Άρθρο 31 Είδη κρίσεων – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 3883/2010

Στο άρθρο 25 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις : α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. η) «Μη διατηρητέοι», β) τροποποιούνται οι παρ. 5, 7 και 8 ως προς τις προϋποθέσεις κρίσης αξιωματικών ως «Διατηρητέων», ως «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» και ως «Αποστρατευτέων», γ) προστίθεται παρ. 9 για τις προϋποθέσεις κρίσης αξιωματικών ως «Μη διατηρητέων», δ) προστίθεται παρ. 10 για τις δυσμενείς κρίσεις και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25
Είδη κρίσεων
1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου, οι Αξιωματικοί κρίνονται:
α) Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή.
β) Προακτέοι κατ’ εκλογή.
γ) Προακτέοι επ’ ανδραγαθία.
δ) Διατηρητέοι.
ε) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό.
στ) Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
ζ) Αποστρατευτέοι.
η) Μη διατηρητέοι.
2. Κρίση «Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή»:
[α) Καταργήθηκε]
β) Ανώτατοι Αξιωματικοί, για να κριθούν προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:
(1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθμό εξαίρετο στον κατεχόμενο βαθμό.
(2) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εμπειρία και ικανότητα ανάλογα με την ειδικότητά τους, που να συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για τον βαθμό τους.
(3) Αποφοίτηση από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου με βαθμό «Λίαν Καλώς», για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.
(4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε βαθμού σε βαθμό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον κατεχόμενο βαθμό.
γ) Η λίαν καλή πολεμική δράση είναι απαραίτητη για τους Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ και Ιπταμένους της ΠΑ, και ενισχυτική για τους αξιωματικούς Σωμάτων, ειδικοτήτων και ΚΣ, εφόσον κατά τη σταδιοδρομία τους ως Αξιωματικών η χώρα διετέλεσε σε κατάσταση πολέμου.
[δ) Καταργήθηκε]
3. Κρίση «Προακτέοι κατ’ εκλογή»:
Αξιωματικοί μέχρι και βαθμού Συνταγματάρχη για να κριθούν προακτέοι κατ’ εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:
α) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
β) Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία. Ειδικά οι Συνταγματάρχες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ευδοκίμως από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.
γ) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε βαθμού σε βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», ιδιαίτερα δε στον κατεχόμενο βαθμό.
4. Κρίση «Προακτέοι επ’ ανδραγαθία»:
Αξιωματικοί προάγονται επ’ ανδραγαθία στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός δεν είναι ανώτερος του καταληκτικού τους, όταν συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατά την κρίση του αρμόδιου συμβουλίου προαγωγών διακρίνονται στο πεδίο της μάχης, βάσει των στοιχείων της οικείας έκθεσης επιχειρήσεων ή πολεμικής δράσης, για πράξεις εξαιρετικού θάρρους, γενναιότητας, αυταπάρνησης και προσφοράς προς την πατρίδα ή σύμμαχη χώρα. Η απονομή παρασήμου, διαμνημόνευσης ή ηθικής αμοιβής είναι ανεξάρτητη από την προαγωγή επ’ ανδραγαθία.
5. Κρίση «Διατηρητέοι»:
Διατηρητέοι κρίνονται οι παρακάτω Αξιωματικοί, εφόσον κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους, όπως προκύπτουν από τον ατομικό τους φάκελο, θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους:
α) Οι ανώτατοι Αξιωματικοί, οι οποίοι αποδίδουν σε βαθμό εξαίρετο στον κατεχόμενο βαθμό,
β) Οι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων οι οποίοι αποδίδουν σε βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ στον κατεχόμενο βαθμό, ενόσω δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού,
γ) Αξιωματικοί που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ).
6. Κρίση «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»:
α) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό κρίνονται οι Αξιωματικοί μέχρι και βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων, δεν έχουν μεν σε βαθμό τουλάχιστο «Λίαν Καλώς» τα απαιτούμενα κριτήρια προαγωγής, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, οι οποίοι όμως, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους, μπορούν να τα αποκτήσουν στο μέλλον και θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους.
β) Οι διατηρητέοι στον αυτό βαθμό είναι δυνατό να μετατίθενται εντός τριμήνου από της κοινοποίησης σε αυτούς της δυσμενούς κρίσης, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, εκτός αν η δυσμενής κρίση τους βασίστηκε και στην αξιολόγηση του τελευταίου διοικητή τους, οπότε μετατίθενται υποχρεωτικά.
7. Κρίση «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:
Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται οι παρακάτω Αξιωματικοί, κατά την κρίση των Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους:
α) Όσοι έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, καθώς και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό τους και δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου αυτός προβλέπεται,
β) Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα.
8. Κρίση «Αποστρατευτέοι»:
Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό. Αυτοί αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την κύρωση των πινάκων των κρίσεων αυτών.
9. Κρίση «Μη διατηρητέοι»:
Μη διατηρητέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο που τελούν ΕΟΘ, δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους.
10. Δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται οι κρίσεις: «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» πριν τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, «διατηρητέος στον αυτό βαθμό», «μη διατηρητέος» και «αποστρατευτέος».».

