Άρθρο 11: Υποχρεώσεις φορέων παροχής (παραγωγών), διαχειριστών και χρηστών επεξεργασμένης ιλύος

1. Οι παραγωγοί της επεξεργασμένης ιλύος που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται:

α) να παρέχουν σε τακτά διαστήματα, σύμφωνα με τις συχνότητες του Παράρτηματος IV στους διαχειριστές και χρήστες της ιλύος όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Οι σχετικές αναλύσεις πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο εργαστήριο του παραγωγού ή άλλο εξουσιοδοτημένο διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις μεθόδους του Παραρτήματος V.

β) να τηρούν βιβλία στα οποία ειδικότερα σημειώνονται:
αα) Οι ποσότητες της παραγόμενης ιλύος και οι ποσότητες της ιλύος που παραδίδονται στους φορείς διαχείρισης ή στους χρήστες για χρησιμοποίηση στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους.
ββ) Η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της ιλύος σε σχέση με τις παραμέτρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι
γγ) Το είδος της πραγματοποιούμενης επεξεργασίας της ιλύος με αναφορά στις μεθόδους του Παραρτήματος VI.
δδ) Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των διαχειριστών και χρηστών της ιλύος και οι εδαφικές εκτάσεις όπου θα χρησιμοποιηθεί.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία των βιβλίων κοινοποιούνται από τον παραγωγό στο τέλος κάθε έτους στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας και στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Ο τύπος των ως άνω βιβλίων καθώς και ο τρόπος ενημέρωσής τους καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ.

2. Οι φορείς διαχείρισης ή οι χρήστες, ή κατ εξουσιοδότησή τους ο φορέας παραγωγής της επεξεργασμένης ιλύος υποχρεούνται:

α) να προβαίνουν στις απαιτούμενες από το άρθρο 4 δειγματοληψίες και αναλύσεις των εδαφών στα οποία χρησιμοποιείται η ιλύς, με τη συχνότητα του Παραρτήματος IV και τις μεθόδους του Παραρτήματος V.
β) να κρατούν βιβλία στα οποία να καταγράφουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες.
γ) να υπολογίζουν και να καταγράφουν τις ετήσιες φορτίσεις ανά μονάδα επιφάνειας, σε όρους ξηρών στερεών, θρεπτικών (Αζώτου, Φωσφόρου), και των μετάλλων του Παραρτήματος III.
Τα προαναφερόμενα στοιχεία των βιβλίων κοινοποιούνται στο τέλος κάθε έτους στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας και στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων . Ο τύπος των ως άνω βιβλίων καθώς και ο τρόπος ενημέρωσής τους καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ.

3. Εάν ο Φορέας Παροχής, ο Φορέας Διαχείρισης ή ο Χρήστης της επεξεργασμένης ιλύος διαπιστώσουν από τους ελέγχους που πραγματοποιούν κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στη δημόσια υγεία, το γνωστοποιούν αμέσως στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να καθορισθούν από κοινού, σε συνεργασία και με την αρμόδια Υπηρεσία Γεωργίας και τη Δασική Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το είδος και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
4. Ο Φορέας Παροχής, ο Φορέας Διαχείρισης ή ο Χρήστης της επεξεργασμένης ιλύος υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ.148/2009 (Α΄ 190).

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:08 | Ν. Τζουβάρας

  Άρθρο 11.
  > Εμφανίζεται ο όρος «διαχειριστής» (τίτλος και παρ. 1.β.δδ, τουλάχιστον) ο οποίος θα πρέπει μάλλον να αντικατασταθεί από «Φορέας διαχείρισης».
  > Ίσως θα ήταν κατάλληλο να προβλεφθεί Άρθρο σχετικό με υποχρεώσεις φορέων παροχής και χρηστών μη επεξεργασμένης ιλύος (κατ’ αντιστοιχία προς την πρόβλεψη του Άρθρου 9, παρ. 9).
  > Παρ. 1.α. Η διατύπωση της αναφοράς σε «πληροφορίες … στο Παράρτημα Ι» θα πρέπει να βελτιωθεί, δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο Παράρτημα αναφέρονται μόνο ισχύοντα όρια. Προφανώς υπονοούνται αποτελέσματα αναλύσεων της ιλύος για τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. (Με την ευκαιρία σημειώνεται η αναφορά σε «όρια ιλύος» αντί ενδεχομένως σε «οριακές τιμές συγκεντρώσεων» στην παρ. 5.α.ββ του Άρθρου 9).
  > Παρ. 1.α. Δεν είναι σαφής η έννοια του χαρακτηρισμού «εξουσιοδοτημένο», σχετικά με το διαπιστευμένο εργαστήριο.
  > Παρ. 2. Η «εξουσιοδότηση» υποχρέωσης θα πρέπει ενδεχομένως να προβλέπει και δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης από τον «εξουσιοδοτούμενο».
  > Παρ. 2.β «τηρούν βιβλία»

 • 15 Ιανουαρίου 2012, 13:38 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εδάφιο 1.β,δδ) Προτείνεται «Το επώνυμο και η διεύθυνση των διαχειριστών ….», αντί «Tα ονόματα ….».

  Εδάφιο 4
  Ο Φορέας Παροχής, ο Φορέας Διαχείρισης ή ο Χρήστης ….»υποχρεούται»… «Υποχρεούνται» o Φορέας Παροχής, ο Φορέας Διαχείρισης και ο Χρήστης.

  Τα βιβλία θα μπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή;

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 09:40 | Μπαρούτη

  Στο άρθρο 11 δεν διαφαίνεται διαδικασία ενημέρωσης του κοινού στα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων.
  Στην παρ.α) οι σχετικές αναλύσεις να πραγματοποιούται όχι από διαπιστευμένο εργαστήριο του παραγωγού, αλλά από εργαστήρια που θα ορίζει η Δ/νση Υδάτων και κατά περίπτωση θα ορίζουν και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας ώστε να συμμετέχουν-ενημερώνονται στη διαδικασία ελέγχου χημικών αναλύσεων και να μπορούν να εκπροσωπούνται σε περίπτωση που συμβεί περιβαλλοντική ζημία.