβαιωμένα ΤΑΠ οφείλουν σε μερικές περιπτώσεις προστύμματα και οι προσαυξήσεις που ανέρχονται μέχρι και 500%
  11. Υπάρχουν χώροι που έχουν διακόψει το ρεύμα αλλά οι ιδιοκτήτες τους χρησιμοποιούν σαν αποθηκευτικούς χώρους ιδίαν χρήση απρόσοδους , σε τυχόν πρόσκληση υπάλληλου ΟΤΑ βεβαιώνονται ως χρησιμοποιούμενοι και με χρέωση κανονικά ΤΑΠ.
  12. ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. Παραγραφή οφειλής πέρα της 5ετίας.
  2. ΤΑΠ θα οφείλουν μόνο τα δομημένα κτίρια.
  3. Τα κτίρια με επεξεργασία ανάκυκλούμενων υλικών ελάχιστο ΤΑΠ και η επιβάρυνση του ΤΑΠ σε σχέση με το εμβαδόν των γραφείων και μόνο.
  4. Τα βιομηχανικά κτίρια και οι αποθήκες η επιβάρυνση του ΤΑΠ θα υπολογίζεται το 10% του κτιρίου.
  5. Προσκόμιση στον συμβολαιογράφο της αίτησης βεβαίωσης ΤΑΠ πρωτοκολλημένη και όχι την βεβαίωση οφειλής.
  6. Μόνο μια μελέτη μπορεί να αποδείξει εάν συμφέρει πολίτες πολιτεία και δήμους . Το ΤΑΠ έχει αναδειχθεί ένα πολύπλοκο αντικείμενο γραφειοκρατίας όλοι αυτοί που εργάζονται για την έκδοση του ΤΑΠ και η διαδικασία που ακολουθείται, μήπως αυτά που εισπράτουν είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που ξοδεύονται για να εισπράξουν το (ΤΑΠ).
  7. Κατάργηση της δήλωσης προς ΟΤΑ για την διακοπή ρεύματος και κατά συνέπεια παύση του ΤΑΠ . Πρέπει να λειτουργήσουν τα τεκμήρια του Ε2 , και οι απόδειξες δίκοπής ρεύματος.
  Με όλο το σεβασμό ΝΙΚΟΛΟΑΣ ΒΕΖΕΣΤΕΝΤΖΗΣ

