Άρθρο 16: Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα που ακολουθούν.
Για να τα δείτε πατήστε εδώ

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 12:45 | I.Σιταράς

  Σας αποστέλλω σχόλια από το αντίστοιχο Επιστημονικό Τμήμα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών:

  Το θέμα για αξιοποίηση μίγματος επεξεργασμένης ιλύος με compost προερχόμενο από σύμμεικτα απορρίμματα θα πρέπει να εξετασθεί
  Σε σχέση με αυτό το θέμα παρατηρείται ότι οι οριακές τιμές μειώθηκαν σημαντικά (μέχρι και 15 φορές π.χ. για τον μόλυβδο) σε σχέση με τις οριακές τιμές της Οδηγίας 278/86/EC, αυτό θα επηρεάσει αρκετά τη δυνατότητα χρήσης compost με την επεξεργασμένη ιλύ.Για το λόγο αυτό προτείνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, στις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας της ιλύος πρέπει να συμπεριληφθεί ως ξεχωριστή μέθοδος και η μέθοδος της κομποστοποίησης που αποτελεί υψηλού βαθμού αερόβια σταθεροποίηση (κομποστοποίηση, ωρίμανση, χουμοποίηση) της οργανικής ύλης σε θερμοκρασία τουλάχιστον 55ο C με μέσο χρόνο παραμονής 40 ημερών. Επίσης, προτείνεται να οριστεί συγκεκριμένη μέγιστη τιμή συγκέντρωσης για τους Ε. Coli (και όχι απλά να είναι αρκετό να γίνει μείωση κατά τουλάχιστον 2 τάξεις μεγέθους), όπως ορθώς αναφέρεται στην περίπτωση των μεθόδων προχωρημένης επεξεργασίας. Με τον ορισμό μέγιστης τιμής συγκέντρωσης για τους Ε. Coli στις συμβατικές μεθόδους θα υπάρχει μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιότητας του επεξεργασμένου υλικού.

  Επιπλέον Σχόλιο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

  Στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος αυτού αναφέρεται να μην γίνεται κανένας έλεγχος των οργανικών ουσιών στην ιλύ σε ΕΕΛ με ισοδύναμο πληθυσμό από 2.000 έως και 100.000 ισοδύναμους κατοίκους.
  Δεδομένου ότι σ’ αυτή την κλίμακα βρίσκονται οι περισσότερες ΕΕΛ στην Ελλάδα, προτείνεται να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά έτος των οργανικών ουσιών της ιλύος, όπως αναφέρεται να γίνεται σε μεγαλύτερης δυναμικότητας ΕΕΛ.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
  Μπορεί να προστεθεί η αναφορά σε δυνατότητα χρήσης ισοδύναμων πρότυπων μεθόδων ή εσωτερικών (in house) μεθόδων των οποίων αποδεικνύεται η καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση.

  Ι.Σιταράς
  εκ μέρους του ΕΤ Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας, Ένωση Ελλήνων Χημικών

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:30 | Ν. Τζουβάρας

  Παράρτημα ΙΙ. 5<=pH<6 και 6<=pH<7 (βλ. και Working Document Sludge and Biowaste, 21.9.2010).
  Παράρτημα ΙV. Οι χαρακτηρισμοί "ισοδύναμος" και "εξυπηρετούμενος", αναφορικά με τον πληθυσμό, ενδέχεται να έχουν διαφορετική έννοια.
  Παράρτημα V. "PCB" πιθανότατα, αντί "PCP". Επίσης αναφέρεται μέθοδος προσδιορισμού αζώτου κατά Kjeldahl, ενώ στο Παράρτημα IV αναφέρεται, στις γενικές παραμέτρους, ολικό άζωτο.
  Παράρτημα VI.A. Η διατύπωση "σε όλες τις περιπτώσεις θα ακολουθεί όπου απαιτείται" χρειάζεται ίσως διόρθωση, από άποψη σύνταξης.
  Παράρτημα VI.B. Στην 6 περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι αφεαυτής η μεσοφιλική αναερόβια χώνευση δεν αποτελεί μέθοδο προχωρημένης επεξεργασίας, διασφαλίζεται ότι δεν θα εισαγάγει ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς στην ήδη παστεριωμένη ιλύ;
  σ. 24 Αναφορά σε "δασοκομία".

 • Αγαπητοί Κύριοι,
  Θα έπρεπε να αναφερθεί στο παράρτημα VI, στις προχωρημένες μεθόδους επεξεργασίας της ιλύος, η μέθοδος της Υπέρυθρης Ακτινοβολίας με την οποία επιτυγχάνεται αφυδάτωση, αποστείρωση και απόσμηση της ιλύος. Να σας ενημερώσω ότι μια τέτοια επένδυση έχει ήδη γίνει στην Ελλάδα από την ΔΕΥΑΜΒ (Βόλου) στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ερευνήσει αυτό το προϊόν της επεξεργασμένης ιλύος σε καλλιέργειες, με θετικά αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η ιλύς μπορεί να αντικαταστήσει τα χημικά λιπάσματα με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγή βιομάζας. Επίσης πρέπει να αναφερθεί πως μετά την επεξεργασία της ιλύος με χρήση υπέρυθρης τεχνολογίας στην ΔΕΥΑΜΒ, τα χαρακτηριστικά του τελικού υλικού ήταν πολύ κατάλληλα για την χρησιμοποίησή του στη γεωργία: μορφή κόκκων μέσου όρου 2-3mm, μικρή υγρασία (ερευνήθηκαν διάφορα ποσοστά υγρασίας από 5% έως 40%) οπότε το υλικό μπορούσε να σκορπιστεί άνετα χωρίς πρόβλημα σκόνης και χωρίς δυσάρεστες οσμές. Το μηχάνημα επεξεργασίας με υπέρυθρη ακτινοβολία είχε και ένα εξής πλεονέκτημα για τους φοιτητές, ότι ήταν κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορούν να το χειριστούν και οι ίδιοι (φιλικό προς το χρήστη).

