Άρθρο 2 – Συμβούλια και Επιτροπές

1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών συγκροτείται από: α) Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου, που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος, με το νόμιμο αναπληρωτή του, β) τους Προϊσταμένους τριών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ανωτέρω Υπουργείου με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και γ) έναν ειδικό επιστήμονα ερευνητή, του κλάδου ΠΕ 2 Δασολογικού, του Ινστιτούτου Δασικής Έρευνας του Ε.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», με τον αναπληρωτή του.
Τα παραπάνω μέλη με τους αναπληρωτές τους θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 καταργούνται και η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στην έδρα κάθε νομού συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων, η οποία είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών αναφερομένων στο χαρακτηρισμό μιας περιοχής ή τμήματος της επιφανείας της γης ως υπαγομένης ή μη στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ή στα όρια αυτής και αποφαίνεται για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτή κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται 1) από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της έδρας του νομού ή όποιον ορίσει αυτός, ως πρόεδρο, 2) από δύο δασολόγους της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Διεύθυνσης Δασών όμορου νομού και 3) από ένα Γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, αναπληρούμενους από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στην άσκηση των κύριων καθηκόντων τους.
Χρέη γραμματέως της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διευθύνσεως Δασών του νομού, προτεινόμενος από τον προϊστάμενο αυτής με το νόμιμο αναπληρωτή του».

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 10:22 | Μανώλης Μπαλτάς, ReDePlan AE Consultants

  ΠΡΟΤΑΣΗ (σε συνδυασμό με Άρθ. 3)
  α) Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ αναπληρώνεται από εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που επιλέγεται με κλήρωση και θητεία.
  Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι δικαστικοί λειτουργοί στις περιπτώσεις ύπαρξης άλλων ανελαστικών υποχρεώσεών τους, χωρίς να χάνεται «άπειρος» χρόνος για τη σύγκλιση των ΕΕΔΑ και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
  β) Στην ΕΕΔΑ συμμετέχει και Δασολόγος ιδιώτης εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ με κλήρωση και θητεία.
  γ) Η διενέργεια αυτοψίας, η εκπόνηση μελέτης φωτοερμηνείας και η εισήγηση για την Πράξη Χαρακτηρισμού της παρ. 2 του Άρθ. 3, μπορεί ΙΣΟΤΙΜΑ να διενεργείται, δαπάνες του αιτούντος (την Πράξη Χαρακτηρισμού) από ΙΔΙΩΤΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟ, μέλος ειδικού προς τούτο ΜΗΤΡΩΟΥ που τηρείται στο ΓΕΩΤΕΕ.
  Η εφαρμοστική ΚΥΑ θα περιγράψει τις διαδικασίες κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου Πιστοποιημένων Δασολόγων όπως και κάθε ειδική λεπτομέρεια.
  δ) Η Πράξη Χαρακτηρισμού που αναρτάται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του Άρθ. 3, στηρίζεται και υιοθετεί πλήρως το πόρισμα και την εισήγηση του ΙΔΙΩΤΗ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ, αν αυτή προσκομιστεί από τον αιτούντα την Πράξη Χαρακτηρισμού, πριν την διενέργεια αυτοψίας, φωτοερμηνείας και διατύπωση εισήγησης εκ μέρους της Υπηρεσίας.
  Η Δασική Υπηρεσία / ο Δασάρχης, δια του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να προσφύγει κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού, προσκομίζοντας την αναγκαία τεκμηρίωση, στο ίδιο πλαίσιο διαδικασίας και προθεσμιών που δικαιούται να προσφύγει ο αιτών και κάθε πολίτης.
  Σχόλιο:
  ΜΟΝΟ μια τέτοια ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ θα δημιουργήσει νέα δεδομένα, προκειμένου να δοκιμαστεί για κάποια χρόνια, έστω, το μοντέλο της θεσμοποιημένης συμμετοχής της Δασοπονικής Επιστήμης, όπως αυτή ασκείται εκτός των Δασικών Υπηρεσιών.
  Η ίδια μέθοδος/διαδικασία θεσμοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την ίση μεταχείριση διοίκησης και διοικούμενου και ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ τις Υπηρεσίες από το βάρος των Πράξεων Χαρακτηρισμού με συντριπτική μείωση του απαιτούμενου χρόνου.
  Είναι προφανές ότι ο Δασάρχης πρέπει να μπορεί να αναθέσει και ο ΙΔΙΟΣ αντικείμενα ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ σε πιστοποιημένο Δασολόγο, για να επισπεύσει τις διαδικασίες.

