Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

‘Οσοι μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης χρησιμοποιούν ιλύ για τη γεωργία, τη δασοπονία και την αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους χωρίς σχετική άδεια, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της ισχύος της παρούσας να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 9 της παρούσας απόφασης.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 12:04 | I.Σιταράς

  Σας αποστέλλω σχόλια από το αντίστοιχο Επιστημονικό Τμήμα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών:

  Άρθρο 15
  Η διορία που δίνεται στο άρθρο 15 (ένας μήνας) για να υποβάλλουν αίτηση αυτοί που ήδη κάνουν χρήση ιλύος μπορεί να γίνει εξάμηνη, καθώς οι τόσο ασφυκτικές προθεσμίες δεν αφήνουν νέες απαιτήσεις να ενταχθούν ομαλά στο πλαίσιο των διατιθέμενων στη χώρα μας υπηρεσιών από μελετητές, εργαστήρια και σχετικούς επιστήμονες.

  Ι.Σιταράς
  εκ μέρους του ΕΤ Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας, Ένωση Ελλήνων Χημικών

 • Αυτήν την στιγμή υπάρχει μια ισχύουσα νομοθεσία. Και βασιζόμενοι σ αυτή την νομοθεσία παραγωγοί ιλύος, αγρότες και μεταφορείς της ιλύος έχουν υπογράψει συμβάσεις, έχουν ετοιμάσει φακέλους με αιτήσεις, υπεύθυνους δηλώσεις,χάρτες, αναλύσεις κτλ, έχουν λάβει και αποστείλλει δείγματα εδάφους για ανάλυση, έχουν κάνει μεγάλο κόπο και έχουν κάποια σοβαρά έξοδα προγραμματίζοντας εφαρμογή ιλύος σε καλλιέργειες για τις ερχόμενες καλλιεργητικές περιόδους.
  Είναι εντελώς απαραίτητη η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου τουλάχιστον επτά –οκτώ μηνών όπου θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της ισχύουσας ΚΥΑ (ή εν πάσει περιπτώσει μεταβατικές διατάξεις που να είναι πιο κοντά στην ισχύουσα ΚΥΑ) έτσι ώστε αφενός να συνεχιστούν ομαλά τα υπάρχοντα προγράμματα και αφετέρου να προετοιμαστούν υπηρεσίες και διαχειριστές για την εφαρμογή των νεώτερων ρυθμίσεων. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί ένα κενό τουλάχιστον ενός έτους που δεν είναι προς το συμφέρον ούτε του περιβάλλοντος, ούτε του κράτους, ούτε των αγροτών, ούτε και του πνεύματος του νομοθέτη που είναι η ενθάρρυνση της αξιοποίησης της ιλύος.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:40 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Στο άρθρο 15, προτείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής σχετικής αίτησης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 9, να γίνει ένα (1) έτος έναντι ενός (1) μηνός που αναφέρεται στο σχέδιο της ΚΥΑ. Το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός για τη σύνταξη Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της ιλύος όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VII, θεωρείται πολύ μικρό και θα οδηγήσει σε μη έγκαιρη ικανοποίηση αυτής της απαίτησης.

 • 15 Ιανουαρίου 2012, 13:45 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Προφανώς, «…να υποβάλουν σχετική αίτηση», αντί «…να υποβάλλουν σχετική αίτηση…».

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 15:28 | Γεώργιος Μαραγκός

  Να αυξηθεί ο μεταβατικός χρόνος από τον έναν στους τρείς μήνες καθώς ο ένας μήνας δεν επαρκεί για την εκπόνηση με τεχνικά ορθό τρόπο των απαραίτητων μελετών.

  Μαραγκός Γεώργιος
  Project Manager Τοπικής Ανάπτυξης Ευβοίας ΑΓΕΤ Ηρακλής

  Ζαχαρής Στρατής
  Δ/ντής Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ΑΓΕΤ Ηρακλής

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 19:19 | Ν. Τζουβάρας

  Άρθρο 15. Η αδειοδότηση των εφαρμογών στη γεωργία και τη δασοπονία φαίνεται να προβλέπεται από την (ακόμη εν ισχύι) ΚΥΑ 80568 / 1991.