 • 3 Μαρτίου 2022, 10:33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ

  ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 28 Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 21 ν. 2439/1996.
  «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
  Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό.
  Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας.
  Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
  Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

 • 2 Μαρτίου 2022, 22:01 | Π.Λ.

  Στην προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 3883/2010, στις παραγράφους 6α και 7α, όπου αναφέρεται «35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας», έχω την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει «40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας», προκειμένου να υπάρχει ταύτιση με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 [όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ή το 60ο έτος της ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης)] και με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (υπολογισμός της σύνταξης).

 • 2 Μαρτίου 2022, 14:54 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Στην προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 3883/2010, στις παραγράφους 6α και 7α, όπου αναφέρεται «35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας», έχω την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει «40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας», προκειμένου να υπάρχει ταύτιση με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 [όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ή το 60ο έτος της ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης)] και με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (υπολογισμός της σύνταξης).

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:29 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:54 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:13 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:42 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
  2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
  3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
  4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
  « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
  Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

 • 2 Μαρτίου 2022, 12:18 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΑΧΙΛΕΑΣ

  Τα υπο αναθεώρηση άρθρα του Ν.3883/2010, δεικνύουν ενα ανεξήγητο μένος του νομοθέτη ενάντια στον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων. Σε όλη την έκταση τους, ενω οι αξιωματικοί ομαδοποιούνται (σε ανώτατους-ανώτερους – κατώτερους), συνεχώς γίνεται ειδική μνεία για «συνταγματάρχες και αντίστοιχοι».Για τα είδη των κρίσεων, προκύπτει το ερώτημα εαν έχουν καθοριστεί επακριβώς ποια είναι τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν, καθόσον υπάρχουν τεράστιες ασάφειες:
  Πχ στην κρίση
  «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα.και στην κρίση Κρίση «Αποστρατευτέοι»:
  Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό.
  Τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση περί εφησυχασμού,με την ίδια λογική μπορούν να επεκταθούν και σε ολους τους βαθμους, κυρίως χαμηλότερους και συνήθως ΜΗ απόφοιτους Στρατιωτικών Σχολών. Αυτο το καταλαβαίνουν όσοι έχουν υπηρετησει σε Μονάδες κσι δεν διάγουν όλο το στρατιωτικό βίο τους σε επιτελεια και θέσεις εξωτερικού. Ο νομοθέτης τι εικόνα έχει και ασχολειται επιλέκτικά με το Βαθμό του συνταγματάρχη, που τον φέρουν απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, που να σημειωθεί ότι μπηκαν με τον θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων και όχι με διαγωνισμούς;
  Απορίας άξιον ειναι επίσης το ότι ο νομοθέτης δεν έχει θέμα από τη μία να δώσει παράταση και να βάλει ανώτατο όριο ηλκίας για τους συνταγματάρχες και αντίστοιχους που υπάγονται στο Ν 2439/1996 τα 60 έτη, ενώ από την άλλη προβλέπει για τους υπαγόμενους στο Ν 3883/2010 την αποστρατεία ακόμα και στην ηλικία των 49 ετών, με ασαφή κριτήρια.Επίσης τα υπο ανα θεώρηση άρθρα έχρονται σε σύγκρουση με τον Ν.3865 /2010 (συνταξιοδοτικός) που στο άρθρο 20 αναφέρει στην παράγραφο 4:«4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.»Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και παρακαλώ για τη διόρθωση των παρα- πάνω αστοχιών

 • 2 Μαρτίου 2022, 11:05 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.

