Άρθρο 08: Άδειες παραγωγής επεξεργασμένης ιλύος

Κάθε εγκατάσταση που προτίθεται να προβεί σε επεξεργασία ιλύος με σκοπό την χρησιμοποίησή της, πρέπει να διαθέτει:
α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 3,4 και 5 του ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3010/2003 και το ν.4014/2011 και
β) Απόφαση Άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, που εκδίδεται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
Ειδικότερα:

1.Ως προς την έκδοση της ΑΕΠΟ:

α) Οι αρμόδιοι φορείς για εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση μελέτη επεξεργασίας της ιλύος από την οποία να προκύπτει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα όρια της παρούσας
β) Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) πέραν του ελάχιστου περιεχόμενου που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία αναφέρει ρητά τους όρους και μεθόδους επεξεργασίας της ιλύος, με αναφορά στις κατηγορίες (συμβατική-προχωρημένη) και μεθόδους που αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μ.Π.Ε της εγκατάστασης, καθώς και τις οριακές τιμές που προβλέπονται στην παράγραφο 1του άρθρου 4.

2. Ως προς την έκδοση της Άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

 • 15 Ιανουαρίου 2012, 13:37 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η αναφερόμενη στο εδάφιο 1.β ΜΠΕ δεν «εγκρίνεται», αλλά «θεωρείται».

 • 12 Ιανουαρίου 2012, 18:55 | Ν. Τζουβάρας

  Άρθρο 8. Ν. 3010 / 2002

 • 8 Ιανουαρίου 2012, 11:34 | SPYRIDON TSAMAIDIS

  – Διάβασα σχεδόν ολοκληρο το νομοσχέδιο, για το αντικείμενο του οποίου ενδιαφέρθηκα όταν επρόκειτο να γίνει η πρώτη εξαγωγή (προ δεκαετίας ??) με πλοίο.

  – Δεν είδα να αναφέρονται χρονοδιαγράμματα για την παροχή αδειών εκμετάλλευσης.

  – Δηλαδή, σε πόσον χρόνον είναι υποχρεωμένη η Αρμόδια Αρχή να κάνει τους σχετικούς ελέγχους και να παρέξει τις σχετικές Αδειες.