  Με εκτίμηση,

  Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής,
  Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
  Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:21 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ

  Το Παράρτημα VΙ καταρτίστηκε κατά παρέκκλιση των εξουσιοδοτήσεων που δίδει στα κράτη μέλη η Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οποίας αποσκοπείται με την εισαγωγή της υπό διαβούλευση ΚΥΑ.

  Ειδικότερα, η υπόψη Οδηγία ζητά η ιλύς να υφίσταται, πριν χρησιμοποιηθεί στο έδαφος, βιολογική, χημική ή θερμική επεξεργασία, µε μακροχρόνια αποθήκευση ή µε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη διαδικασία ώστε να μειωθεί σημαντικά η ικανότητά της προς ζύμωση και ο κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον που προκαλεί η χρησιµοποίησή της. Οι παραπάνω μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος προσαρμόζονται δυναμικά στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, δίχως όμως αναπροσαρμογή των παραμέτρων και των τιμών που αναφέρονται στη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στα εδάφη τα οποία δέχονται την ιλύ, στη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στην ιλύ και στις ανώτατες ετήσιες ποσότητες αυτών των βαρέων μετάλλων που μπορούν να εισάγονται στα προς διάθεση της ιλύος εδάφη. Τα όρια των τιμών αυτών και μόνο καθορίζονται απαρέγκλιτα από την υπόψη Οδηγία και περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I Α, I Β και I Γ αυτής ενώ από τα κράτη μέλη ζητείται να ρυθμίζουν τις εδαφικές εφαρμογές της ιλύος κατά τρόπο ώστε να μην υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες οριακές τιμές.

  Πέραν όμως της έλλειψης εξουσιοδότησης προς τούτο, καθαυτή η αδυναμία εκτίμησης, καθορισμού και σύνοψης, στο επίπεδο ενός τεχνικού παραρτήματος μιας οδηγίας, της τεχνικής και επιστημονικής προόδου για την κατάλληλη προσαρμογή των μεθόδων επεξεργασίας της ιλύος είναι πρόδηλη από τις ακραίες αστοχίες συγκρότησης του περιεχομένου του παρόντος παραρτήματος. Ενδεικτικά και μόνο επισημαίνεται ότι σ’ αυτό αναφέρονται τρία διαφορετικά ποσοστά – στόχος – του περιεχομένου νερού στην επεξεργασμένη ιλύ, δηλαδή 82%, 60% και τέλος 10%, που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με το απαιτούμενο επίπεδο υγρασίας της ιλύος που είναι κατάλληλη για χρήση και αξιοποίηση στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, που αποτελούν τον αντικειμενικό σκοπό της παρούσας υπό διαβούλευση ΚΥΑ. Το ποσοστό αυτό μπορεί να τεθεί κατά συνθήκη, για τους σκοπούς της παρούσας, στο επίπεδο του 30%.

  Αναφορικά με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο ως προς ενεργειακά αποδοτικές μεθόδους επεξεργασίας της ιλύος μπορούμε να συμβουλευτούμε, μεταξύ άλλων, τη συνδεδεμένη εδώ έκθεση “Energy Efficient Industrial Waste Treatment Technologies” (http://my.epri.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&cached=true&parentname
  =ObjMgr&parentid=2&control=SetCommunity&CommunityID=404&RaiseDocID=000000000001016110&RaiseDocType=Abstract_id) του 2007 για ό,τι ήταν τότε γνωστό.

  Ελληνικό Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε.
  Δρ Λάμπρος Πυργιώτης

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:57 | ENVITEC A.E.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, Συμβατικές και προχωρημένες μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος
  1) Στις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας της ιλύος πρέπει να συμπεριληφθεί ως ξεχωριστή μέθοδος και η μέθοδος της κομποστοποίησης που αποτελεί υψηλού βαθμού αερόβια σταθεροποίηση (κομποστοποίηση, ωρίμανση) της οργανικής ύλης σε θερμοκρασία τουλάχιστον 55° C με μέσο χρόνο παραμονής 40 ημερών.
  2) Προτείνεται να οριστεί συγκεκριμένη μέγιστη τιμή συγκέντρωσης για τους Ε. Coli (και όχι απλά να είναι αρκετό να γίνει μείωση κατά τουλάχιστον 2 τάξεις μεγέθους), όπως ορθώς αναφέρεται στην περίπτωση των μεθόδων προχωρημένης επεξεργασίας. Με τον ορισμό μέγιστης τιμής συγκέντρωσης για τους Ε.Coli στις συμβατικές μεθόδους θα υπάρχει μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιότητας του επεξεργασμένου υλικού.
  3) Η ιλύς μπορεί να αποτελέσει ιδανικό συστατικό στην συμπαραγωγή κόμποστ με το οργανικό κλάσμα που βρίσκεται στα απορρίμματα, λόγω των αλληλοσυμπληρούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών των δύο υλικών. Η «συν-κομποστοποίηση» (co-composting) ιλύος και οργανικών αποβλήτων μεταξύ άλλων μπορεί να δώσει την δυνατότητα της οργανικής ανακύκλωσης των χαμηλής ποιότητας χαρτικών υλικών που βρίσκονται στα απορρίμματα, συμβάλλοντας στην εκτροπή των βιο-αποβλήτων από την ταφή και την μείωση των υπολειμμάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας σύμμεικτών αποβλήτων. Προτείνεται να συμπεριληφθεί η «συν-κομποστοποίηση» της ιλύος με το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων στις προχωρημένες μεθόδους επεξεργασίας της ιλύος.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Παράμετροι και συχνότητα δειγματοληψίας για την ιλύ
  Στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος αυτού αναφέρεται να μην γίνεται κανένας έλεγχος των οργανικών ουσιών στην ιλύ σε ΕΕΛ με ισοδύναμο πληθυσμό από 2.000 έως και 100.000 ισοδύναμους κατοίκους.
  Δεδομένου ότι σ’ αυτή την κλίμακα βρίσκονται οι περισσότερες ΕΕΛ στην Ελλάδα, προτείνεται να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένας έλεγχος ανά έτος των οργανικών ουσιών της ιλύος, όπως αναφέρεται να γίνεται σε μεγαλύτερης δυναμικότητας ΕΕΛ.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ, Μέγιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις μετάλλων στο έδαφος από την εδαφική διάθεση της ιλύος
  Στον πίνακα 4 του υπόψη Παραρτήματος οι τιμές για τις μέγιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις μετάλλων στο έδαφος από την εδαφική διάθεση της ιλύος έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις αντίστοιχες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 80568/4225/1991. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων τιμών που αναφέρονται στον Πίνακα 4 είναι δυνατό να οδηγήσει σε περιορισμένη εφαρμογή της ιλύος στα εδάφη έχοντας ως αποτέλεσμα τον μη εμπλουτισμό των εδαφών με οργανικές ουσίες, σημαντική παράμετρος για την εξασφάλιση της μέγιστης παραγωγικότητας, της διατήρησης αλλά και της αύξησης της γονιμότητας των Ελληνικών εδαφών που τόσο έχουν ανάγκη.
  Προτείνεται, λοιπόν, η διατήρηση των τιμών των συγκεντρώσεων που αναφέρονται στην ΚΥΑ 80568/4225/1991 ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση και αξιοποίηση της ιλύος στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους , γεγονός που αποτελεί στόχο και αντικείμενο της υπό διαβούλευση ΚΥΑ.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 10:41 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΛΗΣ

