Άρθρο 07: Χρησιμοποίηση στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους

1. Η επεξεργασμένη ιλύς που χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση τοπίου και εδαφών χρησιμοποιείται στην τελική εδαφική στρώση αποκατάστασης και σε βάθος έως 1,0 μέτρο από την τελική στάθμη του εδάφους και όχι ως υλικό πλήρωσης. Κατ εξαίρεση ως υλικό πλήρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επεξεργασμένη ιλύς σε ανάμιξη με άλλα κατάλληλα υλικά στο βαθμό που μέσω ειδικής μελέτης τεκμηριώνεται η επίτευξη των εκάστοτε απαιτούμενων εδαφολογικών και ρεολογικών χαρακτηριστικών.

2. Τόσο η επεξεργασμένη ιλύς όσο και το εδαφικό μίγμα ιλύος και χώματος πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τα όρια του Παραρτήματος I.

3.Σε όλες τις, σύμφωνα με τα παραπάνω, περιπτώσεις εκτός των εξαιρέσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, για την χρησιμοποίηση της ιλύος για την αποκατάσταση τοπίου και εδάφους θα ικανοποιούνται οι προβλέψεις των άρθρων 3 και 4 και η ιλύς θα έχει προηγουμένως υποστεί προχωρημένη επεξεργασία, σύμφωνα με το Παράρτημα VI (B).

4.Κατ εξαίρεση συμβατική επεξεργασία μπορεί να έχει υποστεί ιλύς που χρησιμοποιείται ως υλικό κάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ως υλικό πλήρωσης, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των άρθρων 3 και 4.

 • Άρθρο 7, Χρησιμοποίηση στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους.
  Η παράγραφος 7,4 του υπόψη άρθρου επιτρέπει τη χρησιμοποίηση της ιλύος ως υλικό κάλυψης (έπειτα από συμβατική επεξεργασία) αλλά και ως υλικό πλήρωσης σε συνδυασμό με άλλα υλικά στο βαθμό που μέσω ειδικής μελέτης τεκμηριώνεται η επίτευξη των εκάστοτε απαιτούμενων εδαφολογικών και ρεολογικών χαρακτηριστικών.
  Προτείνεται να μην επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της ιλύος στους χώρους υγειονομικής ταφής ως υλικό πλήρωσης σε συνδυασμό με άλλα υλικά, παρά μόνο έπειτα από συμβατική επεξεργασία να είναι εφικτή η χρησιμοποίηση της ιλύος ως τελικό υλικό κάλυψης/αποκατάστασης ή ως υλικό χωματοκάλυψης. Στις δύο άνω περιπτώσεις προτείνεται το μέγιστο ποσοστό υγρασίας της ιλύος να ανέρχεται στο 35%.
  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:28 | ENVITEC A.E.

  Άρθρο 7, Χρησιμοποίηση στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους.
  Η παράγραφος 7,4 του υπόψη άρθρου επιτρέπει τη χρησιμοποίηση της ιλύος ως υλικό κάλυψης (έπειτα από συμβατική επεξεργασία) αλλά και ως υλικό πλήρωσης σε συνδυασμό με άλλα υλικά στο βαθμό που μέσω ειδικής μελέτης τεκμηριώνεται η επίτευξη των εκάστοτε απαιτούμενων εδαφολογικών και ρεολογικών χαρακτηριστικών.
  Προτείνεται να μην επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της ιλύος στους χώρους υγειονομικής ταφής ως υλικό πλήρωσης σε συνδυασμό με άλλα υλικά, παρά μόνο έπειτα από συμβατική επεξεργασία να είναι εφικτή η χρησιμοποίηση της ιλύος ως τελικό υλικό κάλυψης/αποκατάστασης ή ως υλικό ημερήσιας ή γενικά τακτικής χωματοκάλυψης. Στις δύο άνω περιπτώσεις προτείνεται το μέγιστο ποσοστό υγρασίας της ιλύος να ανέρχεται στο 35%.

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 15:09 | Γεώργιος Μαραγκός

  Στη §3 αναφέρεται ότι για χρησιμοποίηση σε αποκατάσταση τοπίου και εδάφους πρέπει η ιλύς να έχει προηγουμένως υποστεί προχωρημένη επεξεργασία.
  Προτείνεται η εξαίρεση της περίπτωσης άπαξ εφαρμογής που αφορά σε αποκαταστάσεις τοπίου ή δασώσεις για τις οποίες τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα προσθήκης μεγάλης ποσότητας οργανικού υλικού με στόχο την ενίσχυση της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους όπως σε περιπτώσεις αποκατάστασης ενεργών ή ανενεργών λατομείων ή ΧΑΔΑ. Στην περίπτωση αυτή θα απαιτείται τουλάχιστον επεξεργασία με συμβατικές μεθόδους.

  Μαραγκός Γεώργιος
  Project Manager Τοπικής Ανάπτυξης Ευβοίας

  Στρατής Ζαχαρής
  Δ/ντής Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ΑΓΕΤ Ηρακλής