Άρθρο 12 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (Ε.Ε.Δ.Π.), επιπλέον των υφισταμένων αρμοδιοτήτων τους, ασκούν και τις αρμοδιότητες προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών ως προς τις εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης, τον έλεγχο, την εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμών, σύμφωνα με το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και τον ν. 4270/2014 (Α’ 143), και για την εκτέλεση των διαδικασιών των άρθρων 75 έως 79 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

  • 2 Μαρτίου 2022, 19:53 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

    Κατα την άποψη μας υπαρχουν ασυμβιβαστα με το ορισμο της Δ/νσης Συντονισμου & Επιθεωρησης Δασών ως Π.Ο.Υ ( προισταμενη οικονομική υπηρεσία) όπως ορίζεται το αρθρο 12