Άρθρο 09-Απαγόρευση ανοικοδόμησης δασικών εν γένει εκτάσεων.

Μετά το άρθρο 67 του ν. 998/1979 προστίθεται άρθρο 67Α ως εξής:
«Άρθρο 67Α
Απαγόρευση ανοικοδόμησης δασικών εν γένει εκτάσεων
1 . Απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ή κατασκευών οριστικής ή προσωρινής μορφής καθώς και η καταπάτηση, εκχέρσωση και φύτευση μη δασικών φυτών εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ή δημόσιων γαιών των παραγράφων 5α και 5β του παρόντος, πλην των προβλεπομένων στο έκτο κεφάλαιο του παρόντος νόμου επιτρεπτών επεμβάσεων.
2 .α. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 7 – 10 του παρόντος άρθρου, ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα, κατασκευές και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή κατά τεκμήριο δημόσιες γαίες των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του παρόντος κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, τα δε μη δασικά φυτά απομακρύνονται, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνα με τους όρους των επόμενων παραγράφων 2β έως 6 του παρόντος.
β) Οι αποφάσεις κατεδάφισης-απομάκρυνσης που αφορούν σε περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτελούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το συντονισμό, τη συνδρομή και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., όπου αυτή απαιτείται.
3. Η απόφαση περί κατεδαφίσεως-απομακρύνσεως εκδίδεται μετά από κλήτευση προ πέντε πλήρων ημερών , του φερόμενου ως κυρίου ή νομέα ή κατόχου ή του εργολάβου της οικοδομής του κτίσματος, ή της εγκαταστάσεως. Η κλήτευση αυτή ενεργείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Αν τα παραπάνω πρόσωπα είναι άγνωστα ή άγνωστης διαμονής η κλήση τοιχοκολλάται στην είσοδο του κτίσματος.
Κατά της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί κατεδαφίσεως επιτρέπεται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της τοποθεσίας του ακινήτου εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίησή της στον αιτούντα ή από την τοιχοκόλληση της στο κτίσμα.
Η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δύναται όμως ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει, εντός της ίδιας δεκαπενθήμερης προθεσμίας, από το διοικητικό Εφετείο την αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως, εφόσον έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης..
Εντός της ίδιας δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η αίτηση ακυρώσεως και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης επιδίδονται μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου και με επιμέλεια του αιτούντα στον εκδώσαντα την απόφαση κατεδαφίσεως-απομακρύνσεως Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκησης, άλλως τα ένδικα αυτά βοηθήματα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
Εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση αυτή ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεούται να καταρτίσει και αποστείλει στο δικαστήριο τον κατά το άρθρο 23 του Π.Δ. 18/1989 φάκελο.
Στον φάκελο αυτόν περιλαμβάνεται υποχρεωτικά βεβαίωση της αρμόδιας δασικής αρχής περί του χαρακτήρα της εκτάσεως επί της οποίας έχει ανεγερθεί το κτίσμα ως δάσους, δασικής, αναδασωτέας έκτασης ή δημόσιας γαίας των παραγράφων 5α και 5β του παρόντος ως και περί της καταστροφής της από πυρκαγιά, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης είναι απαράδεκτες εάν ο ενδιαφερόμενος δεν καταθέσει μέχρι την προτεραία της συζητήσεως της υποθέσεως όλα τα αποδεικτικά έγγραφα.
Δασικοί υπάλληλοι που προτείνονται από το Δημόσιο ως μάρτυρες εξετάζονται υποχρεωτικά.
Η αναστολή χορηγείται εφόσον πιθανολογείται το βάσιμο των λόγων της αίτησης ακύρωσης .
Η αίτηση ακύρωσης συζητείται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της και η οριστική απόφαση εκδίδεται εντός 15 ημερών από τη συζήτηση και σε κάθε περίπτωση εντός 75 ημερών από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης. Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της στους διαδίκους στον οικείο δασάρχη και στον Υπουργό Οικονομικών, εφαρμοζομένου αναλόγως και για την κοινοποίηση αυτήν του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 18/1989.
4. Για την κατεδάφιση συντάσσεται πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται, τα ευρεθέντα στο κατεδαφιζόμενο κινητά πράγματα, καθώς και το όνομα του διοριζομένου μεσεγγυούχου.
Εάν εντός 6 μηνών τα κινητά δεν διεκδικηθούν περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.
5. Από της κλητεύσεως και μέχρι την κατεδάφιση ο κύριος νομέας ή κάτοχος υποχρεούνται εις ολόκληρον έκαστος, στην καταβολή ειδικής αποζημιώσεως που επιβάλλεται με πρωτόκολλα του οικείου δασάρχη, από τα οποία το πρώτο εκδίδεται και κοινοποιείται εφαρμοζόμενης αναλόγως και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση στο δασάρχη της δικαστικής αποφάσεως της παρ. 3. Της υποχρεώσεως αυτής απαλλάσσονται οι παραπάνω, προκειμένου περί οικοδομικών κτισμάτων ή εγκαταστάσεων εντός των εκτάσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτά παραδοθούν οικειοθελώς στο Δημόσιο προς κατεδάφιση με τη σύνταξη από το δασάρχη πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής.
Κατά των πρωτοκόλλων επιβολής αποζημίωσης, τα οποία εκδίδονται ανά έτος μέχρι την κατεδάφιση ή την ως άνω οικειοθελή παράδοση, χωρεί αίτηση ακύρωσης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή τους, ενώπιον του διοικητικού Εφετείου της τοποθεσίας του ακινήτου .
Είναι απαράδεκτοι οι λόγοι ακυρώσεως κατά το μέρος που καλύπτονται από την απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξεως του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί κατεδαφίσεως, ως και εκείνοι που δεν αποδεικνύονται αμέσως.
Τα ποσοστά των αποζημιώσεων που καθίστανται οριστικά, είτε γιατί δεν ασκήθηκε προσφυγή είτε γιατί η ασκηθείσα απορρίφθηκε εν όλω ή εν μέρει, βεβαιώνονται στις αρμόδιες ΔΟΥ εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και αποδίδονται ως έσοδο στον ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Το ύψος της αποζημιώσεως ανά τετραγωνικό μέτρο κτίσματος και ανά ημέρα διατηρήσεως αυτού ορίζεται σε ένα ευρώ.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ευθέως ή αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.
6. Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης, που εκδόθηκαν κατά το παρόν άρθρο ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προβούν στην κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων που ανεγέρθηκαν σε εκτάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
7. Ειδικότερα η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών που ανεγείρονται σε δάση και δασικές εκτάσεις μετά την κήρυξη τους ως αναδασωτέων λόγω καταστροφής τους από πυρκαγιά που έλαβε χώρα από το 2007 και εντεύθεν, χωρεί κατά την διαδικασία των επόμενων παραγράφων 8 και 9 του παρόντος. Για την απόδειξη του χρόνου ανέγερσης των κτισμάτων γίνεται χρήση των αεροφωτογραφιών βάσει των οποίων κηρύσσονται αναδασωτέες οι δασικές εκτάσεις.
8. Για την κατεδάφιση στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου συνάσσονται «πρωτόκολλα κατεδάφισης», από τριμελείς Επιτροπές που συνιστώνται και συγκροτούνται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα ανωτέρω πρωτόκολλα εκτελούνται παραχρήμα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ανεγειρόμενο κτίσμα, με μέριμνα της οικείας τριμελούς επιτροπής, και με το συντονισμό, τη συνδρομή και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αίτησης, η οποία αποσκοπεί στην αναστολή της κατεδάφισης. Οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους στην επιτροπή για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές Κρατικές Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού. Την επιτροπή μπορεί να συνδράμουν στο έργο της και οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τη διάθεση των κατάλληλων μηχανικών μέσων και του προσωπικού, εφόσον προσφέρονται προς τούτο και η συνδρομή τους ήθελε κριθεί αναγκαία ή χρήσιμη από την επιτροπή. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου τελούν υπό την εποπτεία της επιτροπής και ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές της.
9. Στο πρωτόκολλο περιγράφονται συνοπτικά τα χα¬ρακτηριστικά και οι διαστάσεις του κτίσματος, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και τα στοιχεία των εμπλεκομένων με οποιονδήποτε τρόπο στην ανέγερση του, αν είναι γνωστά, στους οποίους και επιδίδεται, αν βρίσκονται στο χώρο ανέγερσης του κτίσματος ή στην κατοικία τους, αν η διεύθυνση τους είναι γνωστή, άλλως τοιχοκολλάται στο κτήριο του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται έκθεση επίδοσης, η οποία υπογράφεται από δικαστικό επιμελητή ή το δημόσιο όργανο που το επιδίδει και αυτόν στον οποίο αφορά ή τον Γραμματέα του οικείου δήμου ή κοινότητας αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 44 επόμενα του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α΄) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας».