  Στο παράρτημα VI του οδηγού δεν περιέχονται όλες οι μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος που αποδεδειγμένα δίνουν την απαιτούμενης ποιότητας ιλύ.

  Από τις μεθόδους που δεν αναφέρονται, σημαντικότερη είναι η μέθοδος προχωρημένης επεξεργασίας – θερμικής επεξεργασίας με την χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία είναι καινοτόμος και εφαρμόζεται ήδη στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στον Βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑ Βόλου λειτουργεί με εξαιρετική επιτυχία μια πρωτότυπη μονάδα επεξεργασίας λυματολάσπης με υπέρυθρη ακτινοβολία.

  Στην καινοτόμο αυτή μονάδα, αξιοποιώντας την υπέρυθρη ακτινοβολία, η λυματολάσπη υφίσταται:
  • αφυδάτωση στο επιθυμητό ποσοστό, φθάνοντας, εάν απαιτηθεί, έως και σε πλήρη
  ξήρανση της λυματολάσπης (0% υγρασία)
  • μείωση του μικροβιακού φορτίου έως και πλήρη αποστείρωση
  • εξάλειψη της δυσοσμίας
  • απεντόμωση
  • ενζυμική αδρανοποίηση.

  Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός για την χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας κατασκευάζεται στην Ελλάδα (από την εταιρεία ΕΥΑΤ με έδρα το τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλίας στην Βιομηχανική περιοχή του Βόλου), ενώ έχει βραβεφτεί με βραβείο καινοτομίας – άριστης επίδοσης από το τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλίας.

  Η μέθοδος της υπέρυθρης ακτινοθερμικής επεξεργασίας, υπερέχει έναντι των υπολοίπων «συμβατικών» μεθόδων θερμικής επεξεργασίας που βασίζονται στην μεταγορά θερμότητας με αγωγή, προκειμένου να επιτευχθεί η θέρμανση, με συνέπεια την απώλεια σημαντικής ποσότητας θερμότητας και την απώλεια χρόνου, με τελικό αποτέλεσμα την άμεση οικονομική επιβάρυνση της επεξεργασίας.

  Η Υπέρυθρη Ακτινοθερμική Επεξεργασία επιτυγχάνει άμεση θερμική διείσδυση και έχει δυνατότητα μεταφοράς υψηλής θερμικής ενέργειας με ελάχιστη απώλεια ενέργειας προς το περιβάλλον και χωρίς να απαιτείται προθέρμανση του θαλάμου επεξεργασίας. Έτσι, με την εφαρμογή της Υπέρυθρης Ακτινοθερμικής Τεχνολογίας το κόστος επεξεργασίας της ιλύος είναι έως και 3 φορές χαμηλότερο του κόστους επεξεργασίας των συμβατικών συστημάτων και έως και 5 φορές μικρότερος του χρόνου επεξεργασίας των συμβατικών συστημάτων.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 10:39 | Γεωργοπούλου Κατερίνα

