Άρθρο 24 Ρύθμιση για διενεργηθείσες δαπάνες προς τους Επιθεωρητές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες έως του ποσοστού του ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού, που καταβλήθηκε στους Επιθεωρητές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του α.ν. 1144/1938 (Α’ 119) και την παρ. 2 του άρθρου 21 του π.δ. 95/1996 (Α’ 76) για επιδόματα σε αντιστοιχία προς το επίδομα των Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2011 έως 30.11.2012.