  Τέτοιο μένος για τον βαθμό του Σχη κ μάλιστα προερχομένων από ΑΣΕΙ, πρωτη φορά βλέπω και εξανίσταμαι, όπως και πολλοί συνάδελφοι. Δηλ.
  1. Μένουν ως τα 60 τους τα γερόντια του ν.2439/96 και διώχνετε τους νέους με πανελλήνιες που υπάγονται στον ν3883/10!
  2. Εφησυχασμός μάλλον υπάρχει στους εξ’υπαξιωματικών και λοιπών «εθελοντών» αξκών και όχι από ΑΣΕΙ. Όποιος υπηρετεί στο πεδίο και όχι στο επιτελείο, ξέρει καλά τι λέω!
  3. όλοι οι έλληνες πολίτες (λόγω ΕΦΚΑ) θα συνταξιοδοτούνται στα 40 έτη και εμείς οι «παρίες» στα 37(μαζί με τα πλασματικά)?
  Εφόσον θέλετε να απαλλαχτείτε από τους «εφησυχαστές», τότε μάλλον θα πρέπει κύριοι να ξαναδείτε τα πλάνα σας και ίσως να πρέπει να διδαχτείτε κάτι από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του λοιπού δημόσιου τομέα (τράπεζες, ΔΕΗ,κλπ.). Δώστε λοιπόν δωρεάν τα πλασματικά που υπολοίπονται και αποστρατεύστε τους «εφησυχαστές» όμορφα κ ωραία και φυσικά με πλήρη σύνταξη, αφού έτσι είναι το ηθικά κ νομικά σωστό.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 • 2 Μαρτίου 2022, 10:13 | Ιωαννης

  H νομοθετηση στο άρθρο 31 του προτεινόμενου νομοσχεδίου που τροποποιεί τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ν. 3883/10 σχετικά με τη κρίση «Διατηρητέοι» (κρίση η οποία πλέον θα είναι ευμενής ) και συγκεκριμένα ως προς τη κρίση των Σχων με όριο τη συμπλήρωση του 33ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού προτείνεται όπως επανεξεταστεί ως προς την αύξησή του τουλάχιστον μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού δεδομένου ότι: • Η ρυθμιση αυτή για τους υπαγόμενους Σχες στο ν. 3883/10 που αφορά Αξκούς νέων γενεών είναι άδικη και δυσμενής σε σχέση με τη ρύθμιση αύξησης των ορίων ηλικίας κατάληψης βαθμού από το 58ο στο 60ο για τους Σχες παλαιότερων γενεών Αξκων υπαγόμενων στο ν. 2439/96 λαμβανομένου υπόψη και των υφιστάμενων ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού που ισχύει για τους Αξκούς του Υγειονομικού Σώματος (63ο έτος ηλικίας) , των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν το οποίο απαιτεί 40 έτη συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας και των βιολογικών δυνατοτήτων των γενεών με αποτέλεσμα να καθιστά ανενεργούς ως αποστρατευτέους ικανούς και έμπειρους Αξους στο βαθμό του Σχη σε ηλικία πενήντα πέντε ετών ως επί το πλείστον ( 22 έτη αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές + 33 χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξκου = όριο ηλικίας αποστρατείας κατά μεσο όρο τα 55 έτη.Η άνιση αυτή μεταχείριση στο βαθμό του Σχη δημιουργεί αδικία καθώς θα παρατηρείται παραμονή στις τάξεις του στρατεύματος αξιωματικών εώς και 7 χρόνια επιπλέον σε σχέση με ομοιόβαθμους αξιωματικούς με τους οποίους έχουν μόλις ένα ή δύο χρόνια διαφορά και έχουν ήδη αδικηθεί τόσο με την υπαγωγή σε διαφορετικό νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών(ν. 3883/10 ) έχοντας αυξήσει την υφιστάμενη διαφορά αρχαιότητας όσο και με την παρούσα τροποποίηση με την οποία οδηγούνται στην αποστρατεία παρά τη θέληση τους και μη έχοντας συμπληρώσει τα 40 χρόνια συνολικής παραμονής όπως είναι δικαίωμα τους.