  Βάση του Παραρτήματος VI η ποιότητα της ιλύος και κατ΄επέκταση οι δυνατότητες εδαφικής χρήσης της καθορίζονται από το κατά πόσο εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες μέθοδοι επεξεργασίας που αναφέρονται στο παράρτημα, γεγονός το οποίο είναι προβληματικό και μπορεί να καταστήσει την ΚΥΑ ανεφάρμοστη. καθώς με τον τρόπο αυτό αποκλείονται οι υπόλοιπες τεχνολογίες που δεν αναφέρονται στην λίστα αυτή.
  Ειδικότερα, στο Παράρτημα δεν περιλαμβάνονται και κατά συνέπεια αποκλείονται καθιερωμένες μέθοδοι, όπως είναι για παράδειγμα οι ακτινοθερμική ξήρανση με την οποία επιτυγχάνεται πλήρης απουσία Salmonella και E Coli. Επίσης αποκλείονται οι συνδυασμοί μεθόδων με ισοδύναμα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στις συμβατικές μεθόδους συμπεριλαμβάνεται ο συνδυασμός ηλιακής και θερμικής ξήρανσης με μείωση του περιεχόμενου νερού σε ποσοστά μικρότερα του 60%, ενώ στις μεθόδους προχωρημένης επεξεργασίας επιτρέπεται μόνο η θερμική ξήρανση με μείωση του περιεχομένου νερού σε ποσοστό μικρότερο του 10% και όχι ο συνδυασμός ηλιακής και θερμικής ξήρανσης για την επίτευξη αντίστοιχου ποσοστού μείωσης. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι αποκλείονται όλες οι νέες μέθοδοι επεξεργασίας οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από την πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας.
  Επιπλέον, όσον αφορά στις προδιαγραφές των μεθόδων επεξεργασίας που συμπεριλαμβάνονται παρατηρείται μια αναντιστοιχία. Στις συμβατικές μεθόδους προστίθεται και ένα κατώτατο όριο στερεών της τάξης του 18%. Αντίθετα, στις προχωρημένες μεθόδους δεν προστίθεται κάποιο όριο παρόλο που η εφαρμογή τους δεν εξασφαλίζει την ξήρανση της ιλύος στα επίπεδα που ορίζονται για τις συμβατικές. Από την άλλη μεριά, στην μόνη προχωρημένη μέθοδο επεξεργασίας της ιλύος στο οποίο τίθεται όριο υγρασίας, δηλαδή στην θερμική ξήρανση, αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αφομοιωθούν από τα έδαφος τα θρεπτικά συστατικά και η οργανική ύλη που περιλαμβάνει η ιλύς και πιθανότατα την δημιουργία σκόνης κατά την εφαρμογή της ιλύος στο έδαφος.
  Η λογική αυτή που διέπει την ΚΥΑ στηρίζεται στο Working Document on Sludge, 3rd Draft, το οποίο εκδόθηκε το 2000 και αφορούσε την αναθεώρηση της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ. Το κείμενο αυτό δεν οδήγησε ποτέ σε μια νέα Οδηγία και έχει πλέον ξεπεραστεί. Η λογική που υπεισέρχεται πλέον στα κείμενα διαβούλευσης της Ε.Ε. στηρίζεται στον καθορισμό ορίων που πρέπει να πληρεί η επεξεργασμένη ιλύς για να είναι ασφαλής η εδαφική της χρήση. Προτείνουμε τον ορισμό μιας μεθόδου ως προχωρημένης ή συμβατικής με βάση τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά που προσδίδει στην ιλύ, δηλαδή:
  • συμβατική μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή η οποία επιτυγχάνει μείωση των E.Coli κατά τουλάχιστον 2 τάξεις μεγέθους.
  • προχωρημένη επεξεργασία είναι αυτή η οποία οδηγεί σε ιλύ με απουσία Salmonella spp σε δείγμα 50 g (υγρό βάρος) και μείωση των E.Coli κατά τουλάχιστον 6 τάξεις μεγέθους, με τελικές συγκεντρώσεις μικρότερες από 500 CFU/g.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 08:18 | Παναγιώτης Ιωακειμίδης-ecoterra-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Η αναφορά των μεθόδων επεξεργασίας ιλύος με σκοπό την χρήση της στην Γεωργία – Δασοπονία – Αποκατάστασης τοπίου και εδάφους, του Παραρτήματος VΙ, πρέπει να είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, επειδή μόνο ο ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου προϊόντος μπορεί να τεκμηριώσει την επιτυχή η όχι υγειονοποίηση του.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 08:39 | Κρότσης Σπύρος

  Παρατηρήσεις:
  1. Να περιλαμβάνεται η αερόβια θερμόφυλη ζύμωση (κομποστοποίηση) με όλες τι πιθανές μεθόδους (αερόβια κομποστοποίηση σε στατικούς σωρούς, αερόβια κομποστοποίηση σε σωρούς με ανάδευση, συγκομποστοποίση και με άλλα οργανικά απόβλητα κοκ), στο Παράρτημα VI, Β.Μέθοδοι προχωρημένης επεξεργασίας (υγειοποίησης) της ιλύος.
  2. Να προβλεφτεί η δυνατότητα διάθεσης του τελικού προϊόντος σε συσκευασία, ως εδαφοβελτιωτικό και ως μέσων λίπανσης του εδάφους για καλλιεργητές αλλά και για ιδιώτες.
  3. Να υπάρξει ξεκάθαρη διαβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος σε κατηγορίες που καθορίζουν την χρήση του, με βάση την πρώτη ύλη και με βάση τις μετρήσεις στο τελικό προϊόν.
  4. Να καθοριστεί το πλαίσιο εφαρμογής σε βιολογικές καλλιέργειες και να δοθεί στους αρμόδιους οργανισμούς η δυνατότητα πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων.
  5. Να αποφευχθεί η απόρριψη νέων μεθόδων διαχείρισης (βλ πατέντες καθηγητών ελληνικών πανεπιστημίων, διεθνώς αναγνωρισμένες), θεσπίζοντας στο Παράρτημα VI και διαδικασίες μη περιγραφόμενες, που θα καθορίζονται με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια εκ του αποτελέσματος.