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 10:22 | Μανώλης Μπαλτάς, ReDePlan AE Consultants

  Γενικά Σχόλια:
  1)Η κατάργηση της Β’θμιας ΕΕΔΑ η οποία προβάλλεται ως απλούστευση της διαδικασίας και «εκσυγχρονισμός», είναι ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ του ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ και μάλιστα ενώπιον επιτροπής στην οποία προεδρεύει ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ.
  Εξ’ άλλου δεν προσκομίζονται στοιχεία για τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις, ειδικά λόγω της Β’θμιας ΕΕΔΑ, όπως αναφέρεται ως αιτιολογία της ρύθμισης στην Αιτιολογική Έκθεση.
  2)Το άρθρο αυτό σε συνδυασμό με το επόμενο Άρθ. 3/Διαδικασία Χαρακτηρισμού, αποτελούν το κατάλληλο νομικό υπόβαθρο για την ΓΕΝΝΑΙΑ θεσμική αναδιάρθρωση στην οποία αναφερόμαστε στο Γενικό Σχόλιο, με στόχο την εξασφάλιση της αναγκαίας διαχειριστικής ισοτιμίας και την «αποκρατικοποίηση» των διαδικασιών που εφαρμόζονται δεκαετίες, με τα γνωστά αποτελέσματα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2013, 10:10 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 998/79

  Με την κατάργηση των Δευτεροβάθμιων επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων ,που προτείνεται με το σχέδιο νόμου,δεν θα επιτευχθεί όπως φαίνεται να επιδιώκεται συντόμευση της διαδικασίας και γρήγορη έκδοση των αποφάσεων, αφού μέχρι σήμερα αποδείχθηκε ότι στις πρωτοβάθμιες επιτροπές ιδιαίτερα της Αττικής και οι οποίες μάλιστα έχουν αυξηθεί σε τέσσερες επιτροπές , εκρεμούν πέραν της δεκαετίας προς εξέταση ,πάμπολες αντιρρήσεις πολιτών κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δασικών Υπηρεσιών, καίτοι ο νόμος προβλέπει να αποφαίνονται εντός τριμήνου από της ημερομηνίας άσκησης των αντιρρήσεων.
  Επιπρόσθετα συμβαίνει πολλές φορές εκδοθείσες αποφάσεις των Επιτροπών να επιδίδονται στους εμπλεκομένους πολίτες ύστερα από δύο χρόνια από την έκδοσή τους,επειδή τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν λόγω άλλων υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων να συντάξουν τις αποφάσεις τους αλλά και η Υπηρεσία δεν διαθέτει ικανή γραμματειακή εξυπηρέτιση.
  Εξ άλλου η μετά την απόφαση των επιτροπών προσφυγή των πολιτών στα διοικητικά δικαστήρια ,αφ΄ενός είναι χρονοβόρα και πολυδάπανη στην σημερινή δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, αφ΄ετέρου τα δικαστήρια αυτά δεν κρίνουν την υπόθεση επί της ουσίας ,σε περίπτωση δε ακύρωσης από αυτά της απόφασης ,γίνεται αναπομπή στις ίδιες για επανεξέταση και επανάκριση.
  Κατά την άποψή μου η Πολιτεία θα πρέπει να ανεύρει συντομώτερες διαδικασίες επίλυσης των δασικών αμφισβητήσεων ,διότι οι βάσει των ισχυουσών μέχρι σήμερα διατάξεων και των επιδιωκομένων με το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου διαδικασίες και χροβόρες είναι και ταλαιπωρία των πολιτών επιφέρουν.
  Σωτήριος Μπάκος

