ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 1 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς

1. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (εφεξής Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) αποτελεί την εθνική στρατηγική της χώρας που περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, παρεμβάσεων και έργων που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας και στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα διαφθοράς. Το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. καταρτίζεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), η οποία έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των δράσεων, του απολογισμού, της αξιολόγησης, της επικαιροποίησης και του ανασχεδιασμού του, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4622/2019, καθώς και του συντονισμού των ενεργειών για την υλοποίησή του, με τη συνεργασία του συνόλου των συναρμόδιων φορέων. Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. λαμβάνονται υπόψη κείμενα Εθνικών Στρατηγικών σε άλλες θεματικές περιοχές, καθώς και δράσεις ή έργα που περιλαμβάνονται στα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.
2. Για τον καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας εκπόνησης και επικαιροποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ. ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τον Γενικό Γραμματέα των Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, έναν (1) εκπρόσωπο της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό ή τον αρμόδιο Υπουργό, για τη διασφάλιση της ενότητας και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, και έναν (1) Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα των ως άνω φορέων. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης παρέχει υπάλληλος της Ε.Α.Δ. Με απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ., που αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», συγκροτείται η ως άνω Επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της.
3. Ο Πρωθυπουργός ή ο αρμόδιος Υπουργός για τη διασφάλιση της ενότητας και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, εισηγείται προς έγκριση το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. στο τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Δεκεμβρίου, του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, από το πρώτο έτος της περιόδου αναφοράς αυτού. Μετά την έγκρισή του εκδίδεται Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο αυτό, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του μηνός Απριλίου, προσκαλείται η Ε.Α.Δ. προκειμένου να απολογίσει την πρόοδο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., με εξαίρεση το πρώτο έτος εφαρμογής κάθε Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.
4. Στο Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. περιλαμβάνονται δράσεις που συναπαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.), το οποίο διαλαμβάνει ειδικώς δράσεις και έργα, που αφορούν στη δημόσια διοίκηση και εστιάζουν στην ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας και της λογοδοσίας στους φορείς του δημοσίου τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ε.Α.Δ., εγκαθιδρύεται, επικαιροποιείται και ανασχεδιάζεται το Ε.Σ.Α. Η παρακολούθηση και η αξιολόγησή του πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ..
5. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Α.Δ. δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες εκπόνησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανασχεδιασμού του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. Τυχόν μεταβολές που αφορούν στη δομή, στους στρατηγικούς ή ειδικούς στόχους του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με ανάλογη διαδικασία. Μεταβολές που αφορούν στο περιεχόμενο και τον προγραμματισμό των δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού της παρ. 2.

 • 3 Μαρτίου 2022, 23:18 | ΚΟΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ!

 • 3 Μαρτίου 2022, 22:54 | Λαμπρινή

  ΟΧΙ στη σφαγή ζώων χωρίς αναισθησία!!!

 • 3 Μαρτίου 2022, 19:57 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

  Το πιο βασικό κατά τη γνώμη μου είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η εξασφάλιση της προστασίας της δημοσιοποίησης ονόματος, κατοικίας τηλεφώνου κτλ του καταγγέλλοντος σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή από τον κίνδυνο να περιέλθουν στην γνώση του καταγγελόμενου. Έτσι θα εξασφαλιστεί η »συμμαχία» των νομοταγών με τις κρατικές αρχές. Ορισμένα παραδείγματα:
  1. Καταγγέλλεται πολεοδομική παράβαση από γείτονες. Γιατί να δοθούν τα στοιχεία τους στον καταγγελλόμενο; Αυτοδίκαια να γίνει έρευνα από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
  2. Καταγγέλλεται παράνομη χρήση πεζοδρομίου από τραπεζοκαθίσματα η από βιτρίνες παρακείμενων καταστημάτων. Γιατί να δοθούν τα στοιχεία του καταγγέλλοντος στους »φουσκωτούς» που σίγουρα θα στειλει ο παράνομος. Τι μας ενδιαφέρει; η πάταξη των παρανομιών και αυθαιρεσιών ή η προστασία των παρανομούντων;
  Αν δεν εξασφαλιστούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι αδύνατον να υπάρξει συνεργασία των φιλήσυχων πολιτών. Στο τέλος δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι ήρωες ούτε Ζελένσκι.

 • 1 Μαρτίου 2022, 19:32 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Οχι στην κατάργηση του άρθρου 2 του ν.1197/81.Οχι στη θανάτωση ζώων χωρίς αναισθητοποίηση.

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 10:57 | Σ.Αλεξίου

  Δεν φαίνεται να υπάρχει καμμία πρόβλεψη για καταπολεμηση της διαφθορας.
  Συγκεκριμένα θα περίμενα να δώ:
  -μηχανισμό χειρισμού καταγγελιών και προστασίας καταγγέλοντων
  -τεκμηρίωση ενεργειων διερεύνησης και αποτελέσματος
  -μέτρα σε περίπτωση που οι καταγγελίες αποδειχθούν βάσιμες

  Ενα σημαντικό κομμάτι θα πρέπει να αφορά την διερεύνηση δικαστικών αποφάσεων ειδικά όταν αυτές
  -συστηματικά κάνουν το άσπρο μαύρο, κατα παράβαση νόμων, διεθνών συνθηκών και κοινής λογικής
  -αυτές οι αποφάσεις είναι συστηματικά υπέρ συγκεκριμένων διαδίκων

  Και φυσικά αν θέλουμε διαφάνεια πρέπει να υποχρεώνουμε τις δικαστικές αποφάσεις να αναφέρονται αναλυτικά στα επιχειρήματα ΚΑΙ των 2 πλευρών και να εξηγούν γιατι πείστηκαν απο του ενός και όχι του άλλου.