  Κρότσης Σπύρος
  Μηχ/γος Μηχ/κος

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 00:57 | Γιώργος Κατσικάτσος

  Αγαπητοί συντάκτες της ΚΥΑ, θα ήθελα με το παρόν σχόλιο, να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI, Συμβατικές και προχωρημένες μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος.
  Α) Ο τρόπος κατάρτισης του Παραρτήματος προκαλεί σύγχυση ως προς το αποδεκτό ποσοστό υγρασίας και μικροοργανισμών της ιλύος για χρήση αυτής στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, που αποτελεί και τον σκοπό του παρόντος σχεδίου της ΚΥΑ.
  Β) Στο πιο πάνω Παράρτημα προτείνονται θεωρητικές μέθοδοι αλλά και συγκεκριμένες τεχνολογίες, χωρίς να γίνεται μια ορθή επιστημονικώς κατηγοριοποίηση των μεθόδων επεξεργασίας – υγειονοποίησης της ιλύος και μάλιστα εκείνων που είναι ενεργειακά αποδοτικές και συμφέρουσες.
  Εάν είναι σκόπιμο να αναφερθούν μέθοδοι, τότε δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί η αναφορά στην Ξήρανση της ιλύος με χρήση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας IR (όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία).
  Η Ακτινοθερμική Μέθοδος Ξήρανσης IR έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την εφαρμογή χαμηλών θερμοκρασιών 45°C – 85°C και τη συνεχόμενη διεργασία με χρόνο επεξεργασίας από 4 – 12 λεπτά της ώρας, επιτυγχάνοντας: α) ξήρανση της ιλύος έως και 0% υγρασία β) απόσμησή της γ) ενζυμική αδρανοποίηση και
  δ) πλήρη αποστείρωση από μικροβιακό φορτίο συμπεριλαμβανομένου της Salmonella και E. Coli, και όλα τα παραπάνω με πολύ χαμηλό ενεργειακό κόστος.
  Προτείνω να συμπεριληφθεί στις μεθόδους του Παραρτήματος και να συν-αξιολογηθεί.

  Γιώργος Κατσικάτσος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 00:54 | ΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ (MSc)

  Στο παράρτημα VI, προτείνουμε να συμπεριληφθούν μέθοδοι επεξεργασίας βασισμένες σε υπέρυθρη ακτινοβολία ως εξαιρετικά αποδοτικές, οικονομικές, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον. (βλ. http://www.p2pays.org/ref/10/09002.pdf και Energy Efficient Industrial Waste Treatment Technologies Scoping Report 1016110, Technical Update, October, 2007, EPRI Project Manager, K. R. Amarnath).

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 00:38 | Γεώργιος Δούκας

  Αγαπητοί συντάκτες της ΚΥΑ, θα ήθελα με το παρόν σχόλιο, να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI, Συμβατικές και προχωρημένες μέθοδοι επεξεργασίας της ιλύος.
  Α) Ο τρόπος κατάρτισης του Παραρτήματος προκαλεί σύγχυση ως προς το αποδεκτό ποσοστό υγρασίας και μικροοργανισμών της ιλύος για χρήση αυτής στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, που αποτελεί και τον σκοπό του παρόντος σχεδίου της ΚΥΑ.
  Β) Στο πιο πάνω Παράρτημα προτείνονται θεωρητικές μέθοδοι αλλά και συγκεκριμένες τεχνολογίες, χωρίς να γίνεται μια ορθή επιστημονικώς κατηγοριοποίηση των μεθόδων επεξεργασίας – υγειονοποίησης της ιλύος και μάλιστα εκείνων που είναι ενεργειακά αποδοτικές και συμφέρουσες.
  Εάν είναι σκόπιμο να αναφερθούν μέθοδοι, τότε δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί η αναφορά στην Ξήρανση της ιλύος με χρήση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας IR (όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία).
  Η Ακτινοθερμική Μέθοδος Ξήρανσης IR έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την εφαρμογή χαμηλών θερμοκρασιών 45°C – 85°C και τη συνεχόμενη διεργασία με χρόνο επεξεργασίας από 4 – 12 λεπτά της ώρας, επιτυγχάνοντας: α) ξήρανση της ιλύος έως και 0% υγρασία β) απόσμησή της γ) ενζυμική αδρανοποίηση και
  δ) πλήρη αποστείρωση από μικροβιακό φορτίο συμπεριλαμβανομένου της Salmonella και E. Coli, και όλα τα παραπάνω με πολύ χαμηλό ενεργειακό κόστος.

  Προτείνω να συμπεριληφθεί στις μεθόδους του Παραρτήματος και να συν-αξιολογηθεί.

  Γιώργος Κατσικάτσος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 00:35 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

  Ο τρόπος κατάρτισης του παραρτήματος VI αφήνει ερωτηματικά ως προς το αποδεκτό ποσοστό υγρασίας και μικροοργανισμών της ιλύος για χρήση αυτής στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, που αποτελεί και τον σκοπό του παρόντος σχεδίου της ΚΥΑ. Ποιο είναι εν τέλει το επιθυμητό επίπεδο των παραπάνω παραμέτρων; (π.χ. σύμφωνα με ότι αναφέρεται, η υγρασία μπορεί να είναι είτε 82%, είτε 60%, είτε 10%). Το ποσοστό αυτό μπορεί να τεθεί κατά συνθήκη, για τους σκοπούς της παρούσας, στο επίπεδο του 25-35%.

 • 15 Ιανουαρίου 2012, 13:20 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Προτείνεται να αναφέρονται επακριβώς τα Παραρτήματα (Ι-VII), αντί της αόριστης αναφοράς τους.

 • 14 Ιανουαρίου 2012, 17:16 | Jim

  Θα πρέπει να αναφέρετε και άλλες μεθόδους στο Παράρτημα VI. Προτείνω να ρίξετε μια ματιά και στο βιβλίο Biosolids treatment processes (Lawrence K. Wang). Ενδεικτικά να αναφέρω σαν μεθόδους ξήρανσης που παραλείψατε τη θερμική επεξεργασία με ακτινοβολία (infrared or radiant heat-drying)(σελίδα 306 του βιβλίου).

 • 14 Ιανουαρίου 2012, 10:29 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ

  Οι παρατηρήσεις μου αφορούν το Παράρτημα VII «Ενδεικτικό περιεχόμενο Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της ιλύος»

  Ένα κρίσιμο βήμα στην εδαφική διάθεση της ιλύος είναι η εύρεση της κατάλληλης θέσης. Τα χαρακτηριστικά της θέσης θα προσδιορίσουν τον πραγματικό σχεδιασμό και θα επηρεάσουν την συνολική αποτελεσματικότητα της έννοιας της εδαφικής διάθεσης. [2].