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 12:38 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ…
  ΠΑΡΑΓΡ. 2: «Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 καταργούνται και η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στην έδρα κάθε νομού συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων,» ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ: «Στην έδρα κάθε Νομού» με τον όρο: «Στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου»
  «…2) από δύο δασολόγους της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Διεύθυνσης Δασών όμορου νομού» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: «… 2) από δύο δασολόγους, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Διεύθυνσης Δασών του οικείου ή όμορου νομού, έκαστος»

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 09:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΣΗΣ

  ΣΧΟΛΙΑ* ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΟΡΙΣΜΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

  * Ολόκληρο το κείμενο των σχολίων έχει παρατεθεί στο άρθρο 1. Ειδικά για το παρόν άρθρο αναφέρονται τα εξής:

  1. Αρθρο 2 παρ. 2 νομοσχεδίου: Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 998/79.
  2. Κατάργηση δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.
  3. Κάθε ανθρώπινη κρίση εγγυμονεί κινδύνους σφάλματος. Για τον λόγο αυτόν και για την προστασία των πολιτών η νομοθεσία προβλέπει και δεύτερο βαθμό διαιοδοσίας με ανώτερους και εμπειρότερους δικάζοντες, (Εφετείο για τα Δικαστήρια, Δευτεροβάθμια Επιτροπή για την Επίλυση Δασικών Αμφισβητήσεων).
  4. Η κατάργηση του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας συνεπάγεται βέβαια συντόμευση της διαδικασίας αλλά και λιγώτερη δικαιοσύνη και μεγαλύτερο κίνδυνο λάθους λειτουργώντας ασφαλώς εις βάρος των αδικουμένων διαδίκων.
  5. Αξίζει, να σκεφτεί κανείς τον διάδικο, (πολίτη ή και το Δημόσιο!), που βρίσκεται ενώπιον καταφανώς εσφαλμένης απόφασης της πρωτοβάθμιας Επιτροπής και δεν έχει, που αλλού να προσφύγει, (εκτός από την πολυετή και δαπανηρή διαδικασία των ήδη υπερφορτωμένων διοικητικών Δικαστηρίων, που, όπως προεκτέθηκε δεν κρίνουν την ουσία, αλλά, αν ακυρώσουν την απόφαση, αναπέμπουν στην Επιτροπή).

  6. ΠΡΟΤΑΣΗ:
  7. Θα πρέπει το άρθρο 10 του ν. 998/1979 να παραμείνει ως έχει και να μην καταργηθούν οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 12:27 | LEYTERHS

  (Συνέχεια) Η αρχή της ισότητας στην διοίκηση, ως θεμελιώδης Αρχή, συνεπώς εφαρμοζομένη, επιβάλλει την μή τροποποίηση που προτείνεται με την παρ. 2 του άρθρου 1, με το οποίο καταργείται η δεύτερη κρήση, σε χαρακτηρισμούς εκτάσεων. Επι 35 χρόνια , ο χαρακτηρισμός εκτάσεων κρινόταν σε περιπτώσεις αμφ/σεων, σε δύο στάδια. Τώρα προτείνεται να κρίνεται άπαξ. Βέβαια, αναγνωρίζεται η αγωνία του συντάκτη του νομοσχεδίου , να επισπευθεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών, ενόψει του Εθνικού Κτηματολογίου. Η δόμηση όμως των ρυθμίσεων που συνδέουν το Εθνικό Κτηματολόγιο με τους Δασικούς Χάρτες και όχι με τις αξιώσεις του Δημοσίου και των ιδιωτών, στα πλάισια της δασικής νομοθεσίας , είναι εσφαλμένη, και οφείλεται εν πολλοίς στην άγνοια που επικρατεί , όσον αφορά την σύνδεση ιδιοκτησιακού ζητήματος γαιών σε σχέση με την ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.Στην πραγματικότητα επίσης (στην πράξη), οι περισσότερες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται στην ενδικοφανή διαδικασία ως δάση ή δασικές, αν κριθούν τελικά μή δάση μή δασικές, πρέπει να εντάσσονται ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΠΑΡ.5α Ή 5β, ΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ν.998/79, ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΓΑΙΕΣ.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 11:54 | LEYTERHS

  (Συνέχεια) Η αρχή της ισότητας στην διοίκηση, ως θεμελιώδης Αρχή, συνεπώς εφαρμοζομένη, επιβάλλει την μή τροποποίηση που προτείνεται με την παρ. 2 του άρθρου 1, με το οποίο καταργείται η δεύτερη κρήση, σε χαρακτηρισμούς εκτάσεων. Επι 35 χρόνια , ο χαρακτηρισμός εκτάσεων κρινόταν σε περιπτώσεις αμφ/σεων, σε δύο στάδια. Τώρα προτείνεται να κρίνεται άπαξ. Βέβαια, αναγνωρίζεται η αγωνία του συντάκτη του νομοσχεδίου , να επισπευθεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών, ενόψει του Εθνικού Κτηματολογίου. Η δόμηση όμως των ρυθμίσεων που συνδέουν το Εθνικό Κτηματολόγιο με τους Δασικούς Χάρτες και όχι πε τις αξιώσεις του Δημοσίου και των ιδιωτών, στα πλάισια της δασικής νομοθεσίας , είναι εσφαλμένη, και οφείλεται εν πολλοίς στην άγνοια που επικρατεί , όσον αφορά την σύνδεση ιδιοκτησιακού ζητήματος γαιών σε σχέση με την ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 11:29 | LEYTERHS

  (Συνέχεια) Η αρχή της ισότητας στην διοίκηση, ως θεμελιώδης Αρχή, συνεπώς εφαρμοζομένη, επιβάλλει την μή τροποποίηση που προτείνεται με την παρ. 2 του άρθρου 1, με το οποίο καταργείται η δεύτερη κρήση, σε χαρακτηρισμούς εκτάσεων. Επι 35 χρόνια , ο χαρακτηρισμός εκτάσεων κρινόταν σε περιπτώσεις αμφ/σεων, σε δύο στάδια. Τώρα προτείνεται να κρίνεται άπαξ. Βέβαια, αναγνωρίζεται η αγωνία του συντάκτη του νομοσχεδίου , να επισπευθεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών, ενόψει του Εθνικού Κτηματολογίου. Η δόμηση όμως των εκτάσεων που συνδέουν το Εθνικό Κτηματολόγιο με τους Δασικούς Χάρτες και όχι πε τις αξιώσεις του Δημοσίου και των ιδιωτών, στα πλάισια της δασικής νομοθεσίας , είναι εσφαλμένη, και οφείλεται εν πολλοίς στην άγνοια που επικρατεί , όσον αφορά την σύνδεση ιδιοκτησιακού ζητήματος γαιών σε σχέση με την ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 09:19 | Γιώργος Σωτηρόπουλος

  Οι ΕΕΔΑ (οι οποίες εξετάζουν συνήθως μεμονωμένες υποθέσεις χαρακτηρισμού μικρού εμβαδού) όπως προτείνονται, είναι και πολυάριθμες (4 μέλη) και «πολύ μεγαλύτερου κύρους» από τις αντίστοιχες επιτροπές δασικών χαρτών (3 μέλη -αντ/πος ΝΣΚ ή Δικηγόρος, δασολόγος, γεωπόνος ή τοπογράφος) οι οποίες με τις επερχόμενες αναρτήσεις και κυρώσεις θα εξετάσουν πλήθος προσφυγών για πολύ μεγάλες εκτάσεις.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 23:27 | Αρτεμις Αλεξιαδου