 • 1 Μαρτίου 2022, 18:51 | Νίκη Γούναρη

  Μερικές παρατηρησεις επί της καταρχην προχειρογραμμένης και απαράδεκτης σε σχέση με την εμπλοκή του συμβολαιογράφου στην διαδικασία εκδοσης της βεβαιώσεως ΤΑΠ διάταξης του άνω αρθρου .
  Α) «Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική (??? )μεταβίβαση του ακινήτου.» Δεν υπάρχει με βαση τον Α.Κ. και τους ισχύοντες νόμους ηλεκτρονική μεταβίβαση ακινήτου, ο συντάκτης μαλλον εννοεί ότι δύναται να αποτελέσει η ψηφιακή βεβαίωση ΤΑΠ ενα εκ των δικαιολογητικών στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτων ΣΤΟΝ ΟΠΟΊΟ θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση τους , όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η εφαρμοφγή από την ΑΑΔΕ και διασυνδεθούν όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Αρχές ώστε να συλλέγονται ψηφιακά και με ένα πάτημα κουμπιου όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την μεταβίβαση ακινήτου και πραγματικός Γολγοθάς για όλους τους εμπλεκόμενους με τη συλλογή τους .
  Β) Ενω όπως προβλέπεται στην αρχή του εν λόγω αρθρου απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και μαλιστα επί ποινή ακυρότητας του συμβολαιου , στην συνέχεια στις περιπτώσεις β και γ που αφορούν την εναλλακτική της μη προσαρτησης βεβαιώσεως ΤΑΠ εφόσον κατατεθεί εγγύηση στο Δήμο ίση με το 3 τοις χιλίοις της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται , ο νομοθέτης αναφέρεται σε «πωλητή » και «αγοραστή» που μόνο σε συμβόλαια αγοραπωλησίας συμβαλλονται με αυτήν την ιδιότητα ! Κύριοι αρμοδιοι μεταβιβαση δεν ισούται ντε και καλά με πώληση. Δλδ τι γίνεται στις δωρεες ή στις γονικές παροχές ? Δεν υπάρχει αυτή η ενναλλακτική ? Αυτό ισχύει μόνο για τις αγοραπωλησίες ?
  Γ) Επί της ουσίας,από που κι ως που θα εμπλέκεται ο συμβολαιογράφος με την είσπραξη και απόδοση στους Δήμους ποσών εγγυήσεων που αφορούν μαλιστα σε μελλοντικές και αβέβαιες οφειλές πολιτων πρός τους Δήμους και με ποια ιδιότητα? Αν ψηφιστεί τετοια ενναλλακτική αυτή θα πρεπει να αφορα και να γίνεται μόνο μεταξύ των πολιτων που μεταβιβάζουν – ιδιοκτητών των ακινήτων και των Δημων. Οι συμβολαιογράφοι δεν είναι εισπράκτορες ούτε υπάλληλοι των Ταμειακών Υπηρεσιών κανενός Δήμου και δεν προτιθέμεθα να γίνουμε με απόδοση από τους λογαριασμούς μας ποσών ισως μιας ανυπαρκτης οφειλης λογω αδυναμιας του Δημου να εισπράξει τα τυχόν οφειλόμενα .
  Η μόνη αποδεκτή εναλλακτική αν δεν θελει το Κράτος να μπλοκάρονται οι μεταβιβάσεις λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ είναι η εξης :»Αν η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ δεν εκδίδεται, για οποιαδήποτε λογο, εντός 3 (ή όσων εν πασει περιπτώσει ηθελε αποσαφιστεί να μπει) ημερών, θα προσαρτάται στο συμβόλαιο αντίγραφο της σχετικής αίτησης προς τον Δήμο, η οποία θα θεωρείται ότι επέχει θέση βεβαίωσης ΤΑΠ». Ελπίζω να μην ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη ως έχει . Δεν συνάδει αυτή η διάταξη με ένα κράτος που θελει να λέγεται συγχρονο και αποτελεσματικό ! Αιδώς Αργείοι !

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 06:24 | Κωνσταντινος

  Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας περίμεναν το άρθρο αυτό να προβλέπει:
  Α. Καταργείται η υποχρέωση επισύναψης σε μεταβιβάσεις «Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.»
  Β. Πενταετής παραγραφή για βεβαίωση Δημοτικών εσόδων
  Γ. Επαναφορά της προθεσμίας της ρύθμισης του άρθρου 51 παρ.2 Ν.4647/2019 με την διευκρίνηση νομοθετικά ότι αφορά ακίνητα που δεν δηλώθηκαν και όχι μόνο διαφορές στα εμβαδά.
  Δ. Κατάργηση της υποχρέωσης δήλωσης στον Δήμο των ιδιοκτητών ακινήτων στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, για οποιοδήποτε λόγο, των κενών (όπως δηλώνονται στο Ε2) ακινήτων.
  Φαίνεται όμως, ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση αποβλέπει στην δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας, μέσω του ΕΝΦΙΑ (που δεν καταργείται), των Δημοτικών φόρων και τελών με υπέρογκα πρόστιμα, των λογαριασμών Ηλεκτρικής ενέργειας και των κάθε είδους έμμεσων επιβαρύνσεων των ακινήτων (τεκμήρια, ταυτότητα κτιρίων, πιστοποιητικά ενεργειακής κατάταξης, δασωμένοι αγροί, διεκδικήσεις του Δημοσίου που ανάγονται στο 1946 κλπ.)