  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί το ενδεχόμενο, η αξιοποίηση της ιλύος στην γεωργία να οδηγήσει σε αυξημένη συγκέντρωση οιωνδήποτε τοξικών ανόργανων ή/και οργανικών επιβλαβών ενώσεων, καθώς επίσης και παθογόνων μικροοργανισμών στο έδαφος. [5]

  Για την επιλογή των θέσεων εδαφικής διάθεσης της ιλύος εκτός από τους περιορισμούς που θέτει το σχέδιο της ΚΥΑ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως: το βάθος του εδάφους, το βάθος του αδιαπέραστου στρώματος, η υπόγεια στάθμη, η μηχανική σύσταση του εδάφους, η διηθητικότητα, οι πέτρες, η δομή, το SAR, η EC, η CEC κλπ.. [2] & [3]. Πρακτικά κάθε έδαφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί σωστά και λειτουργεί καλά. [2]

  Όλα τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία πολύ λεπτομερούς εδαφολογικής μελέτης που συνοπτικά περιλαμβάνει: Τεχνική Έκθεση με την θέση των εδαφοτομών (συντεταγμένες) με την περιγραφή τους, φωτογραφίες εδαφοτομών και της ευρύτερης περιοχής, τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, τον υπολογισμό της ελάχιστης έκτασης για την χρήση της ιλύος, την Αξιολόγηση της Καταλληλότητας του εδάφους για την εφαρμογή της ιλύος κλπ, και χάρτη κατάλληλης κλίμακας με τις εδαφικές μονάδες (min 1:5000) κλπ σύμφωνα και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. [4]

  Η εδαφολογική μελέτη, συντάσσεται από κατά το νόμο (Π.Δ. 344/200) αρμόδιο επιστήμονα (Γεωπόνος μέλος του ΓΕΩΤΕΕ) .

  Η εδαφολογική μελέτη αποτελεί βασική προϋπόθεση εφαρμογής οποιοδήποτε μέτρων εγγείων βελτιώσεων γεωργικής αξιοποίησης και καλλιεργητικής μεταχείρισης των εδαφών . [1]
  Η εδαφολογική μελέτη αποτελεί την μοναδική επιτόπου διερεύνηση και μελέτη του συνόλου των εδαφοφυσικών και λοιπών χαρακτηριστικών μιας περιοχής. [1]

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ιλύος στην γεωργία είναι η αποδοχή της μεθόδου από τους «χρήστες» δηλ από τους αγρότες. Οι αγρότες διαθέτουν εμπειρία και κάποιες σχετικές γνώσεις για τα χωράφια τους. Για να αποδεχθούν οι αγρότες την μέθοδο θα πρέπει να πειστούν ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά κατά το σχεδιασμό. Ο κάθε αγρότης γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του χωραφιού του (π.χ. ότι «νεροκρατάει» ή «πλημυρίζει» ή είναι «βαρικό» ή είναι «βαρύ» ή «γλίνα» ή είναι σε «πλεύρα» ή είναι «αλμύρα» ή «καψούρι» ή «ξενοτίζει γρήγορα» ή είναι «χαλικουργιά» κλπ), πρέπει να πειστεί ότι και αυτός που του προτείνει να εφαρμόσει την ιλύ από τον γειτονικό Σταθμό Βιολογικού Καθαρισμού γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες αυτές και τις έχει λάβει σοβαρά υπόψη του στο σχεδιασμό του συστήματος και δεν λειτουργεί με μόνο κριτήριο «την ανάλυση δείγματος από ανάμιξη 25 δειγμάτων (καρότων) από έκταση 50 στρ.».

  Σημειώνεται ότι στην Οδηγία 86/278/ΕΟΚ (Παράρτημα ΙΙ Β παρ. 1) αναφέρεται ότι: «Πριν από κάθε χρησιμοποίηση της ιλύος, … τα κράτη μέλη αποφασίζουν τη διενέργεια αναλύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εδάφους και τη ομογένεια του».

  Η λεπτομερή γνώση των χαρακτηριστικών του εδάφους μέσα από την Εδαφολογική Μελέτη θα δώσει ένα σύστημα χρησιμοποίησης της ιλύος σωστά σχεδιασμένο με αντίστοιχες σωστές ορθές γεωργικές πρακτικές για τους αγρότες.

  Πρέπει στα πρόσθετα των γενικών στοιχείων για την έκδοση της σχετικής άδειας να προστεθεί και το παρακάτω:

  • Λεπτομερή Εδαφολογική Μελέτη που περιλαμβάνει: Τεχνική Έκθεση με την θέση των εδαφοτομών (συντεταγμένες) και την περιγραφή τους, την παρουσίαση και αξιολόγηση όλων αναγκαίων στοιχείων για την Αξιολόγηση της Καταλληλότητας του εδάφους για την εφαρμογή της ιλύος, την εκτίμηση της ποσότητας της ιλύος και της αναγκαίας εκτάσης κλπ και χάρτη κατάλληλης κλίμακας (min 1:5000) με τις εδαφικές μονάδες κλπ, σύμφωνα, και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η μελέτη αυτή μπορεί να εκπονηθεί από τον «Φορέα παροχής επεξεργασμένης ιλύος» ή οποιονδήποτε άλλο φορέα και να περιλαμβάνει εδαφικές εκτάσεις περισσότερων του ενός «χρηστών». Στην περίπτωση ύπαρξης εδαφολογικής μελέτης στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων ή έργων, με την κατάλληλη λεπτομέρεια, απαιτείται μόνο αντίγραφο αυτής και έκθεση Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του εδάφους για την εφαρμογή της ιλύος. Η εδαφολογική μελέτη και η έκθεση, συντάσσεται από Γεωπόνο μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