  ως προς τις ΕΕΔΑ:
  Στους νησιωτικούς νομούς, έχουμε την γνώμη οτι αυτες θα πρέπει να συγκροτηθούν στην έδρα των υφισταμενων Πρωτοδικειων. Έτσι σε καθε Καλλικρατικη περιφερειακη ενότητα (πρωην Νομός) θα μπορούν να συγκροτηθούν περισσότερες της μιας επιτροπης (π.χ ΕΕΔΑ πρωτ. Συρου, ΕΕΔΑ πρωτ.Ναξου, ΕΕΔΑ πρωτ.Κω, ΕΕΔΑ πρωτ.Ρόδου). Ήδη λειτουργούν σε επίπεδο α/βαθμιων με πολυ καλα αποτελέσματα (ποσοτικα, χρονου κ.λπ.)εναρμονιζομενη με την νησιωτικότητα

 • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 15:04 | Άρτεμις Αλεξιάδου

  Όσον φορα στην Ε.Ε.Δ.Α.
  Για την νησιωτική Ελλάδα, θα πρέπει να ισχύσουν άλλα κριτήρια. Συγκεκριμμένα στις Κυκλαδες υπαρχουν 2 έδρες πρωτοδικειων (Σύρου- Νάξου), οποτε θα πρέπει να είναι 2 και οιεπιτροπές (για την ταχυτερη προωθηση των υποθέσεων). Ήδη, λειτουργούν 2 α/βάθμιες στις αντίστοιχες έδρες των πρωτοδικειων με πολυ καλα αποτελέσματα ως προς την ποσότητα και την ταχυτητα έκδοσης αποφάσεων. Ανάλογη περίπτωση είναι π.χ. πρωτοδικειο Κω και Ρόδου.Έτσι, μπορει να προβλεφθεί στον νέο σχέδιο νόμου οι επιτροπές επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων να συγκροτούνται με βαση την έδρας των πρωτοδικείων και όχι του πρωην Νομού (η όπως έχειπροσδιοριστει με τον «Καλλικρατη»)λόγω της νησιωτικότητας.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 10:26 | Γεώργιος Παπαδόπουλος

  Παρ.2. Να διατυπωθεί σαφέστερα το «όποιον ορίσει αυτός» (ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου). Ο πρόεδρος της ΕΕΔΑ πρέπει να είναι πρωτοδίκης. Προτείνεται η διατύπωση «όποιον πρωτοδίκη ορίσει αυτός».

 • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 07:00 | Πυρίντσος Κώστας

  Η συμμετοχή υπαλλήλων στις ΕΕΔΑ από ΟΜΟΡΟΥΣ Νομούς καθώς και τα 4 μέλη αντί 3 θα δημιουργήσει τεράστιες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις χειρότερες από δευτεροβάθμια. Τέτοιου είδους μετακινήσεις και δεσμεύσεις κρατικών αυτοκινήτων δεν πραγματοποιούνται εύκολα.
  Είναι εντελώς ανακριβές ότι οι δευτεροβάθμιες συμφωνούν σχεδόν πάντα με τις πρωτοβάθμιες. Από ποια στατιστικά στοιχεία προέκυψε αυτό? Επίσης προτείνω οι ΕΕΔΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΏΝ ΧΑΡΤΩΝ με επιπλέον αμοιβή. Οι αντίστοιχες ΕΠΕΑ λόγω του παροδικού τους χαρακτήρα αλλά και την αδιαφορία των μελών τους απουσία οικονομικού κινήτρου αποτελούν μεγάλο εμπόδιο στις κυρώσεις των χαρτών. Υπάρχει ΕΠΕΑ που άλλαξε 5 φορές σύνθεση και δεν συνεδρίασε ούτε μία φορά

 • 22 Σεπτεμβρίου 2013, 16:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

  Είναι λάθος η κατάργηση των δευτεροβάθμιων επιτροπών. Αντί να μας λέτε στην αιτιολογική έκθεση ότι οι δευτεροβάθμιες επαναλάμβαναν τις αποφάσεις της πρωτοβάθμιας καλό θα είναι να πάτε να κρυφτείτε για την χωρίς αιδώ ομολογία του σάπιου συστήματός σας. Δηλ. κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Είδατε λοιπόν φτάνει να το πει ο χ΄ δασάρχης και το σύστημα τον στηρίζει με νύχια και με δόντια. Αντί να φροντίσετε να θωρακίσετε τις επιτροπές με αμερόληπτα όπλα και πρόσωπα τα ίδια και τα ίδια και πάλι. Ξέρετε καλά πως οι πρόεδροι ούτε που ενδιαφέρονται, ούτε τους απασχολεί αντίθετα μάλιστα κάνουν μια αγγαρεία. Αλλά το σύστημα τους θέλει γιατί τους χειρίζεται πλήρως. Στήνει το παιχνίδι ο δασολόγος και άντε να βγεις από τα πλοκάμια της συναδελφικής αλληλεγγύης. Αλλάχτε τη σύνθεση. Αφού ξέρετε ότι χωλαίνει το σύστημα. Αφού ξέρετε ότι είναι ασυμβίβαστες σε πολλές περιπτώσεις η δικαστική ιδιότητα με τέτοιου είδους αρμοδιότητες. Γιατί προσφεύγετε σε σοφιολογήματα; Κάντε επιτέλους τομές σωστές, δίκαιες, αντικειμενικές. Βάλτε ανθρώπους έξω από το σύστημα στις επιτροπές.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2013, 21:52 | Γιώργος Σωτηρόπουλος

  2. Η συμμετοχή δύο δασολόγων στην ΕΕΔΑ πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα σε περίπτωση διαφωνίας (θα φαίνεται δυο καθ΄ύλην αρμόδια μέλη να έχουν διαφορετική άποψη με ότι αυτό συνεπάγεται) αρκεί ένας δασολόγος με τον αναπληρωτή του από την Δ/νση Συντονισμού για τις Δ/νσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία και ένας Δασολόγος με τον αναπληρωτή του από τις Δ/νσεις Δασών με Δασαρχεία. Λογικό θα ήταν να συμμετέχει ο Δ/ντής Δασών του Νομού (για τις προσφυγές που ασκούνται από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτους) και να αναπληρώνεται από δύο αναπληρωτές (δασολόγους της Δ/νσης Δασών ή Δασαρχείου) για τις περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις έχουν ασκηθεί από την Διοίκηση αλλά και για εκείνες που θα υπάρχει κώλυμα κάποιου δασολόγου (θα έχει εισηγηθεί τον χαρακτηρισμό ή την άσηση αντιρρήσεων). Έτσι τα μέλη θα είναι γνώστες των περιοχών, δεν θα απαιτούνται διαρκείς μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις, δεν θα γίνεται μετακίνηση φακέλων και θα εξετάζονται οι αντιρρήσεις σε σύντομο χρόνο. Ο έλεγχος των αποφάσεων των ΕΕΔΑ θα γίνεται από την Δ/νση Συντονισμού η οποία και θα εισηγείται την άσκηση ή μη Διοικητικής προσφυγής.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2013, 00:58 | Θανάσης Μιχαήλ

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  …………
  2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 998/1979 καταργούνται και η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. ………………. 2) από δύο δασολόγους της Διεύθυνσης Συντονισμού
  Γιά την λύση του προβλήματος που αναφέρει ο κος Μιχαλάκης αλλά και για το γεγονός ότι είναι γνώστες και του αντικειμένου και της περιοχής φυσικά, θα πρέπει να προστεθεί στο άρθρο » ή ένα δασοπόνο και ένα δασολόγο»