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 23:18 | LEYTERHS

  Κατ’ αρχήν είναι αδιανόητο, να μην υπάρχει έγκριση επεμβάσεως στα πλαίσια τόυ νόμου 998/79 και να μην υπάρχει έκδοση οικοδομικής αδείας και να τίθενται τέτοιας φύσεως γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων. Κατά την γνώμη μου, η όλη διαδικασία πρέπει να συντομεύσει. Θα πρέπει Δασαρχείο και Πολεοδομία της περιοχής να πιστοποιούν ότι δεν έχουν εφοδιάσει τον αυθαίρετο με διοικητική πράξη, που του παρείχε την δυνατότητα να ανεγείρει το κτίσμα, οι πιστοποιήσεις αυτές να επιδίδονται εις τον αυθαιρετούντα επί αποδείξει και εντός τακτής προθεσμίας (μη ανατρεπτικής), να έχει το δικαίωμα να αντιτείνει ότι νομίμως ανείγειρε το κτίσμα. Έτσι εκτιμώ ότι καλύπτεται η απαίτηση εκ του Συντάγματος να προηγηθεί ακρόαση του πολίτου, πρίν την κατεδάφιση του κτίσματος. Σε περίπτωση ύπαρξης Οικοδομικής αδείας, θα πρέπει να προηγείται η ανάκλησή της αφού θα έχει εκδοθεί παράνομα και θα αναμένεται η απόφαση επί της προσφυγής ακύρωσης, στο αρμόδιο διοκητικό δικαστήριο. Οι κατεδαφίσεις επίσης πρέπει να γίνονται από τους ίδιους τους αυθαίρετους, διαφορετικά οι συνέπειες για αυτούς, θα πρέπει να είναι τόσο επίπονες ,που ουδείς μελλοντικά θα διανοείται να αυθαιρετεί ( Π.χ αφαίρεση ΑΦΜ, μη θεώρηση διαβατηρίου,μή θεώρηση τριπλοτύπων για άσκηση επαγγέλματος κ.λ.π). Οι διατάξεις όπως αναδιατυπώνονται , είναι πρακτικά αδύνατο να επιφέρουν αποτελέσματα. Άλλωστε η ίδια η διοίκηση , είναι που συντηρεί την διατήρησή τους, αφού τα υθαίρετα που έχει κριθεί και δικαστικά πως πρε΄πει να κατεδαφισθούν, δεν έχουν μέχρι σήμερα κατεδαφισθεί.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 20:41 | Αρεγιάννη

  Γιάννη όταν πέρνεις πλαστό 100ρικο σου φτέει και τότε το κράτος?

  Γιάννη και καθε Γιάννη αντι να ιδρώσετε λίγο και να κυνηγίσετε τους απατεώνες που σας εξαπάτησαν, θέλετε την δική μου περιουσία, ναι την ΔΗΜΟΣΙΑ, διότι έιναι και δική μου.

  Γιάννη μήπως ήθελες να εξαπατηθείς? και τώρα ζητάς επιβράβευση γιαυτό?

 • Προφανώς δεν ελήφθησαν υπ’όψιν οι ενέργειες και οι επαφές των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, διότι το νομοσχέδιο δεν περιέχει καμμία νέα ικανοποιητική και εφικτή λύση για τα προβλήματα που επί 50ετία ταλαιπωρούν τα μέλη μας. Η μόνη πρόταση που θα τελείωνε την ταλαιπωρια είναι η απαλλαγή των μη δασικών περιοχών που νόμιμα αγοράστηκαν πριν από το 1975 από τις μεταγενέστερες δεσμεύσεις περί δασών. Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς Ο ΤΕΚΤΩΝ ΣΠΕ και ΞΕΝΙΑ ΣυνΠΕ (Παλλήνη)

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 13:04 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (υπό ίδρυση)