  Χρύσανθος Κωστάκος
  Γεωπόνος

  Αναφορές
  [1]. Κορέλης Λ. Εκπόνηση εδαφολογικών μελετών & αξιολόγηση των στοιχείων & εκτιμήσεων αυτών. Εγχειρίδιο ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης γεωπόνων διευθύνσεων και τμημάτων εγγείων βελτιώσεων. Υπουργείο Γεωργίας 1989. Σελ. 88

  [2]. Metclaf & Eddy. Μηχανική υγρών αποβλήτων. Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση. Τόμος Β. 4η Έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα 2007. Σελ. 2012 – 2022

  [3]. Τσουλουχά Φ. κ.α. Προκαταρκτικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή της ιλύος αστικών αποβλήτων στο έδαφος. 5ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1994. Πρακτικά Τόμος Α σελ .244-258

  [4].Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. http://www.minagric.gr/greek/data/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.pdf

  [5]. Κουλουμπής, Π. & Τσαντήλας, Χ. 2008 Ορθή Γεωργική Πρακτική για την Ενδεδειγμένη Αξιοποίηση της Ιλύος των Αστικών Λυμάτων (Περιληπτική Θεώρηση), Εκδόσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σελ: 52, Εικ. 16:, Αθήνα, ISBN: 978-960-002014-4

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 18:08 | Μπελαντάκης Γιώργος

  Προτείνω τις παρακάτω τροποποιήσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με την διεθνή (Ευρωπαϊκή, Αμερικάνικη) βιβλιογραφία:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:
  B.ΜΕΘΟΔΟI ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

  ΑΠΟ:
  – Επεξεργασία με ασβέστη για ανύψωση του pH του μίγματος στην τιμή 12 ή μεγαλύτερη, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θερμοκρασία του μίγματος τουλάχιστον 55 οC για 2 ώρες
  ΣΕ:
  – Επεξεργασία με ασβέστη για ανύψωση του pH του μίγματος στην τιμή 12 ή μεγαλύτερη, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θερμοκρασία του μίγματος τουλάχιστον 60 οC για 2 ώρες

  ΑΠΟ:
  – Επεξεργασία με ασβέστη για ανύψωση και διατήρηση του pH του μίγματος στην τιμή 12 ή μεγαλύτερη για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών
  ΣΕ:
  – Επεξεργασία με ασβέστη για ανύψωση και διατήρηση του pH του μίγματος στην τιμή 12 ή μεγαλύτερη για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών

  ΑΠΟ:
  – Θερμική ξήρανση με θερμοκρασία της ιλύος μεγαλύτερη από 80 οC και μείωση του περιεχόμενου νερού σε ποσοστά μικρότερα από 10%
  ΣΕ:
  – Θερμική ξήρανση με θερμοκρασία της ιλύος μεγαλύτερη από 80οC, παραμονή στην θερμοκρασία αυτή για 10 λεπτά τουλάχιστον και μείωση του περιεχόμενου νερού σε ποσοστά μικρότερα από 10%

  Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία (Ευρωπαϊκή, Αμερικάνικη) ο συνδυασμός των παραγόντων θερμοκρασίας (οC) – χρόνου παραμονής σε αυτή την θερμοκρασία (λεπτά, ώρες, ημέρες) είναι απαραίτητος για την ολοκληρωτική καταστροφή των παθογόνων οργανισμών, καθώς και των αυγών των παρασίτων κτλ που περιέχονται στην ιλύ. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω κανόνες:

  – 80 oC για 10 λεπτά παραμονή τουλάχιστον
  – 60 οC για 2 ώρες παραμονή τουλάχιστον

  Επίσης σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία (Ευρωπαϊκή, Αμερικάνικη), ο συνδυασμός των παραγόντων pH και χρόνου παραμονής σε αυτό το pH είναι απαραίτητος για την ολοκληρωτική καταστροφή των παθογόνων οργανισμών, καθώς και για την μη επαναδραστηριοποίηση τους. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία θα πρέπει να ακολουθηθεί ο παρακάτω κανόνας:

  – Ανύψωση και διατήρηση του pH του μίγματος στην τιμή 12 ή μεγαλύτερη για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 17:20 | Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου

  Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου θεωρεί ότι η χρήση του ασβέστη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: B. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ) μπορεί τελικά να εξυπηρετήσει καλύτερα τον σκοπό του νομοσχεδίου αυτού.

  Η κατάλληλη επεξεργασία της ιλύος με ασβέστη προσφέρει:

  • Μικρότερο κόστος εγκατάστασης
  • Μόνιμη εξουδετέρωση μικροβίων (Salmonella spp & E.Coli)
  • Αποσύνθεση οργανικής ύλης
  • Δέσμευση βαρέων μετάλλων
  • Χρήση ως εδαφοβελτιωτικό (περιπτώσεις όξινων εδαφών)
  • Αποσκλήρυνση νερού
  • Αφυδάτωση και μείωση όγκου
  • Μείωση οσμής
  • Καλή δομή προϊόντος που πλησιάζει το χώμα
  • Χρησιμοποίηση σε καλλιέργειες ζωοτροφών & οπωροκηπευτικών

  Ως Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου πιστεύουμε ότι η χρήση ασβέστη υπερτερεί έναντι των άλλων μεθόδων κυρίως γιατί προκύπτει μια μόνιμη αντιμικροβιακή δράση, αφού ακόμα και στην περίπτωση που έχουμε ανάπτυξη υγρασίας και κατ’ επέκταση εύνοια στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών, το υψηλό pH του ασβέστη θα εμποδίσει τον επανασχηματισμό τους. Επίσης η εγκατάσταση για την επεξεργασία της ιλύος δεν χρειάζεται εξειδικευμένους χειρισμούς για τον λόγο ότι πρόκειται για μια απλή ανάμειξη. Πολύ σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι το προϊόν που θα παραχθεί μπορεί να αποσταλεί στο εξωτερικό και να αναμειχθεί περαιτέρω με την ποσότητα ιλύος που παράγεται εκεί, αφού όπως είναι γνωστό οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη από χρόνια εντάξει το στάδιο του εμπλουτισμού με ασβέστη και ότι σαν προϊόν έχει ήδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρει όλες αυτές τις χρήσεις που εμείς επιδιώκουμε σήμερα.

