Άρθρο 6 Κάλυψη θέσεων με Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και για την επιλογή των διοριστέων/προσληπτέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, εφαρμόζονται αναλόγως και επί διαδικασιών επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου.