Άρθρο 7- Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 66 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Επί καστανοτεμαχίων που βρίσκονται μέσα σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις ή σε δημοτικές ή διακατεχόμενες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, εξαιρουμένων των κατηγοριών β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, και στα οποία φύονται περισσότερα των πέντε (5) κατά στρέμμα εξημερωμένων ή μη καστανοδένδρων, μπορεί να παραχωρηθεί αντί τιμήματος χρήσης το δικαίωμα της δενδροκομικής εκμετάλλευσης αυτών σε μόνιμους κατοίκους του οικείου ΟΤΑ, κατά προτεραιότητα δε, σε κατ΄ επάγγελμα γεωργούς ή κτηνοτρόφους.
2. Ο δικαιούχος προβαίνει σε περιποίηση των καστανοδένδρων, σε εμβολιασμούς αυτών, σε καθαρισμό της άγριας βλάστησης, σε συμπληρωματικές φυτεύσεις καστανοδένδρων και σε άλλα δασοκομικά ή διαχειριστικά μέτρα, σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης κατόπιν μελέτης συνταγμένης από δασολόγο. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτών κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο αναγόμενο σε 3.000 ευρώ ανά στρέμμα».
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 66 του Ν. 998/1979 καταργούνται.