Άρθρο 27

Άρθρο 27
Ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4281/2014

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) τροποποιείται ως προς τη μείωση του παρακρατούμενου ποσοστού και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:
«2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α. κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.
Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν παρακρατείται».

  • 2 Μαρτίου 2022, 17:29 | Στελαρας

    Καταρχάς ΑΣΣΥ ονομάστηκαν οι Σχολές Υπαξιωματικών όταν έγιναν 3ετους φοίτησης και μετά. Με βεβαιότητα όσοι φέρονται απαξιωτικά για τους εθελοντές φοίτησαν 2 έτη σε σχολή υπξκων – ΟΧΙ σε ΑΣΣΥ λοιπόν. Επισημαίνεται ότι μπορούσε καποιος να εισαχθεί μην έχοντας αποφοιτήσει ούτε κάν από το Λύκειο. Επομένως πριν βγάλετε τη χολή σας για τους εθελοντές κοιτάξτε πρώτα την καμπούρα σας – μην πω τα χάλια σας! Δε διαφέρετε και πολύ από τους εθελοντές. Μείνετε λοιπόν σε αυτά που σας ενώνουν και όχι σε αυτά που σας διχάζουν. Όλα τα ανωτέρω από κάποιον απόφοιτο ΑΣΕΙ, εισαχθεντας από πανελλαδικές και όχι με μια μπιτονα λάδι όπως πληθος από εσας (αμφότεροι) πράξατε! Βρε Ουστ!