  Στις δημόσιες γαίες των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 για τις Κυκλάδες με το υπ’αριθ. πρωτ. 1877/18-4-2006 έγγραφό του το Υπουργείο σας προέτρεπε τις πολεοδομίες να εκδίδουν οικοδομικές άδειες :
  “Συνεπώς δεν αρκεί για τη θεμελίωση δικαιώματος κυριότητος σ’ αυτές τις εκτάσεις μόνο η επίκληση εκ μέρους τους Δημοσίου της δασικής ή χορτολιβαδικής μορφής της διεκδικούμενης έκτασης, αλλά θα πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία προς απόδειξη του τεκμηρίου κυριότητας.
  Εξάλλου εντός των παραπάνω πλαισίων αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα και η Α.Ε. Εθνικό Κτηματολόγιο κατά την κτηματογράφηση περιοχών των νήσων Κυκλάδων.
  Μετά τα παραπάνω έχουμε την άποψη ότι είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών στις παραπάνω εκτάσεις εφόσον βεβαίως προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία από τον αιτούνται την άδεια και εφόσον η αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκ μέρους του Δημοσίου περιορίζεται μόνο σε απλή επίκληση της μορφής της έκτασης ως χορτολιβαδική”.
  Σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο ζητάτε από τις υπηρεσίες να κατεδαφίσουν τις οικοδομές των εκτάσεων αυτών, εφόσον πλέον αυτές οι εκτάσεις θα θεωρούνται δημόσιες.
  Θέλω να σας γνωρίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες οικοδομές στις Κυκλάδες, κατασκευασμένες από έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες.
  Μπορείτε να φανταστείτε τι θα προκαλέσετε με αυτό το νομοσχέδιο ?
  Επιτέλους απλοποιήστε τη νομοθεσία, αντί συνεχώς να την κάνετε όλο και πιο πολύπλοκη.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2013, 15:50 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Αγόρασα το 2006 αγροτεμαχιο στην ανατολική Αττική γιά το οποίο πλήρωσα εφορία,κτηματολόγιο,υποθηκοφυλάκειο κτλ νόμιμα.Στον συμβολαιογράφο που έγινε η μεταβίβαση μου δόθηκε χαρτί δασαρχείου για μη δασική έκταση το οποίο δυστυχώς δεν ισχύει διότι έχει κυρηχθεί αναδασωτέα.Επίσης αποδείχθηκε ότι το χαρτί αυτό ήταν πλαστό διότι αναφερόταν για μια έκταση παρακάτω απο μένα!Στο αγροτεμάχιο αυτό -κακώς βέβαια-έκανα σπίτι αυθαίρετο πάντα πιστεύοντας οτι έχω καθαρά χαρτιά!Κανείς δε με προστάτεψε από αυτό το κράτος πρίν την αγορά ενώ πληρώθηκαν όλα καί φορολογούμαι ακόμα για μιά αναδασωτέα έκταση ,μια έκταση 600τμ πού την έκανα εγώ δάσος απο φυτά!!!Θα πρέπει το κράτος να προστατέψει τις ιδιοκτησίες-παράνομες μεν αλλά έγιναν-και να μην προβεί σε κατεδαφίσεις διότι δε θέλησε ποτέ να προλάβει την αυθαίρετη δόμηση!Κάτι που θα μπορούσε πολύ εύκολα να ελεχθεί κάθε μηνα με δορυφορικές λήψεις!ευχαριστώ.

 • Τι θα γίνει με τα αγροτεμάχια νομίμως αγορασμένα τη δεκαετία του 70,με συμβόλαια,πληρωμένους φόρους,εγγεγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο,δηλωμένα χρόνια στην εφορία,τα οποία τα δασαρχεία κατά το δοκούν χαρακτηρίζουν ως δασικές εκτάσεις (ενώ τα γειτονικά τους τα αποχαρακτηρίζουν) και τρέχουν τους ιδιοκτήτες στα δικαστήρια;Στην Ανατολική Αττική είναι εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις.Γιατί δεν ξεκινάτε να δώσετε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα ώστε να μπορέσουν να γίνουν και αγοραπωλησίες και να έχει το δημόσιο έσοδα από φόρους,χαρτόσημα κλπ;Αφού πλήρωσε ο κόσμος καλά καλά και αγόρασε αγροτεμάχια,πλήρωσε φόρους και ένα σωρό άλλες επιβαρύνσεις,έρχονται τα δασαρχεία και αποφασίζουν και διατάζουν ότι οι εκτάσεις αυτές είναι δασικές.Πρώτα λύστε αυτό το τεράστιο πρόβλημα και δείτε και τα άλλα μετά.