ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 9 Γενικός Γραμματέας Δασών

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρμόδιος για θέματα δασών ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δασών.

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 10:27 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Δε γίνεται καμία αναφορά στις υπόλοιπες Δασικές Υπηρεσίες όπως οι Διευθύνσεις Δασών Νομών και τα Δασαρχεία. Θα εξακολουθήσουν με την ίδια ονομασία και τα ίδια καθήκοντα? Θα υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής? Θα αναφέρονται σε αυτή απευθείας ή στη Διεύθυνση Συντονισμού? Θα πρέπει να διευκρινιστεί η ιεραρχία των Υπηρεσιών.
  Επιπλέον δημιουργείται σύγχυση με τις ονομασίες των Υπηρεσιών. Οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών θα μετονομαστούν σε Γενικές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής? Έτσι όπως αναγράφεται στο άρθρο 12 φαίνεται ότι η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών θα αποτελεί Διεύθυνση (τμήμα) της Γενικής Διεύθυνσης και όχι ανεξάρτητη διεύθυνση.
  Τέλος ζητήματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές κ.λπ. των υπαλλήλων θα εξετάζονται από τις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ή από το Υπουργείο?

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 08:19 | Σταματης Σταματελλος

  Επειδή έχουν πολλά χρόνια να γίνουν προσλήψεις θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα της ενίσχυσης και στελέχωσης από άλλες υπηρεσίες να μεταταχθούν υπάλληλοι με δασικό – περιβαλλοντικο πτυχίο πχ Δασολόγοι , Δασοπόνοι , Δασοφύλακες . Θα μπορούσε να δοθεί δυνατότητα για παρέκκλιση κάθε γενικής ή Ειδικής Διάταξης μετά από πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων

 • 27 Φεβρουαρίου 2022, 13:28 | Χρυσoβολαντης

  θα πρέπει να δωθεί η δυνατότητα της ενίσχυσης και στελέχωσης απο άλλες υπηρεσίες να μεταταχθούν υπάλληλοι με δασικό – περιβαλλοντικο πτυχίο πχ Δασολόγοι , Δασοπόνοι , Δασοφύλακες .
  Αυτό βέβαια είναι στην κρίση του νομοθέτη.
  όπως πχ .
  1 Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στο ΥΠΕΝ για την στελέχωση των Δασικων Υπηρεσιών : πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση .
  2 . Για την διενεργεια των μεταταξεων δεν λαμβάνεται υπόψιν το Άρθρο 66 του ν 4722 Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας.
  3. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο ΥΠΕΝ και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων.
  5. Η μετάταξη διενεργείται ανεξαρτήτως του ποσοστού κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος.
  6.Η μετάταξη γίνεται μετά απο προσκληση που απευθυνει ο Υπουργος Περιβαλλοντος και Ενέργειας χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.
  7. Κατα παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820 /21 για Το προσωπικο στο οποίο έχει επιβληθεί ή μη το ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων κατ’εφαρμογη των σχετικών διαταξεων δύνατια να συμμετάσχει στην πρόσκληση στελέχωσης των Δασικων Υπηρειών.
  8. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
  Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

 • 26 Φεβρουαρίου 2022, 07:50 | Σταματης

  θα μπορούσε να γίνει επι τι ευκαιρία μια προσπάθεια στελέχωσης των Δασικών Υπηρεσιών οπως πχ

  1. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στο ΥΠΕΝ για την στελέχωση των Δασικων Υπηρεσιών : πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
  2.Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο ΥΠΕΝ και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων.
  3. Η μετάταξη διενεργείται ανεξαρτήτως του ποσοστού κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος.
  4.Η μετάταξη γίνεται μετά απο προσκληση που απευθυνει ο Υπουργος Περιβαλλοντος και Ενέργειας χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.
  5. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
  Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

  6. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης.

  Όμως Συμφωνα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 ΦΕΚ Α 177/15.9.2020

  Κύρωση:

  α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.

  στο άρθρο 66 : Άρθρο 66
  Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας

  Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη συμμετοχή κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας.