Άρθρο 47 Ακατάσχετο για ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως.
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος που αιτούνται ενίσχυσης για ανώτατο ποσό συνολικά έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη των ενισχύσεων.