Άρθρο 09: Άδειες χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος

1. Για την χρησιμοποίηση της επεξεργασμένης ιλύος στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, απαιτείται άδεια χρησιμοποίησης.

2.Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ο ενδιαφερόμενος (χρήστης ή φορέας διαχείρισης) υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,.

3.Με την αίτηση υποβάλλεται προς έγκριση Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της ιλύος, με την οποία τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις προβλέψεις της παρούσας. Ενδεικτικό και όχι περιοριστικό περιεχόμενο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ιλύος, περιγράφεται στο Παράρτημα VII.

4.Εάν για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία χρησιμοποιεί την ιλύ, απαιτείται σύμφωνα με το Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002, η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η άδεια χρησιμοποίησης αντικαθίσταται από την ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται:
– Να υποβάλλονται κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου
– Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να εστιάζει στα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο

5. Η άδεια χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση των Διευθύνσεων Υδάτων και κατά περίπτωση των Υπηρεσιών Γεωργίας ή των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο Φορέας Παροχής επεξεργασμένης ιλύος :

αα) είναι εφοδιασμένος, για τη νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας ιλύος, με απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 8. και
ββ) τηρεί τις απαιτήσεις επεξεργασίας και τα όρια της ιλύος που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση,

β) από την εξέταση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της ιλύος προκύπτει συμμόρφωση με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης, με ευθύνη του χρήστη ή του φορέα διαχείρισης.

γ) πληρούνται οι προϋποθέσεις διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.

6. Κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης, η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει και συνεκτιμά και τη συμβατότητα της προτεινόμενης χρήσης με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων ευθύνης της. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, μπορεί να καθορίζει αιτιολογημένα και να ζητά από τον ενδιαφερόμενο πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που διασφαλίζουν πληρέστερα την προστασία των υδάτινων σωμάτων. Ειδικότερα σε ζώνες που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ειδικών προγραμμάτων μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την εκάστοτε ζώνη.
7. Πριν την έκδοση της άδειας χρησιμοποίησης οι προαναφερόμενες αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είναι δυνατό, όταν κρίνεται απαραίτητο, να διενεργούν στην περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί η ιλύς επιτόπιους ελέγχους, και να προτείνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη υποβάθμιση των εδαφών καθώς και ρύπανση ή υποβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων νερών.

8. Η άδεια χρησιμοποίησης χορηγείται μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου και αναφέρεται κατ ελάχιστον στα ακόλουθα:
• στις οριακές τιμές που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης
• στην μέθοδο επεξεργασίας της ιλύος,
• στον τρόπο διάχυσης ή διασποράς της ιλύος στο έδαφος,
• στο είδος των καλλιεργειών όπου αυτό απαιτείται
• στις επιτρεπόμενες ετήσιες φορτίσεις επεξεργασμένης ιλύος (τόνοι ξηράς ουσίας ανά μονάδα επιφάνειας ανά έτος) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη περιοχή,
• στην έκταση και τα χαρακτηριστικά του εδάφους εφαρμογής της ιλύος, με αναφορά μεταξύ άλλων στις συγκεντρώσεις μετάλλων και στο pH του εδάφους
• στις περιπτώσεις χρήσης στη γεωργία σε ενδεχόμενους πρόσθετους περιοριστικούς όρους σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης
• σε τυχόν πρόσθετους όρους σε εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου
• σε τυχόν πρόσθετους όρους για τη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος,
• στο χρόνο ισχύος της που δεν μπορεί να είναι ανώτερος των δέκα ετών
• στην υποχρέωση του χρήστη ή του φορέα διαχείρισης να προβαίνει σε ανάλυση της ποιότητας του εδάφους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.
• τις προϋποθέσεις ανάκλησης, τροποποίησης, κατάργησης ή ανανέωσης της άδειας,
• τους Φορείς Παροχής επεξεργασμένης ιλύος, Διαχείρισης και τους Χρήστες

9. Για ιλύ της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 είναι δυνατόν η αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να εισηγείται τη χορήγηση άδειας για τη χρησιμοποίηση μη επεξεργασμένης ιλύος εφόσον αυτή εγχέεται ή παραχώνεται στο έδαφος. Η εισήγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αναφορά στους λόγους που καθιστούν απαγορευτική την εφαρμογή επεξεργασίας, στην αδυναμία εφαρμογής εναλλακτικού τρόπου διάθεσης της ιλύος, και στις ενέργειες, με αναφορά σε χρονοδιάγραμμα, που προβλέπονται για την μελλοντική επεξεργασία της ιλύος. Θα προβλέπεται στην άδεια συγκεκριμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, τα αποτελέσματα του οποίου θα υποβάλλονται για έλεγχο στις Διευθύνσεις Υδάτων, για την πιστοποίηση της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της αποτροπής υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης έχει ο φορέας παροχής της ιλύος. Σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 4. Η διάρκεια της άδειας στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου θα είναι για πέντε χρόνια, με δυνατότητα ενδιάμεσης διακοπής της από την αδειοδοτούσα αρχή όταν με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας ή/και η αποτροπή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

10. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών αποστέλλουν αντίγραφα των αδειών χρησιμοποίησης στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου των αδειών χρησιμοποίησης.
11. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, όταν τα στοιχεία παρακολούθησης ή άλλα στοιχεία υποδεικνύουν ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του άρθρου 4 του Π.Δ.51/2007 ή οι απαιτήσεις της υπ. αριθ. 39626/2208/2009 ΚΥΑ, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12 (παρ.6) του εν λόγω διατάγματος.

 • Άρθρο 9, Άδειες χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος.
  Στην παράγραφο 9 αναφέρεται ότι «Για ιλύ της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 είναι δυνατόν η αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να εισηγείται τη χορήγηση άδειας για τη χρησιμοποίηση μη επεξεργασμένης ιλύος εφόσον αυτή εγχέεται ή παραχώνεται στο έδαφος». Προτείνεται αυτή η δυνατότητα για χρησιμοποίηση μη επεξεργασμένης ιλύος να απαληφθεί διότι σε εκτεταμένη εφαρμογή διάθεσης μη επεξεργασμένης ιλύος πιθανώς να προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με οργανικές ουσίες, νιτρικά και μόλυνση από παθογόνους μικροοργανισμούς).

  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 • Μου έκανε εντύπωση ότι την αρμοδιότητα αναλαμβάνει η Υπηρεσία Υδάτων. Ούτε οι υπηρεσίες οι αρμόδιες για στερεά απόβλητα ούτε οι Διευθύνσεις Γεωργίας. Πραγματικά, μη κατανοητό. Οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν πρέπει να γνωρίζουν το αντικείμενο και να είναι στα πλαίσια του ευρύτερου αντικειμένου τους. Κατά την γνώμη μου οι Διευθύνσεις Γεωργίας των Περιφερειών είναι οι πιο κατάλληλες γιατί εν τέλει μιλάμε για την εφαρμογή ενός υλικού με λιπασματικές ιδιότητες στην γεωργία!

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:49 | ΔΕΗ Α.Ε.

  1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9, για τις δραστηριότητες οι οποίες χρησιμοποιούν ιλύ και για τις οποίες απαιτείται η τήρηση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τους Νόμους 1650/1986 και 3010/2002, η άδεια χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος αντικαθίσταται από την ΑΕΠΟ. Η ρύθμιση αυτή, είναι στην κατεύθυνση του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου 4014/2011 για την απλοποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης και προτείνεται, να ληφθεί υπόψη και στην περίπτωση της άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για τις ως άνω δραστηριότητες. Συγκεκριμένα προτείνεται, σε ειδικό άρθρο στην παρούσα ΚΥΑ να υπάρξει τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 145116/2011 με την εξής προσθήκη: «Η άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002, η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αντικαθίσταται από την ΑΕΠΟ.»

  2. Στο άρθρο 9 του σχεδίου της ΚΥΑ να προστεθεί νέα παράγραφος 12 ως εξής: «Οι απαιτήσεις των Παραρτημάτων ΙΙΙ, IV, VI,VII μπορούν να μειώνονται, σε εγκαταστάσεις/επιχειρήσεις, παραγωγούς επεξεργασμένης ιλύος, οι οποίες την επαναχρησιμοποιούν σε χώρους τους, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ της εγκατάστασης»

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:27 | ENVITEC A.E.

  Άρθρο 9, Άδειες χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος.
  Στην παράγραφο 9 αναφέρεται ότι «Για ιλύ της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 είναι δυνατόν η αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να εισηγείται τη χορήγηση άδειας για τη χρησιμοποίηση μη επεξεργασμένης ιλύος εφόσον αυτή εγχέεται ή παραχώνεται στο έδαφος». Προτείνεται αυτή η δυνατότητα για χρησιμοποίηση μη επεξεργασμένης ιλύος να απαληφθεί διότι σε εκτεταμένη εφαρμογή διάθεσης μη επεξεργασμένης ιλύος πιθανώς να προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με οργανικές ουσίες, νιτρικά και μόλυνση από παθογόνους μικροοργανισμούς).

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 10:37 | Ν. Τζουβάρας

  Άρθρο 9.
  Παρ. 8.
  > Η αναφορά στο Άρθρο 6 (7ο εδάφιο) θα πρέπει μάλλον να διορθωθεί σε αναφορά στο Άρθρο 5.
  > Η διατύπωση «Φορείς παροχής επεξεργασμένης ιλύος, Διαχείρισης» (13ο εδάφιο) θα πρέπει μάλλον να διορθωθεί, π.χ. «Φορείς παροχής ή / και Διαχείρισης».
  Παρ. 9
  Η παράγραφος 9 φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση στο όλο πνεύμα του Άρθρου 9 (και του Σχεδίου γενικότερα) και ενδεχομένως θα ήταν καλύτερο να διαχωριστεί από το Άρθρο 9 και να αποτελέσει χωριστό Άρθρο – Εξαίρεση. Σημειώνονται στη συγκεκριμένη παράγραφο:
  > Η (μάλλον ιδιαίτερα συνοπτική) περιγραφή της διαδικασίας αδειοδότησης, η οποία διακόπτεται στην εισήγηση και επαναρχίζει με αναφορά στην άδεια.
  > Προφανώς δεν πρόκειται για άδεια χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος (εφόσον η ιλύς αναφέρεται ρητά ως «μη επεξεργασμένη») και επομένως η άδεια δεν εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ο οποίος σύμφωνα με την παράγραφο 5 εκδίδει άδειες χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος). Επομένως υπάρχει ασάφεια ως προς τον εκδότη της άδειας.
  > Δεν προδιαγράφονται διαδικασίες και χώροι «έγχυσης ή παράχωσης». Επισημαίνεται ότι οι παράγραφοι 2 και 3 του Άρθρου 4 αναφέρονται ρητά σε επεξεργασμένη ιλύ.
  > Υπάρχει ασάφεια ως προς τον υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης (λαμβανομένης υπόψη της προέλευσης της εν λόγω ιλύος).
  > Αν και καταρχήν προβλέπται χρονοδιάγραμμα για μελλοντική επεξεργασία, η (προβλεπόμενη πενταετής) διάρκεια της άδειας είναι πιθανότατα αναντίστοιχα μεγάλη.

 • 15 Ιανουαρίου 2012, 13:05 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εδάφιο 4
  Η ΑΕΠΟ απαιτείται να εστιάζει ΚΑΙ στα αναφερόμενα…..

  Εδάφιο 8
  Η προθεσμία των 20 ημερών πρέπει να προΫποθέτει την πληρότητα των δικαιολογητικών.

  Γενικά να ελεγχθεί ενδεχόμενη σύγχυση μεταξύ Πειφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσον αφορά τη διαχείριση της άδειας χρησιμοποίησης (βλ. εδάφια 5 και 10 και άρθρο 13).

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 15:33 | Γεώργιος Μαραγκός

  Είναι σημαντικό στο άρθρο 9 ή στο άρθρο 3 (πεδίο εφαρμογής) να προβλέπεται η δυνατότητα δοκιμών μικρής κλίμακας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο με ενημέρωση της οικείας Αρχή. Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση ‘’Οι πειραματικές μονάδες που χρησιμεύουν για έρευνα-ανάπτυξη και δοκιμές και οι οποίες επεξεργάζονται λιγότερο από 100 τόνους ετησίως απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αδειών για χρονικό διάστημα μέχρι 2 χρόνια’’.

  Το παραπάνω κρίνεται αναγκαίο, ιδιαίτερα στο πρώτο διάστημα, ώστε να δοκιμαστούν στη πράξη οι διάφορες πιθανές εφαρμογές χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις και μεγάλο επενδυτικό κίνδυνο και να αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία για την καλύτερη αξιοποίηση της ιλύος.

  Μαραγκός Γεώργιος
  Project Manager Τοπικής Ανάπτυξης Ευβοίας ΑΓΕΤ Ηρακλής

  Ζαχαρής Στρατής
  Δ/ντής Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ΑΓΕΤ Ηρακλής

 • 13 Ιανουαρίου 2012, 15:41 | Γεώργιος Μαραγκός

  Στο παρών άρθρο εισάγεται ή υποχρέωση έκδοσης μίας ακόμα άδειας, της άδειας χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος επιπλέον των ήδη προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 8 και μάλιστα η άδεια αυτή θα εκδίδεται, το πιθανότερο, από διαφορετική Αρχή από αυτής της ΑΕΠΟ. Δεν είναι απολύτως τεκμηριωμένη η σκοπιμότητας να απαιτείται και άδεια παραγωγής και άδεια χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος εφόσον ο φορέας που θα που θα παράξει την επεξεργασμένη ιλύ, θα έχει ως σκοπό τη χρησιμοποίησή της είτε ο ίδιος είτε μέσω της αγοράς. Η διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει συναρμοδιότητες, πολυπλοκότητα και καθυστερήσεις και τελικώς θα αποθαρρύνει πιθανές επενδύσεις για την αξιοποίηση της ιλύος.

  Συνεπώς προτείνεται η ενσωμάτωση της άδειας χρησιμοποίησης στην ΑΕΠΟ οπότε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διάθεσης της ιλύος θα υποβάλλεται ταυτόχρονα με την ΜΠΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική απλοποίηση και δεν επηρεάζεται η ουσία της περιβαλλοντικής προστασίας καθώς συνεχίζουν να υφίστανται το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και οι αντίστοιχοι όροι στην ΑΕΠΟ.

  Ρεστέμης Γεώργιος
  Προιστάμενος Λατομείων και Πρώτων Υλών εργοστασίου Χαλκίδας ΑΓΕΤ Ηρακλής

  Μαραγκός Γεώργιος
  Project Manager Τοπικής Ανάπτυξης Ευβοίας ΑΓΕΤ Ηρακλής

  Ζαχαρής Στρατής
  Δ/ντής Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ΑΓΕΤ Ηρακλής