  Με εκτίμηση,
  Μπελαντάκης Γιώργος
  Χημικός MSc Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας
  Εκτελεστικός Γραμματέας
  Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου
  info@lime-association.gr

 • Ιλύς /Δημόσια Διαβούλευση – Πρόταση Παρέμβασης.
  Οι καλές προθέσεις του Υπουργού, όπως εμφανίζονται στην εισαγωγή του προσχεδίου διαβούλευσης της Κ.Υ.Α. αναιρούνται δια μέσου των δύσκαμπτων, ανεφάρμοστων στην πράξη όρων και δεσμέυσεων που ακολουθούν.

  Η κύρια δυσκαμψία της εν λόγω Κ.Υ.Α. εδράζεται στο Παράρτημα VI.
  Το Παράρτημα VI δεν περιλαμβάνει την έννοια και τις διαδικασίες της αερόβιας θερμοφυλικής ζύμωσης (κομποστοποίηση) δηλαδή, την απομίμηση λειτουργειών που η ίδια η φύση έχει προκρίνει και αξιοποιεί από καταβολής κόσμου, για την αποικοδόμιση των οργανικών αποβλήτων.

  Μέσω της διαδικασίας της θερμής αερόβιας ζύμωσης παράγεται ένα ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ με ουδέτερο ph, η “κομπόστα”, με μοναδικές εδαφοβελτιωτικές και φυτοπροστατευτικές ιδιότητες.
  Επιπλέον έχει δειχθεί μέσω πειραμάτων στην πρώην Σοβιετική Ενωση (1964-1968/Αlbert Shatz) ότι τα χημικά συστατικά που εμπεριέχονται στην κομπόστα επιδρούν στα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στο έδαφος και μετατρέπουν το σίδηρο, το μαγγάνιο, το χαλκό, τον ψευδάργυρο κτλ. σε υδατοδιαλυτά συμπλέγματα, μετασχηματίζοντάς τα τελικά σε ιχνοστοιχεία άμεσα διαθέσιμα στα φυτά. (Αποτοξίνωση εδάφους).

  Η Ιλύς, σαν οργανικό υλικό μπορεί να συγκομποστοποιηθεί μαζί με τα άλλα οργανικά απόβλητα όπως ξύλο, φύλλα, υπολείμματα χλοοκοπής, προδιαλεγμένα αστικά οργανικά απόβλητα κτλ., με τη βοήθεια αερόβιων θερμοφιλικών μικροοργανισμών. Η διαδικασία είναι απλή (μίξη οργανικών, διάταξη σε σειράδια, αερισμός), οικονομική και απολύτως ασφαλής.
  Τέλος πρόσθετη επεξεργασία της “κομπόστας” είτε με γεώλιθο, είτε με γεοσκώληκες αποδίδει υλικό βελτιωμένης Ποιότητας αποτοξινωμένο από βαρέα μέταλλα.

  Η διαδικασία κομποστοποίησης και υγειονοποίησης διαρκεί από 5 εως 9 μήνες.

  Ο έλεγχος περιορίζεται στο έτοιμο εξυγιασμένο προιόν, πριν τη διάθεση του, στην διακρίβωση της αρτιότητας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε (αποκλεισμός ανώριμου ή μη υγειονοποιουμένου προιόντος) καθώς και στην ανίχνευση βαρέων μετάλλων.
  Μετά τον έλεγχο, το προϊόν μπορεί να διατεθεί ελεύθερα για χρήσεις ανάλογων των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

  Παράδειγμα αποτελούν οι κομποστοποιητικές μονάδες ιλύος μεγάλων Ευρωπαικών πόλεων π. χ. Μόναχο ( Γερμανία), Μπρνο (Τσεχία) κλπ., οι οποίες αφού ενσακίσουν το ελεγμένο τελικό προιόν, το διαθέτουν ελεύθερα στου δημότες τους, είτε το εξάγουν σε χώρες ελλειμματικές σε «κομπόστα» όπως η Ελλάδα.

  Πλεονεκτήματα
  α. Η Διαδικασία είναι απλή, ασφαλής και οικονομική,
  β. Μπορεί να εφαρμοσθεί από ΟΤΑ, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Γεωργούς,
  κτηνοτρόφους, ιδιώτες κτλ.,
  γ. Δημιουργεί θέσεις εργασίας,
  δ. Η διάθεση του προιόντος παράγει εισόδημα,
  ε. Υποκαθίστανται οι εισαγωγές κομπόστας και κατ’ακολουθία η αιμοραγία
  συναλλάγματος ,
  ζ. Αποφορτίζονται οι χώροι απόθεσης αποβλήτων εως και 50%,
  η. Δεν εκλείεται μεθάνιο, αέριο ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το περιβάλλον

  Συμπέρασμα
  H εν λόγω Κ.Υ.Α. θα πρέπει να συμπεριλάβει μέσω του παραρτήματος VI
  Α. Την διαδικασία της αερόβιας θερμοφυλικής ζύμωσης (κομποστοποίηση),
  Β. Να προβλέψει τους εργαστηριακούς ελέγχους επι του τελικού προιόντος και
  ακολούθως.
  Γ. Να επιτρέψει τη διάθεση της κομπόστας σε χρήσεις ανάλογες των
  αποτελεσμάτων του ελέγχου χωρίς άλλους περιορισμούς.