 • 1 Μαρτίου 2022, 21:15 | Λευτέρης Ζα

  Άρθρο 31 Είδη κρίσεων – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 3883/2010
  Προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
  «Άρθρο 25 Είδη κρίσεων
  2. Κρίση «Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή»:
  Το 2.β)(3) να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ως εξής:
  Αποφοίτηση από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας με βαθμό «Λίαν Καλώς», για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.
  3. Κρίση «Προακτέοι κατ’ εκλογή»:
  Το 3.β) να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ως εξής:

  Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία. Ειδικά οι Συνταγματάρχες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ευδοκίμως από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.
  (αιτιολόγηση: για τις κρίσεις προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή και κατ’ εκλογή είναι απολύτως λογικό να είναι απαραίτητη η επιτυχής αποφοίτηση και από τη ΣΕΘΑ στο πλαίσιο και της απαίτησης ευρείας και ποικίλης διοικητικής και επιτελικής εμπειρίας ως 2.β)(2) που για την απόκτηση της σαφώς και θεωρείται απαραίτητη η επιτυχής αποφοίτηση από τη ΣΕΘΑ)
  5. Κρίση «Διατηρητέοι»:
  Το 5β) να τροποποιηθεί ως εξής:
  Διατηρητέοι κρίνονται οι παρακάτω Αξιωματικοί, εφόσον κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους, όπως προκύπτουν από τον ατομικό τους φάκελο, θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους:
  α) ως εχει
  β) Οι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων οι οποίοι αποδίδουν σε βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ στον κατεχόμενο βαθμό, ενόσω δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού. Εφόσον το επιθυμούν αποστρατεύονται με αίτηση τους με την συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται.

  6. Κρίση «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»:
  Το 6. α) να τροποποιηθεί ως εξής:
  α) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό κρίνονται οι Αξιωματικοί μέχρι και βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει σαράντα (40) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και, …………………………………………………..για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους. Εφόσον το επιθυμούν αποστρατεύονται με αίτηση τους με την συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται.
  7. Κρίση «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:
  Τα 7. α) και 7.β) να τροποποιηθούν και να συμπληρωθεί ως εξής:
  α) Όσοι έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία σαράντα (40) ετών, καθώς και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό τους και δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου αυτός προβλέπεται,
  β) Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία σαράντα (40) ετών, έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα. Τίθενται εφόσον το επιθυμούν με αίτηση τους Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) μέχρι συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του βαθμού τους.
  (αιτιολόγηση: με την αύξηση των ετών υπηρεσίας Αξιωματικού κατά 2 και της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας κατά 5 εξασφαλίζεται η παραμονή στον εργασιακό βίο μέχρι συμπληρώσεως του μεγίστου χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας και κατά ΕΦΚΑ και επίσης του ηλικιακού ορίου κατά περίπτωση χωρίς την απαίτηση αναγνώρισης/εξαγοράς πλασματικών ετών. Εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς υπάρχουν πολλοί εξαιρετικοί Αξιωματικοί οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να γίνουν Ανώτατοι λόγω περιορισμένων θέσεων πλην όμως είναι αποδοτικοί και επιθυμούν την παραμονή τους ανεξαρτήτως προαγωγής, όπως και αρκετοί οι οποίοι λόγω τυχαίων συμβάντων της ζωής και αστάθμητων παραγόντων αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες)

