Άρθρο 13: Κατάρτιση Εκθέσεων

1. Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το μήνα Απρίλιο κάθε έτους υποβάλλουν εκθέσεις προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΚΑ, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ειδικότερα σχετικά με τον αριθμό των χορηγηθεισών αδειών για την χρησιμοποίηση ιλύος στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους και τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για κάθε άδεια, όπως αυτά τα στοιχεία καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ.
.
2. Το Υπουργείο ΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συντάσσει κάθε τέσσερα χρόνια συγκεντρωτική έκθεση για τη χρησιμοποίηση της ιλύος στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του τοπίου και του εδάφους, προσδιορίζοντας τις ποσότητες της χρησιμοποιούμενης ιλύος, τα κριτήρια που ελήφθησαν και τις ενδεχόμενες δυσκολίες λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των βιβλίων του παραγωγού καθώς και τις εκθέσεις των Περιφερειαρχών. Η ανωτέρω έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή των Ε.Κ.

  • 15 Ιανουαρίου 2012, 13:44 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Εδάφιο 1
    Προτείνεται «…τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για κάθε άδεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΕΚΑ».

    Εδάφια 1 και 2
    Διευκρίνιση των περί Εκθέσεων, όσον αφορά την Α.Δ. και την Περιφέρεια.