Άρθρο 23 Ρύθμιση για την Ηλεκτρονική Παρακαταθήκη

1. Η σύσταση των χρηματικών παρακαταθηκών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π & Δανείων) δύναται να γίνεται και ηλεκτρονικά. Η πιστοποίηση του υποβάλλοντος την ηλεκτρονική αίτηση σύστασης παρακαταθήκης δύναται να γίνεται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή με την ισχύουσα διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Η πιστοποίηση αυτή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο και, με την ολοκλήρωση της υποβολής της, η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση του δελτίου σύστασης παρακαταθήκης της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 30.12.1926/3.1.1927 (Α΄ 1). Το γραμμάτιο παρακαταθήκης εκδίδεται και υπογράφεται αρμοδίως με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονική σφραγίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και έχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με το γραμμάτιο παρακαταθήκης της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 30.12.1926/3.1.1927. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι κατηγορίες των παρακαταθηκών που συστήνονται και ηλεκτρονικά, οι προϋποθέσεις και οι βασικοί όροι ένταξής τους στη διαδικασία της ηλεκτρονικής σύστασης παρακαταθήκης, θέματα αντιγράφων των γραμματίων ηλεκτρονικής παρακαταθήκης η αναλυτική διαδικασία και λοιπά συναφή νομικά θέματα για τη σύσταση και απόδοσή της, η ημερομηνία έναρξης και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α’ 113) περί ανάθεσης της διενέργειας της παραλαβής παρακαταθηκών σε πιστωτικά ιδρύματα καταργείται.