 • 1 Μαρτίου 2022, 17:35 | Γεώργιος

  Όσον αφορά την κατηγορία των Συνταγματαρχών, η οποία πλέον μνημονεύεται αυτοτελώς,  οφείλεται να τονιστεί,  ότι οι διατάξεις οι οποίες τροποποιούνται (οι οποίες σημειωτέον δεν παρουσιάζονται συγκριτικά), ιδίως στο σημείο της κρίσης «ευδοκίμως τερματισάντων»,  επρόκειτο να εφαρμοσθούν για πρώτη φορά στις επικείμενες κρίσεις των Συνταγμα-ταρχών του Μαρτίου 2022, του Ν. 3883/2010. Ευνόητο είναι οτι αίφνης, ουδέποτε θα  εφαρμοσθούν αφού  αντικαθίστανται, φυσικά προς ίδιον όφελος των κρινομένων.
         Οι εν λόγω τροποποιούμενες διατάξεις δηλ. αφού, σύμφωνα και με την αρχική αιτιολογική έκθεση του ν. 3883/2010 έδωσαν το δικαίωμα στα υπο κρίση στελέχη που συμπεριλαμβάνονται στους ήδη εκδοθέντες πίνακες κρίσεων, να συμπληρώσουν 35ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, κατά τρόπο υποχρεωτικό και μάλιστα στην ενεργό (όχι ΕΟΘ) υπηρεσία (συν την 5ετη πλασματική υπηρεσία που προβλέπεται επιπλέον, συν 1 επιπλέον χρόνο παραμονής με άλλες διατάξεις = 41 χρόνια συντάξιμα), όπως και ήδη συμβαίνει, εν τούτοις παρατείνουν και περαιτέρω την  παραμονή τους στο Στράτευμα, κατά τουλάχιστον 2 επιπλέον έτη. (Συνολο : 43 ετη).         
        Τα παραπάνω, αντιθέτως, εισάγουν δυσμενή διάκριση και μεταχείριση, η οποία νομικά απαγορεύεται, στους ήδη υπηρετούντες και νεώτερους από αυτούς Συνταγματάρχες, οι οποίοι τελούν σε όμοιες συνθήκες (κάμπτεται η αρχή της ισότητας), οι οποίοι σημειω-τέον αποκτούν τον βαθμό του Σχη στο 27ο έτος υπηρεσίας και καλούνται  άμεσα για κρίση από το έτος 2022 και κάθε επόμενο έτος, (έχοντας ήδη κριθεί κατ’εκλογή στο βαθμό τους στον οποίον παραμένουν για 4ετια), με ενδεχόμενη την αποστρατεία τους με την κρίση «ευδοκίμως » , χωρίς πλέον την προϋπόθεση της συμπλήρωσης 35ετους συντάξιμης υπηρεσίας στην ενεργό υπηρεσία, αφού υφίσταται ρητή παραδοχή οτι χαρακτηρίζεται ως δυσμενή κρίση για τις επικείμενες αποστρατείες, πριν τη συμπλήρωσης 35ετούς πραγματικής στρκής υπηρεσίας.
         Τροποποιεί συνεπώς τον 3883/2010 στο σημείο που προβλέπονταν υποχρεωτική αποστρατεία στους συμπληρώσαντες 35ετία(συντάξιμη πραγματική) ή 31 χρόνια Αξκού, για τις κρίσεις του έτους 2022, γιά όσους δεν προάγονται και τους διατηρεί μέχρι τα 33 χρόνια Αξκού, μετακυλίοντας τις αποστρατείες στους νεώτερους Συνταγματάρχες και φυσικά καταργώντας/σπάζοντας την 35ετία.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΘΕΙ Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ Ή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 35ΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΤΟΥ ΣΧΗ.
         

 • 1 Μαρτίου 2022, 14:38 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΑΧΙΛΕΑΣ

  H νομοθετηση στο άρθρο 31 του προτεινόμενου νομοσχεδίου που τροποποιεί τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ν. 3883/10 σχετικά με τη κρίση «Διατηρητέοι» (κρίση η οποία πλέον θα είναι ευμενής ) και συγκεκριμένα ως προς τη κρίση των Σχων με όριο τη συμπλήρωση του 33ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού προτείνεται όπως επανεξεταστεί ως προς την αύξησή του τουλάχιστον μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού δεδομένου ότι:
  • Η ρυθμιση αυτή για τους υπαγόμενους Σχες στο ν. 3883/10 που αφορά Αξκούς νέων γενεών είναι άδικη και δυσμενής σε σχέση με τη ρύθμιση αύξησης των ορίων ηλικίας κατάληψης βαθμού από το 58ο στο 60ο για τους Σχες παλαιότερων γενεών Αξκων υπαγόμενων στο ν. 2439/96 λαμβανομένου υπόψη και των υφιστάμενων ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού που ισχύει για τους Αξκούς του Υγειονομικού Σώματος (63ο έτος ηλικίας) , των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν το οποίο απαιτεί 40 έτη συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας και των βιολογικών δυνατοτήτων των γενεών με αποτέλεσμα να καθιστά ανενεργούς ως αποστρατευτέους ικανούς και έμπειρους Αξους στο βαθμό του Σχη σε ηλικία πενήντα πέντε ετών ως επί το πλείστον ( 22 έτη αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές + 33 χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξκου = όριο ηλικίας αποστρατείας κατά μεσο όρο τα 55 έτη.

 • 1 Μαρτίου 2022, 14:21 | ΧΡΙΣΤΟΣ

  Τα υπο αναθεώρηση άρθρα του Ν.3883/2010, δεικνύουν ενα ανεξήγητο μένος του νομοθέτη ενάντια στον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων. Σε όλη την έκταση τους, ενω οι αξιωματικοί ομαδοποιούνται (σε ανώτατους-ανώτερους – κατώτερους), συνεχώς γίνεται ειδική μνεία για «συνταγματάρχες και αντίστοιχοι».Για τα είδη των κρίσεων, προκύπτει το ερώτημα εαν έχουν καθοριστεί επακριβώς ποια είναι τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν, καθόσον υπάρχουν τεράστιες ασάφειες:
  Πχ στην κρίση
  «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα.

