Άρθρο 12: Έλεγχοι

Η Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των απαιτήσεων που προβλέπονται στην άδεια χρησιμοποίησης της επεξεργασμένης ιλύος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

  • 9 Ιανουαρίου 2012, 11:01 | Αικατερίνη Γρηγορίου

    Πρέπει να προβλεφθεί ο χρόνος πραγματοποιήσεως του τακτικού ελέγχου, σύνταξη και υποβολή πορίσματος, τρόπος δημοσιοποιήσεως του πορίσματος,δοθέντος ότι ενδιαφέρει την τοπική -και όχι μόνο- κοινωνία, προθεσμία προς άρση των δυναμένων να αρθούν παραβάσεων, καθώς επίσης ότι, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, επιβάλλονται κυρώσεις.