Άρθρο 14: Κυρώσεις

1. Σε όποιον προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του ν.1650/1986 (Α΄160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3937/2011 (Α΄60) και το άρθρο 30 με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (Α΄91).

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 148/2009.
3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 14:08 | Ν.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Aρθρο14.Κυρώσεις.Παρ.1.Αναφέρεται σε όσους προκαλούν θαλάσσια ρύπανση.
  Η χρήση της ιλύος στη γεωργία συνήθως πρώτα προκαλεί ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια νερά και στη συνέχεια στη θάλασσα.Παρακαλώ να εξεταστεί αυτό.
  Διόρθωση (άρθρο 14 και όχι 15)

 • 9 Ιανουαρίου 2012, 14:27 | Ν.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Aρθρο15.Κυρώσεις.Παρ.1.Αναφέρεται σε όσους προκαλούν θαλάσσια ρύπανση.
  Η χρήση της ιλύος στη γεωργία συνήθως πρώτα προκαλεί ρύπανση στα επιφανειακά και υπόγεια νερά και στη συνέχεια στη θάλασσα.Παρακαλώ να εξεταστεί αυτό.