  και στην κρίση Κρίση «Αποστρατευτέοι»:
  Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό.
  Τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση περί εφησυχασμού,με την ίδια λογική μπορούν να επεκταθούν και σε ολους τους βαθμους, κυρίως χαμηλότερους και συνήθως ΜΗ απόφοιτους Στρατιωτικών Σχολών. Αυτο το καταλαβαίνουν όσοι έχουν υπηρετησει σε Μονάδες κσι δεν διάγουν όλο το στρατιωτικό βίο τους σε επιτελεια και θέσεις εξωτερικού. Ο νομοθέτης τι εικόνα έχει και ασχολειται επιλέκτικά με το Βαθμό του συνταγματάρχη, που τον φέρουν απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, που να σημειωθεί ότι μπηκαν με τον θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων και όχι με διαγωνισμούς;
  Απορίας άξιον ειναι επίσης το ότι ο νομοθέτης δεν έχει θέμα από τη μία να δώσει παράταση και να βάλει ανώτατο όριο ηλκίας για τους συνταγματάρχες και αντίστοιχους που υπάγονται στο Ν 2439/1996 τα 60 έτη, ενώ από την άλλη προβλέπει για τους υπαγόμενους στο Ν 3883/2010 την αποστρατεία ακόμα και στην ηλικία των 49 ετών, με ασαφή κριτήρια.

  Επίσης τα υπο ανα θεώρηση άρθρα έχρονται σε σύγκρουση με τον Ν.3865 /2010 (συνταξιοδοτικός) που στο άρθρο 20 αναφέρει στην παράγραφο 4:

  «4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

  α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

  β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

  γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.»

  Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και παρακαλώ για τη διόρθωση των παρα- πάνω αστοχιών

 • 28 Φεβρουαρίου 2022, 23:38 | H. Παναγιωτόπουλος

  H νομοθετηση στο άρθρο 31 του προτεινόμενου νομοσχεδίου που τροποποιεί τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ν. 3883/10 σχετικά με τη κρίση «Διατηρητέοι» (κρίση η οποία πλέον θα είναι ευμενής ) και συγκεκριμένα ως προς τη κρίση των Σχων με όριο τη συμπλήρωση του 33ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού προτείνεται όπως επανεξεταστεί ως προς την αύξησή του τουλάχιστον μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού δεδομένου ότι:
  • Η ρυθμιση αυτή για τους υπαγόμενους Σχες στο ν. 3883/10 που αφορά Αξκούς νέων γενεών είναι άδικη και δυσμενής σε σχέση με τη ρύθμιση αύξησης των ορίων ηλικίας κατάληψης βαθμού από το 58ο στο 60ο για τους Σχες παλαιότερων γενεών Αξκων υπαγόμενων στο ν. 2439/96 λαμβανομένου υπόψη και των υφιστάμενων ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού που ισχύει για τους Αξκούς του Υγειονομικού Σώματος (63ο έτος ηλικίας) , των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν το οποίο απαιτεί 40 έτη συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας και των βιολογικών δυνατοτήτων των γενεών με αποτέλεσμα να καθιστά ανενεργούς ως αποστρατευτέους ικανούς και έμπειρους Αξους στο βαθμό του Σχη σε ηλικία πενήντα πέντε ετών ως επί το πλείστον ( 22 έτη αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές + 33 χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξκου = όριο ηλικίας αποστρατείας κατά μεσο όρο τα 55 έτη.

 • 27 Φεβρουαρίου 2022, 18:30 | Βασίλειος Παπαδόπουλος

  Άρθρο 25

  Παρ. 2β)(3): Τροποποίηση σε:

  «Αποφοίτηση από την Σχολή Εθνικής Άμυνας με βαθμό «Λίαν Καλώς», για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.»

  Παρ. 3β): Τροποποίηση σε:

  «Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία. Ειδικά οι Συνταγματάρχες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ευδοκίμως από την Σχολή Εθνικής Άμυνας, για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.»

  Παρ. 7β): Τροποποίηση σε:

  «Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 35 έτη υπηρεσίας, έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα.»