 • 19 Σεπτεμβρίου 2013, 23:51 | Γιώργος Σωτηρόπουλος

  Δεν έχουν αντικατασταθεί οι Νομοί. Ο όρος Περιφερειακή Ενότητα είναι όρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποδίδει την υποδιαίρεση της Περιφέρειας. Οι Νομοί υφίστανται ως γεωγραφικά διαμερίσματα στα όρια των οποίων έχουν αρμοδιότητες οι Δασικές Υπηρεσίες. Π.Χ Η Δ/νση Δασών Νομού Καβάλας έχει αρμοδιότητα γιά δύο Περ/κές Ενότητες (Καβάλας και Θάσου).

 • Η κατάργηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης δασικών Αμφισβητήσεων είναι πολύ μεγάλο λάθος και ουσιαστικά θα μεταθέσει το πρόβλημα στα διοικητικά δικαστήρια που από την ίδια την φύση τους και των αρμοδιοτήτων τους δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Οι δευτεροβάθμιες Επιτροπές επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων είναι πολύ πιο ανεπηρέαστες από τις Πρωτοβάθμιες και είναι κυριολεκτικά ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ των αδικημένων πολιτών. Η διαδικασία του άρθρου 14 του 998/79 είναι μια ενδικοφανής διαδικασία. Επομένως δεν είναι δυνατόν να λήγει σε πρώτο βαθμό μόνο.

  Δρ. Ελευθέριος Σταματόπουλος
  Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

 • 19 Σεπτεμβρίου 2013, 09:24 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

  στην παρ.2 ορίζεται ότι οι δασολόγοι-μέλη της ΕΕΔΑ είναι είτε της Δ/νσης συντονισμού & Επιθεώρησης δασών, είτε της Δ/νσης δασών ΟΜΟΡΟΥ (πρώην) Νομού (νυν «Περιφερειακής Ενότητας» για την ακρίβεια). Προφανώς αυτό ορίζεται για λόγους διαφάνειας και θα ήταν ΙΣΩΣ κατανοητό για την περίπτωση Νομού με Δ/νση Δασών χωρίς Δασαρχεία. Όμως ο εισηγητής δεν έχει αναλογισθεί τι σημαίνει να μετακινείται ένας υπάλληλος από άλλο νομό σε έναν νομό που δε γνωρίζει «που είναι ο βοράς και ο νότος», δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, την ιστορία της έκτασης, το διαθέσιμο αεροφωτογραφικό και λοιπό (πχ ψηφιακό) υλικό για την περιοχή που διαθέτει (ή όχι) η οικεία δασική υπηρεσία (αλήθεια που θα συνεδριάζει η ΕΕΔΑ;) και τον κόπο και προσοχή που χρειάζεται για να συνταχθεί μία -συνήθως πολυσέλιδη- στοιχειοθετημένη απόφαση εκ των υστέρων στο γραφείο (από ποιούς και πότε, εφόσον μετά τη λήξη της συνεδρίασης οι δασολόγοι-μέλη θα αποχωρούν για τις έδρες τους;).
  Απλώς θα δημιουργήσει χίλια-μύρια διοικητικά προβλήματα με τις μετακινήσεις των μελών της ΕΕΔΑ, οι οποίοι προφανώς δεν θα ενδιαφέρονται για την εκ των υστέρων σύνταξη της απόφασης και εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς πάντοτε θα είναι «περαστικοί και ξένοι» στον τόπο αυτής. Υπάρχει η ανάλογη εμπειρία με τις δευτεροβάθμιες ΕΕΔΑ…

 • 19 Σεπτεμβρίου 2013, 07:05 | Σπύρος Βλάχος

  Οι «νομοί» εχουν αντικατασταθεί από τις Π.Ε.