Άρθρο 41 Όροι δόμησης και έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44 του ν. 4759/2020

Στο άρθρο 44 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), περί χρήσεων γης, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Στις περιοχές εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΠΣ, ΕΠΣ) ή από προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση είτε της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923 ν.δ. (Α’ 228), είτε του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), περί Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον έχουν τεθεί σε εφαρμογή πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ. 59/2018 (Α΄114), όπου προβλέπονται ως χρήση γης από τα παραπάνω εργαλεία και διατάγματα είτε τα «απολύτως απαραίτητα» ή «απολύτως αναγκαία» ή «απαραίτητα» ή «αναγκαία» έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, είτε τα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, ως τέτοια χρήση γης νοούνται οι ειδικές χρήσεις γης της παρ. 33 και της περ. α’ της υποπαρ. 48. 2 της παρ. 48 του Μέρους ΙΙ του άρθρου 1 του ανωτέρω διατάγματος.
Στο μέτρο που τα ως άνω εργαλεία, διατάγματα και αποφάσεις παραλείπουν τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης για την εν λόγω χρήση γης, εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος, το π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270).».